Gruodžio 29-30-31 d. žuvę partizanai

Didžiosios Kovos apygardos Plieno rinktinės Bebro būrio partizanai Bronius Dūda-Narutis (kairėje) ir Pranas Grigas-Genelis. (R. Kauniečio asmeninė kolekcija)

Plieno rinktinės Bebro būrys, veikęs Ukmergės apylinkėse.
 Iš kairės: Bronius Dūda-Narutis, būrio vados Vytautas Strazdas-Bebras, Pranas Grigas-Genelis, Bronius Medelskas-Krienas,
nežinomas partizanas slapyvardžiu Likimas. Užrašas kitoje pusėje: „Butkiškiu—Viliaudžiu miške po stribu sutriuškinimo.
1949 m. spalis". (R. Kauniečio asmeninė kolekcija)

Medelskas Bronius-Krienas gimė 1927 m. Ukmergės apskrities Pabaisko valsčiaus Nuotekų kaime. Partizanas nuo 1945 m. Vadovavo būriui, vėliau — kuopai. Žuvo 1949 m. gruodžio 30 d. Ukmergės apskrities Pabaisko valsčiaus Juodkiškių kaime kartu su Didžiosios Kovos apygardos vadu A. Morkūnu-Plienu, vado pavaduotoju VI. Ališausku-Puškinu, rinktinės vadu J. Grigu-Geniuku ir būrio vadu Br. Dūda (Dudavičiumi)-Naručiu.

Dūda (kitur Dudavičius) Bronius-Narutis gimė 1912 m. Ukmergės apskrities Žemaitkiemio valsčiaus Kezių kaime. Žuvo 1949 m. gruodžio 30 d. Ukmergės apskrities Pabaisko valsčiaus Juodkiškių kaime kartu su Didžiosios Kovos apygardos vadu A. Morkūnu-Plienu, vado pavaduotoju VI. Ališausku-Puškinu, rinktinės vadu J. Grigu-Geniuku ir kuopos vadu Br. Medelsku-Krienu

Grigas Pranas-Genelis, Kombainas gimė 1916 m. rugsėjo 9 d. Ukmergės apskrities Vaitkuškio valsčiaus Bartkeliškių kaime. Šaulių sąjungos narys. Partizanas nuo 1944 m. Priklausė Didžiosios Kovos apygardos Plieno rinktinės Plieno būriui. Nuo 1949 m. pavasario — Plieno rinktinės vadas. Žuvo 1949 m. gruodžio 30 d. Ukmergės apskrities Pabaisko valsčiaus Juodkiškių kaime kartu su Didžiosios Kovos apygardos vadu A. Morkūnu-Plienu, vado pavaduotoju Vl. Ališausku-Puškinu, kuopos vadu Br. Medelsku-Krienu ir būrio vadu Br. Dūda (Dudavičiumi)-Naručiu 

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

 

Juozas Gailiušis-Kęstutis iš Nausodės k., Raguvos vls., žuvo 1945 m. gruodžio 31 d.;

https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

 

Vizgirda Vytautas - Laisvūnas, Vytis. G. 1924 m. Šakių vlsč. Vilkeliškių k. Žuvo 1949.12.29 Naujuosiuose Zypliuose. Iš brolio Leonardo buvo perėmęs būrio vado pareigas.

Marazas Jonas, Jono s., - Šalmas, Kulputė iš Klevinės k. Liudvinavo vlsč. 1918-1945.12.30. Suimtas ir Marijampolės teismo 1945.10.10 nuteistas sušaudyti. Geležinio Vilko rinktinė. Kartu buvo suimtas P. Kališius.

Grabliauskas Kazys, Kazio s., - Vaidilutis iš Amalinų k. Pažaislio vlsč. 1929-1947.12.31.

Janulevičius Algimantas iš Važatkiemio k. Prienų vlsč. 1921-1945.12.31 Važatkiemyje, tėviškėje, sužeistą stribai kankino, paskui uždegė prie namų kūgį ir tempė Algimantą sudeginti. Tas įsikirto į maniežą ir buvo nušautas. Palaidotas Prienų kapinėse.

Vaičiulaitis(?)-Stružo Vaikas. 1947.12.31 Varnupiuose kartu su Maryte žuvęs partizanas. Buvo niekinamas Liudvinave.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Neicelis Jonas, Jono-Šarūnas 3-čio bataliono vadas, g. 1912m., 1945m. 12 30 suimtas ir sušaudytas.

Ryšininkės Marytė Ivanauskaitė ir Stasė Ulozaitė

Ulozaitė Stasė, Jurgio iš Milžinų km. Rumšiškių valsč., ryšininkė, g. 1928m., ž. 1947 12 31 savo namuose.

https://partizanai.org/failai/html/zalio-velnio-takais.htm

BUDRECKAS Stanislovas, g. Galiniuose, Kražių v. Žuvo 1946 12 30 Galiniuose susišaudyme su enkavedistais. Kūnas išniekintas ir užkastas Kražiuose.

 

ČEKAUSKAS Jonas, Stasio - Laibūnas, g. 1932 Puknaičiuose, Pagojukų apyl., Raseinių r. Žuvo 1950 12 30 bunkeryje Kriaučiūnų sodyboje, Puknaičiuose. Kartu žuvo K. Patapas ir K. Ramanauskas.

 

LUKAUSKAS Vladas - Gintaras, Krakis, g. 1922 Varkaliuose, Šiluvos v. Žuvo 1946 12 30 Varkaliuose kartu su V. Žičkumi.

NARBUTAS Kazys - Uola, g. 1910. Samdinys iš Fermų k., Rutkiškių apyl. LLA karys. Žuvo 1944 12 30 Fermose.

 

PATAPAS Ksaveras, Kazio - Berželis, g. 1929 Diržioniuose, Betygalos v., ūkininkų šeimoje. Partizanas nuo 1950. Žuvo 1950 12 30 Puknaičiuose, Kriaučiūnu sodybos bunkeryje, nelygioje kovoje. Kartu žuvo J. Čekauskas ir K. Ramanauskas.

 

RAMANAUSKAS Klemensas, Kosto - Strazdas, Aras, g. 1930 Ročiuose, Betygalos v., bežemių šeimoje. Partizanas nuo 1950. Žuvo 1950 12 30 Puknaičiuose, apsuptas su kitais trim partizanais bunkeryje pas Kriaučiūnus. Neturėdamas galimybės prasiveržti, nusišovė.

 

TOLIŠAUSKAS Vytautas, Juozo, g. 1923 Fermose, Eržvilko v. Gimnazistas. Partizanas nuo 1944. LLA karys. Žuvo 1945 12 30 Rutkiškiuose pas Mankų-užkapotas. 1989 palaidotas Tytuvėnų kapinėse.

 

ŽIČKUS Vaclovas, Jono, g. 1923 Šiluvos v. LLA karys. Žuvo 1946 12 30 Varkaliuose. Kartu žuvo V.Lukauskas.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

 

SLAPŠINSKAS JONAS, Jono, g.1913 m. Bikūnų k., Antalieptės vls. Partizanas, žuvo 1944 12 29 Baraukos miške.

BRAŽIONIS ANTANAS, g. 1922 m. Papiškių k., Utenos vls. Praėjus frontui, su broliu Petru slapstėsi apie namus. Apsupus enkavedistams kaimą, abu bėgo ir 1944 12 30 buvo nušauti.

BRAŽIONIS PETRAS, Antano, g.1915 m. Papiškių k., Utenos vls. Prasidėjus vyrų gaudynėms, su broliu Antanu slapstėsi apie namus. 1944 12 30 naktį kaimą apsupo enkavedistai, broliai bėgo, ir abu buvo nušauti.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

 

Povilas Skiauteris, Panemunės vls., Reščiūnų k., Vyžuonos b. Ž.1948 12 30.

Jonas Tauteris, Panemunės vls., Sinelių k., Vyžuonos b. Ž.1948 12 30.

Vincas Liaudanskas, Obelių vls., Kirsūnų k., Bislio b. Ž.1945 12 29.

Stasys Rinkevičius, Obelių vls., Kirbūnų k., Bislio b. Ž.1945 12 29.

Paliutė Želnytė 1947 m. gruodžio 29 d. nušauta namuose, gelbėdama bėgantį partizaną Kazį Drąsutį.

Povilas Skiauteris, Panemunės vls., Reščiūnų k., Vyžuonos b. Ž.1948 12 30.

Jonas Tauteris, Panemunės vls., Sinelių k., Vyžuonos b. Ž.1948 12 30.

Povilas Tauteris, Panemunės vls., Sinelių k., Vyžuonos b. Ž.1948 12 30.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

 

Albinas PIVORAS. G. 1920 m. Veršelių k., Kavarsko vls., ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo 10 ha žemės. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Čigono būrio partizanas. Žuvo 1945 m. gruodžio 31 d.

Troškūnų girioje. Palaidotas Troškūnų kapinėse.

Teofilis VĖBRA - Žentelis. G. 1916 m. Pumpučių k., Kavarsko vls. Šarūno rinktinės Barzdos būrio partizanas. Žuvo 1945 m. gruodžio 31d. Troškūnų girioje. Palaikai buvo užkasti žvyrduobėse, dabartinių Troškūnų mstl. kapinių teritorijoje.

https://partizanai.org/failai/pdf/Stase-KISELIENE-KAIP-NEPAMRSTI.pdf

Juočiūnaitė Emilija iš Rumšiškių valsč., ryšininkė, g. 1922 m., ž. 1946 12 31.

https://partizanai.org/failai/html/didzioji-kova.htm

Bagulis Alfonsas, g. Dabužių k.. Molėtų vlsč. B rinktinės Diemedžio būrio partizanas. Žuvo 1944 12 29 Ažumakio miške kartu su vadu ir kitais partizanais. Petro brolis?

Bagulis Petras, g. Dabužių k., Molėtų vlsč. B rinktinės Diemedžio būrio partizanas. Žuvo 1944 12 29 Ažumakio miške kartu su vadu ir kitais partizanais.

Gelažanskas Antanas, g. Gruodžių k., Molėtų vlsč. Nuo 1944 - B rinktinės Žaibo būrio partizanas. Žuvo 1944 12 29 Ažumakio miško kautynėse kartu su K. Šmigelsku-Diemedžiu.

Šmigelskas (Lazukas) Kazys, Povilo, sl. Diemedis, Diemedys, Jono ir Juozo Lazukų brolis, g. 1914 Paberžės k., Balninkų vlsč. Šaulys. 1941 Birželio sukilėlis. 1944 02-05 - VR karys. Nuo 1944 08 - partizanų būrio Ažumakio miške organizatorius, pirmasis būrio, vėliau žinomo B rinktinės Žaibo būrio vardu, vadas. Žuvo 1944 12 29 Ažumakio miške, apsupus partizanų stovyklą prie Butkaus sodybos Dviriniškių k.

 

Ališauskas Vladas, Juozo, sl. Puškinas, Kazio-Spartako, Ambraziejaus-Kardo ir Vlados-Narsuolės brolis, g. 1917 Juknonių k., Žemaitkiemio vlsč. Šaulys. 1941 Birželio sukilėlis, Lyduokių būrio partizanas. Nuo 1944 06 - Plieno būrio partizanas, B rinktinės vado pavaduotojas ir štabo viršininkas, 1948 - 1 -o bataliono 2-o rajono vadas, 1949 07 - DKA štabo Organizacinio skyriaus viršininkas ir apygardos vado adjutantas. Partizanų leitenantas. Žuvo 1949 12 30 Juodkiškių k. slėptuvėje. Palaikai užkasti Pivonijos šile. 1989 perlaidoti į Ukmergės Dukstynos kapines.

Kvakšys Antanas, Vaclovo, Petro-Perkūno brolis, g. 1923 Neveronių k., Gelvonų vlsč. 1946 03 suimtas namuose, tėvas Vaclovas (g. 1897) nužudytas. Tardomas Ukmergėje, pažadėjo parodyti partizanų slėptuves. Vežamas prie Gelvonų pabėgo. B rinktinės Perkūno būrio partizanas. Žuvo 1946 12 30 Lementaučiznos k., Kazlausko klojime kartu su V. Stučinsku. 1948 05 22 į Igarką ištremtos motina Cecilija ir sesuo Stefanija.

Stučinskas Vaclovas, B rinktinės Perkūno būrio partizanas. Žuvo 1946 12 30 Lementaučiznos k., Kazlausko klojime kartu su A. Kvakšiu.

Burdovskis A., gyv. Jurgiškių k., Rumšiškių vlsč., repatriantas. A rinktinės partizanas. Žuvo 1946 12 31.

Banevičius Algis, Juozo, sl. Barzda, g. 1919 12 Šnipelių k., Kruonio vlsč. LK tarnavo pėstininku. Nuo 1944 01 15 - LLA narys, partizanų organizatorius, DKR 4-o bataliono partizanas, 1945 05 - A rinktinės 3-o bataliono 3-os kuopos būrio, 1946 09 - 1-os ar 2-os kuopos vadas. Žuvo 1947 12 31 (Būdos miške) Burbiškiu k.

Cvilikas (minimas irkaip Svilikas) Mykolas (Mikas), sl. Genys, g. 1917 Aleksandruvkos k., Rumšiškių vlsč. Nuo 1944 10 - DKR Žvirblio, Riešuto būrio, A rinktinės 6-o bataliono partizanas, būrio vadas. Žuvo 1947 12 31 ag. „Žiedui" įskundus, Samylų k., A. Panemunės vlsč., pas Z. Zablocką kartu su K.Grebliausku-Vaidevučiu. Išniekintas Panemunės turgaus aikštėje, palaikai sumesti į šulinį. Perlaidotas į Kauno Senavos kapines.

Čėsna Bronius, Kazio, sl. Žaibas, g. 1920 Stabintiškių k., Žaslių vlsč. Nuo 1944-vietinio Stabintiškių būrio, 1945 03 - DKR Stabintiškių orgbūrio vadas. Žuvo 1946 12 31 Kaugonių miške kartu su V. Ramuniu.

Dūda Bronius, Kazio (Karolio), sl. Narutis, g. 1912 Kezių k., Žemaitkiemio vlsč. Nuo 1944 - B rinktinės Plieno būrio partizanas, būrio, kuopos vadas. Žuvo 1949 12 31. Palaikai užkasti Pivonijos šile, 1989 perlaidoti į Ukmergės Dukstynos kapines.

Grabliauskas (minimas kaip Grebliauskas, Grėbliauskas) Kazys, Kazio, sl. Vaidevutis, Vaidilutis, g. 1927 Amalių k., Pažaislio vlsč. Nuo 1946 rudens - A rinktinės 6-o bataliono (Žvirblio, Riešuto būrio) partizanas. Žuvo 1947 12 31 ag. „Žiedui" įskundus Samylų k. pas Z. Zablocką kartu su M. Cviliku-Geniu. Išniekintas Panemunės turgaus aikštėje, palaikai sumesti į šulinį. Perlaidotas į Jonučių kapines.

Lekavičius Juozas, sl. Liepa, Romo brolis, g. 1914 Avinėlių k., Žaslių vlsč. Nuo 1944-DKR Aguonos būrio, 12 01 -5 orgkuopos (Kaugonių) Vyšnios būrio, A rinktinės 5-o bataliono Putino būrio partizanas. Žuvo 1946 12 31 Kaugonių miške. Palaikai išniekinti Žaslių turgaus aikštėje, užkasti Kliuko pušinėlyje.

Ramunis Vytautas, sl. Beržas, g. 1922 Stabintiškių k., Žaslių vlsč. Nuo 1944 - DKR, A rinktinės Stabintiškių būrio partizanas. Žuvo 1946 12 31 Kaugonių miške kartu su B. Čėsna-Žaibu

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

1944    m. gruodžio 31 d. Rusiškių kaime Eržvilko vls. prie Monkaus sodybos žuvo Vytautas Tališauskas (g. 1923 m.) iš Fermų kaimo Eržvilko vls. Jis buvo tik baigęs gimnaziją.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm