Žuvę rugpjūčio 19 d.

1950 m. rugpjūčio 18–19 d. Joniškio r. Daunoravos miške buvo surengtas Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės štabo pareigūnų pasitarimas. Gavę apie tai agento pranešimą, MGB vidaus kariuomenės 137-ojo ir 25-ojo šaulių pulkų kareiviai miške vykdė karinę čekistų operaciją. Rugpjūčio 18 d. vakare miškas buvo apsuptas kareivių. Rugpjūčio 19 d. naktį buvo nukauti mėginę iš apsupties išsiveržti Prisikėlimo apygardos vado pavaduotojas ir Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės vadas Kazys Mikėnas-Balandis, Gegužis, šios rinktinės štabo viršininkas Bonifacas Leveika-Komaras, Partizano Tautvydo tėvūnijos vadas Jonas Kilčiauskas-Merkuras, Dėdė, šios tėvūnijos štabo viršininkas Karolis Galiauskas-Mėnulis ir Bendrojo skyriaus viršininkas Anicetas Lukšys-Polka, Nevėžis.

Žuvusių partizanų užkasimo vieta neišaiškinta.

Vakarų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas,

Vilnius: LGGRTC, 2010, p. 126,

Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės būrių sąskrydis. 1949 m. Pirmoje eilėje iš dešinės pirmas – Jonas Lukšys-Nemunas. Antroje eilėje iš dešinės pirmas – Anicetas Lukšys-Polka.

Moteris centre – Janina Lukšytė.

Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės partizanai. 1949 m. liepa. Penktas iš kairės (priklaupęs) – Anicetas Lukšys-Polka, šeštas – Jonas Lukšys-Nemunas. Stovi: septintas iš kairės – apygardos vadas Leonardas Grigonis-Užpalis, aštuntas – apygardos vado adjutantas Viktoras Šniuolis-Vitvytis, devintas – rinktinės štabo viršininkas Kazys Mikėnas-Balandis, dešimtas – rinktinės vadas Pranas Muningis-Žvelgaitis, dvylikta – Janina Lukšytė. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

KAZYS MIKĖNAS-BALANDIS, GEGUŽIS
1925–1950 08 19

Kazys Mikėnas gimė 1925 m. Šiaulių aps. Gruzdžių vls. Šepkaičių k. Mirus motinai ir susirgus tėvui, šeima persikėlė gyventi į Šiaulius. Nors tėvas vertėsi sunkiai, tačiau Kazys pradėjo mokytis gimnazijoje. 1944 m. prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, aštuntokas K. Mikėnas buvo iškviestas į karinį komisariatą. Jam buvo pasiūlyta mokytis karo vadų mokykloje. Grįžęs namo Kazys pasakė: „Aš okupantams netarnausiu“ ir pasitraukė pas gimines į Šiaulių aps. Juodeikių k. Ten susipažino su partizanais ir tapo jų nariu, vėliau – Jungtinės Kęstučio apygardos Voverės (nuo 1948 m. gegužės mėn. – Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio) rinktinės štabo įgaliotiniu. K. Mikėnui buvo suteiktas jaunesniojo leitenanto laipsnis. 1948 m. pavasarį paskirtas Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės Ūkio skyriaus, 1949 m. rugsėjo mėn. – šios rinktinės Organizacinio skyriaus viršininku, 1950 m. – štabo viršininku. Tais pačiais metais liepos 6 d. paskirtas Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės vadu. 1998 m. liepos 8 d. K. Mikėnui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 1998 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu jam suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis (po mirties).

BONIFACAS LEVEIKA-NAGLIUS, KOMARAS
1924 10 05–1950 08 19

Bonifacas Leveika gimė 1924 m. spalio 5 d. Šiaulių aps. Skaistgirio vls. Lankaičių k. 1943 m., dar besimokydamas Joniškio gimnazijoje, įstojo į Lietuvos laisvės armiją (LLA). 1944 m. baigė Joniškio gimnaziją. Sovietų represinėms struktūroms išaiškinus Joniškio gimnazijos LLA organizacijos narius, pasitraukė pas partizanus. 1950 m. vasario mėn. paskirtas Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės štabo viršininku. 1998 m. liepos 8 d. B. Leveikai pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 1998 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu jam suteiktas kapitono laipsnis (po mirties).

JONAS KILČIAUSKAS-MERKURAS, DĖDĖ
1919 02 04–1950 08 19

Jonas Kilčiauskas-Merkuras, Dėdė gimė 1919 m. vasario 4 d. Šiaulių aps. Joniškio  vls. Melnių k. Marcijono Kilčiausko ir Marcijonos Bagdonaitės-Kilčiauskienės šeimoje. Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai slapstėsi nuo mobilizacijos į sovietų armiją. Stribams atvykus jaunuolio suimti, nušovė vieną iš stribų, pabėgo ir tapo partizanu. Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio Tautvydo tėvūnijos Klevo būrio vadas. 1950 m. vasario mėn. paskirtas Tautvydo tėvūnijos vadu. Pasižymėjo drąsa, sumanumu, pareigingumu, įžvalgumu, linksmumu ir draugiškumu. 1998 m. liepos 8 d. J. Kilčiauskui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 1998 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu jam suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis (po mirties).

KAROLIS GALIAUSKAS-MĖNULIS
1911 07 17–1950 08 19

Karolis Galiauskas gimė 1911 m. liepos 17 d. Biržų aps. Žeimelio vls. Jovaišių k. 1928–1929 mokslo metais baigė Žeimelio vidurinės mokyklos trijų klasių, 1930– 1931 mokslo metais – Joniškio vidurinės mokyklos keturių klasių kursą. 1931 m. Joniškio vidurinės mokyklos pedagogų taryba pripažino K. Galiauską išėjusį visą vidurinės mokyklos kursą ir baigusį Joniškio gimnaziją. 1940 m. vedė. Gyveno Biržų aps. Pasvalio mstl. Slapstėsi nuo trėmimo. 1948 m. lapkričio mėn. pasitraukė pas partizanus. Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės Tautvydo tėvūnijos štabo viršininkas. 1997 m. lapkričio 26 d. K. Galiauskui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 13 d. įsakymu jam suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis (po mirties).

ANICETAS LUKŠYS-POLKA, NEVĖŽIS
1927–1950 08 19

Anicetas Lukšys gimė 1927 m. Šiaulių aps. Joniškio vls. Tausėnų k. Partizanas nuo 1945 m. Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės Tautvydo tėvūnijos Bendrojo skyriaus viršininkas. 1998 m. vasario 11 d. A. Lukšiui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

Parengė Rūta Trimonienė

 

Tipinio atminimo ženklo ir Lietuvos kario kryžių kompozicija 1950 m. rugpjūčio 19 d. šioje vietoje kautynėse žuvusiems Prisikėlimo apygardos vado pavaduotojui ir Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės vadui K. Mikėnui-Balandžiui, Gegužiui, šios rinktinės štabo viršininkui B. Leveikai-Komarui, Partizano Tautvydo tėvūnijos vadui J. Kilčiauskui-Merkurui, Dėdei, šios tėvūnijos štabo viršininkui K. Galiauskui-Mėnuliui ir Bendrojo skyriaus viršininkui A. Lukšiui-Polkai, Mėnuliui atminti. Bendras kompozicijos ir įrašo ženkle vaizdas. Joniškio r. Joniškio miškų urėdijos Daunoravos miško 1 kvart. 23 sklypas. Tipinio atminimo ženklo aut. dizaineris R. Navickas. Kompozicija atidengta 2000 m. rugsėjo 6 d. R. Trimonienės nuotr., 2000 m.

 

Atminimo lenta šios gimnazijos mokytojams ir mokinimas, žuvusiems už Lietuvos laisvę 1941 ir 1944–1951 m. atminti. Bendras gimnazijos su atminimo lenta vaizdas. Joniškio r. Joniškio m. S. Goeso g. 2. Joniškio „Aušros“ gimnazija. Aut. skulptorius J. Jagėla. Atidengta 2013 m. lapkričio 26 d. D. Urbonienės nuotr., 2000 m.

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2015/201508_PA_KZR.pdf