Sausio 9-10 d. žuvę partizanai

Vytauto apygardos Liūto rinktinės partizanai 1949 m. rugpjūčio mėn. Sėdi iš kairės: Justinas Puodžiūnas-Šerkšnas, Algirdas Bražeika-Aidas, Alfonsas Augutis-Vėjas, Antanas Grižas-Liepsna. Stovi iš kairės: Juozas Banys-Šūvis, Albinas Milčiukas-Tigras, Jonas Morkūnas-Šiaurys, Antanas Bagočiūnas-Dūmas (R. Kauniečio asmeninė kolekcija)

Algimanto apygardos štabo žvalgybos skyriaus viršininkas Jonas Lapienis-Jokeris. 1949 04 27 (VŽM) Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Kęstučio būrio partizanai 1947 m.

BRAŽEIKA Algirdas, Gabrio - Aidas, Dylys, Šeduikis, gim. 1923 m. Grybelių k., Vyžuonų vls. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Aitvaro būrio partizanas. Žuvo 1951    m. sausio 10 d. Antalgės k.

LAPIENIS Jonas, Jono - Jokeris, gim. 1920 m. Vadonių k., Šimonių vls. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Margio būrio partizanas, Algimanto apygardos štabo žvalgybos skyriaus viršininkas. Žuvo 1950 m. sausio 10 d. Puknių k., Šimonių vls. 

https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

 

Pirmoji Kabelio išdavystė. Iš kairės: Bronius Bobina - Patrimpas, Navickas - Dudutis, Pranas Ruseckas - Drugys, Jonas Misiukevičius - Arūnas, Benius Gataveckas - Verpetas.

 

Misiukevičius Jonas Arūnas iš Liepalotų k. 1924 -    1952 01 10. Žuvo Trilaukio k.

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

 

Bobina Bronius - Patrimpas iš Šilbalių k. Bartninkų vlsč. 1921-1952.01.10. Žuvo Trilaukio k. Vilkaviškio raj. Bieliausko sodyboje. Kartu žuvo dar 4 partizanai. Išdavė Kabelis. Vytauto rinktinė.

Gataveckas Benius - Verpetas nuo Kybartų. ?-1952.01.10. Žuvo Trilaukio k. Vilkaviškio raj. Bieliausko sodyboje. Vytauto rinktinė.

Kuncevičius Jonas iš Daugirdų k. Gudelių vlsč. Žuvo 1945.01.10.

Navickas Gintautas - Dudutis, Benius iš Grajauskų k. Bartninkų vlsč. 1925-1952.01.10. Partizanuose nuo 1945 m. Žuvo Trilaukio k. Pajevonio vlsč. išduotas Kabelio.

Ruseckas Pranas - Drugys, Žirnis iš Vartų k. Prienų raj. 1919-1952.01.10. Partizanuose nuo 1944 m. Buvo 8 kartus sužeistas. Žuvo Trilaukio k. Vilkaviškio raj. kartu su B. Bobina, J. Misiukevičium, Navicku ir B. Gatavecku. Vytauto rinktinė.

Balčiūnas Jurgis, Aleksandro s., - Ugnis iš Šeštokų. 1918.08.10-1946.01.09. Išėjo į partizanus 1945 m. ir mirė nuo ligos Metelicos k. Metelių vlsč. pas Ivanauską. Baigė karo policijos mokyklą. 1990 m. perlaidotas į Kalniškės mūšyje žuvusių kapą Simne.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 

MURAUSKAS Pranas, g. 1923 Sausgiriuose, Jurbarko r. Žuvo 1945 01 09 Pupkaimyje, Jurbarko r. Prano ir J. Pociaus kūnai gulėjo išniekinti prie plento Kaunas - Jurbarkas, už Gelažiaus upelio.

 

POCIUS JonasGruodas, g. 1916 Gystėnuose, Veliuonos v. Žuvo 1945 01 09 Graužėnuose, Raudonės apyl., pas Stoškų. Jo ir Pr. Murausko išniekinti kūnai gulėjo prie plento Kaunas - Jurbarkas, už Gelažiaus upelio.

 

SUGINTAS Antanas, g. 1918 Vytogaloje, Skaudvilės v. 1945, tik praėjus frontui, pirmasis pradėjo organizuoti partizanų būrį. Būrio vadas. Žuvo 1946 01 09. Spėjama, kad palaikai ilsisi masiniame kape Skaudvilėje.

GAILIUS Juozas, g. 1914 Batakių v. LLA karys. Žuvo 1945 01 10 Užšešuvių miške.

NORKUS Anzelmas, Jurgio, g. 1927 Ožnugariuose, Batakių v., mažažemio ūkininko šeimoje. Partizanas nuo 1944 spalio mėn. Žuvo 1945 01 10 Užšešuvių miške, Batakių v. Ten pat ir užkastas. Palaikai nerasti.

PUKYS, g. 1912 Eidintuose, Batakių v. Žuvo 1945 01 10 Užšešuvių miške.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

 

Stasys KALIBATAS. G. Žvirblėnų k. Kavarsko vls. Didžiosios Kovos apygardos „B“ rinktinės ryšininkas. Žuvo 1946 m. sausio 9 d. netoli Želvos m.

https://partizanai.org/failai/pdf/Stase-KISELIENE-KAIP-NEPAMRSTI.pdf

 

Liesionis Vladas, Aleksandro s., nukautas 1951 01 09.

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

 

1947 m. sausio mėn. 9 d., realizuojant agentūros žinias, Machačkalos karinės mokyklos ir MVD 25-o šaulių pulko I bataliono jėgomis Ramygalos vls. Senųjų Stebeikių k. apylinkėse įvykdyta karinė operacija, kurios metu buvo nukauti 9 partizanai:

1.    Jonas Jermolka, Simo, g.1909 m. Ramygalos vls. Senųjų Stebeikių k. gyventojas;

2.    Rapolas Nabora, Kazio, g.1908 m., Vadoklių vls. Šakių k. gyventojas, buvęs "liaudies gynėjas";

3.    Povilas Linkūnas, Rapolo, g.1908 m., Vadoklių vls. Būtėnų k. gyventojas, 1945 m. vasarą pabėgęs iš "liaudies gynėjų" būrio;

4.    Vladas Kraujalis, apie 30 m. amžiaus, Ramygalos vls. Garauckų k. gyventojas;

5.    Antanas Kraujalis, Ramygalos vls. Garauckų k. gyventojas;

6.    Juozas Kintas, Pagirių vls. Maulių k. gyventojas;

7.    Maselis, Vadoklių vls. Sodeliškių k. gyventojas;

8.    Vladas Šviežika's, Ramygalos vls. Klevainių k. gyventojas.

 

Petras Čižiūnas, Skapiškio vls., Rukšių k. Ž.1947 01 09.

Jonas Šukelis, Pandėlio vls. Ž.1947 01 09

Bronius Urbonas, 3LLA (desantininkas). Ž.1946 01 09 Panevėžio m.

Bronius Jasiūnas, Skapiškio vls., Vadukų k., Juodo pono b. Ž.1947 01 10.

Jonas Stukas-Skirmutis, Svėdasų vls., Jutkonių k., Viesulo b. Ž.1950 01 10

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

 

LUKAUSKAS BRONIUS - Kurmis, Briedis, g.1928 m. Antandrajos k., Daugailių vls. Alaušo būrio partizanas. Žuvo 1950 01 10 per susirėmimą su kolchozo aktyvistais Antandrajos k.

VILUTIS MYKOLAS - Klevas, gimęs Derviniškės k., Linkmenų vls. Ūkininkas. 1938 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje, 1941 m. dalyvavo Birželio sukilime Linkmenų apylinkėse. 1942 m. kelis mėnesius slapta mokėsi LLA karo mokykloje Vilniuje. 1944 10 23 brolio Leono buvo paskirtas kuopos vadu. 1944 12 12 dalyvavo kautynėse prie Linkmenų. 1945 01 10 tarp Mineiškiemio ir Šiškinių kaimų pateko į čekistų pasalą ir buvo nušautas. Palaidotas su pamaldomis ir kunigu Kirdeikių kapinėse.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

 

Gataveckas Antanas, Petro, sl. Svajūnas g. 1907 Sevelionių k., Kruonio vlsč. A rinktinės Saulės būrio partizanas, būrio vadas. Žuvo. 1947 01 09 Eigeniškių k., Žiežmarių vlsč. Palaikai išniekinti Žiežmariuose, užkasti senose žydų kapinėse. Išpirkti ir perlaidoti į Kalvių kapines.

Liškauskas Nikodemas, Nikodemo, sl. Beržas, g. 1915 03 05 Balninkų mstl. LK puskarininkis. Šaulys. 1941 Birželio sukilimo dalyvis. 1944 02-05 - VR karys. Nuo 1944 08-Balninkiečių grupės Aro padalinio 4-o skyriaus, 1945 - Plieno grupės būrio, 1946 - 3-o bataliono kuopos, 5-o bataliono būrio vadas. Žuvo 1947 01 10 Rundžių k., Žemaitkiemio vlsč., A. Stričkos sodyboje kartu su Z. Žukausku-Plaktuku, V. Raugalu-Žilvičiu ir B. Miškiniu-Kardu. Palaikai išniekinti Vidiškiuose.

Miškinis Bronius, Martyno, sl. Kardas, g. 1926 Kališkių k., Kurklių vlsč. Nuo 1944 10-B rinktinės Beržo būrio, 1946 - 5-o bataliono Beržo būrio partizanas. Žuvo 1947 01 10 Rundžių k., Žemaitkiemio vlsč., A. Stričkos sodyboje kartu su N. Liškausku-Beržu, V. Raugalu-Žilvičiu ir Z. Žukausku-Plaktuku. Palaikai išniekinti Vidiškiuose. 1989 perlaidoti į Ukmergės Dukstynos kapines.

Raugalas Vladas, Vlado, sl. Žilvitis, g. 1925 Martnonių k., Žemaitkiemio vlsč. Nuo 1944 08 - Balninkiečių grupės Beržo būrio, 1946 - Stiklo bataliono Beržo būrio partizanas. Žuvo 1947 01 10 Rundžių k., Žemaitkiemio vlsč., A. Stričkos sodyboje kartu su Z. Žukausku-Plaktuku, N. Liškausku-Beržu ir B. Miškiniu-Kardu. Palaikai išniekinti Vidiškiuose. 1989 perlaidoti į Ukmergės Dukstynos kapines.

Žukauskas Zigmas, Rapolo, sl. Plaktukas, Mykolo-Meškos brolis, g. 1922 02 02 Sargūnų k., Kurklių vlsč. Nuo 1944 08 - B rinktinės Beržo, 1946 - Stiklo bataliono Beržo kuopos partizanas. Žuvo 1947 01 10 Rundžių k., Žemaitkiemio vlsč., A. Stričkos sodyboje kartu su N. Liškausku-Beržu, V. Raugalu-Žilvičiu ir B. Miškiniu-Kardu. Palaikai išniekinti Vidiškiuose. 1989 perlaidoti į Ukmergės Dukstynos kapines. 

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

 

Murauskas, g.1923 m. Sausgirių k. Jurbarko r. Žuvo Pupkaimių k. 1945 01 09. Kapas nežinomas. Palaikai kartu su J.Pociaus kūnu buvo pamesti prie plento Kaunas-Jurbarkas už Gelažiaus upelio.

Pocius Jonas-Gruodas, g.1916 m. Gystėnų k. Jurbarko r. (prie Veliuonos). Žuvo 1945 01 09 Graužėnų k. pas Stoškų.

Gailius Juozas, g.1914 m. Batakių vls., LLA narys, žuvo 1945 01 10 Užšešuvio miške.

Norkus Anzelmas, Jurgio, g.1927 m., mažažemio ūkininko šeimoje Ožnugarių k. Batakių vls. LLA narys, partizanas nuo 1944 10. Žuvo 1945 01 10 Užšešuvio miške, Batakių vls. Palaidotas ten pat. Palaikai nerasti.

Pukys, g.1922 m. Eidintų k. Batakių vls. Žuvo 1945 01 10 Rykiškinės miške.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm

Ona Streikutė - Rūta g. 1929 m Pailgių kaime (Zarasų aps., Antazavės vls.). Ryšininkė Suimta 1944 m. kartu su motina, broliu Petru ir seserimi Valerija (Vale). Buvo kalinama Antazavės ir Zarasų daboklėse. Kartu su seserimi Valerija buvo išleistos tam, kad būtų galima sugauti tėvą Antaną ir brolius - Izidorių ir Juozą. Gyveno nelegaliai, piemenavo pas įvairius ūkininkus.

Tačiau žmonės buvo įbauginti ir Ona kuo toliau, tuo sunkiau rasdavo prieglobstį. Galiausiai broliai pasiėmė seseris į savo būrį.

Būdama partizanų būryje susirgo vandenlige ir nelegaliai buvo paguldyta į Rokiškio ligoninę. 1949 m. gruodžio 31 d. ligoninėje buvo suimta ir, žmonių pasakojimais, žiauriai kankinama. Mirė Rokiškio saugume 1950 m. sausio 9 d.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/A-Druckus-Laukit-sugrisim.pdf

 

1945m. sausio 10d. NKVD Gružų miške užpuolė D.Vaitelio ir S.Gadliausko būrius.

Kautynėse žuvo 10 partizanų. 1945m.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-10-1994.pdf

 

Kiesas Augustinas-Jūra, širvydo partizanų būrio vdas, 1922-1950 01 10;

Foto: Zobernis Juozas-Ukmergis, 1915-1950 01 10;

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-24-1998.pdf

 

Grigas Albinas; ž.1945 01 10

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-27-2000.pdf