Aldona Sabaitytė- Vilutienė - autobiografija

Aš, Aldona Sabaitytė- Vilutienė, gimiau 1931 03 17  Vytautiškių k., Krosnos vls., Marijampolės aps. {dabar Lazdijų raj.}, darbininkų šeimoje. 1933m. mirė tėvelis. Iki 16 metų augau gausioje senelės Ievos Janušauskienės šeimoje tame pačiame Vytautiškių kaime. Baigusi Saltininkų pradžios mokyklą, toliau mokiausi Krosnos progimnazijoje. Ją baigusi, 1947 metų rugsėjo mėnesį  pradėjau mokytis  Marijampolės mokytojų seminarijoje.

Dar gyvendama pas senelę, Vytautiškių kaime, 1945metų pradžioje įsijungiau į rezistencinę veiklą, tapau partizanų  ryšininke ir rėmėja. Palaikiau ryšį  tarp Perkūno rinktinės, Palių ir Kalniškės partizanų. Nuo 1946m. vasaros  tapau Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės Liepos būrio ir Vytauto rinktinės partizanų būrių ryšininkė, slapyvardžiu Neužmirštuolė. 1947m. gruodžio 23d.  2- o būrio vadui Liepai – Juozui Karašauskui patekus į nelaisvę, konspiraciniais sumetimais, Vytauto rinktinės 44 – os kuopos vadas Feliksas Čereška – Karvelis, man slapyvardį pakeitė į Viltis ir įpareigojo palaikyti  ryšį  tarp Tauro apygardos Vytauto ir  Dainavos apygardos  Šarūno rinktinių.

1949 07 22 buvau Marijampolės KGB suimta, tardoma ir už akių Maskvos Yoatingojo Susirinkimo {OSO} nuteista už “tėvynės išdavimą”. Kalėjau  Komių ASSR  Intos ir  Lemiu  Ypatingo režimo lageriuose. Po Stalino mirties buvau iš kalinimo vietos paleista. Grįžusi į Lietuvą, bandžiau tęsti mokslą.

Deja … visos durys buvo uždarytos ne tik į mokslą, bet ir į  bet kokį darbą. Net į statybas pasiūlė tik Rusijoje. Tada “išbraukiau” iš savo gyvenimo aprašymo kankinimų ir lagerių metus  ir “zuikiu” baigiau Alytaus pedagoginę mokyklą. 1955m.baigusi pedagoginę mokyklą, gavau paskyrimą dirbti  K. Naumiesčio raj. Žėglių pradinėje mokykloje.Ten išdirbusi 4-is metus buvau perkelta į Marijampolės raj. Netičkampio pradinę mokyklą mokytojos ir vedėjos pareigoms, nes Marijampolės raj. grįžęs iš įkalinimo vietos,buvo įsidarbinęs vyras. 1962 m. Netičkampio pradinė mokykla buvo uždaryta,o aš perkelta dirpti  Marijampolės J. Jablonskio vid. mokykloje pradinių klasių mokytoja. 1965m. pradėjau neakivaizdiniu būdu studijuoti Šiaulių pedagoginiame institute. Jį baigusi 1970m.,  pradėjau dirbti Marijampolės 5-ojoje vidurinėje mokykloje, matematikos mokytoja.Ten dirbau iki 1986m. Tais metais  išėjau į pensiją.

1956m. ištekėjau už tokio pat likimo vyro, buvusio Lietuvos Laisvės Armijos štabo darbuotojo, “Tigro” partizanų  rinktinės įkūrėjo ir  vado Leono Vilučio. Užauginome du sūnus Kęstutį  ir Gintarą.  Vyras mirė 1993m. Palaidotas Marijampolės naujose kapinėse.

Prasidėjus Atgimimui, pradėjau aktyviai rinkti medžiagą apie partizanų kovas ir tremtį.  Dalyvavau 1988m. rugsėjo mėnesį  įkuriant Marijampolės Tremtinių klubą ,iki 1999m. dirbau šio klubo istorinės grupės koordinatore,drauge su klubo pirmininku ir kitais istotinės grupės nariais organizavau žuvusių partizanų užkasimo vietų paieškas ir jų laidojimą į kapines. 1993m., padedant žuvusiųjų artimiesiems, bendražygiams, materialiai remiant mano sūnums ir Amerikos lietuviams, (patalpas skyrė savivaldybė)  įkūriau   Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejų ir jam vadovavau iki 2000 metų pabaigos.

1996m. išleidau prisiminimų rinktinę “Trečioji vėliavos spalva”   1999m. išleisto Tauro apygardos partizanų vardyno “Ištark mano vardą” sudarytoja ir bendraautorė. 1999m. suteiktas Laisvės kovų dalyvio statusas. 1993m.LPKTS  apdovanota „Už nuopelnus Lietuvai“   Pasipriešinimo dalyvio kryžiumi,  1999m.     II- o  laipsnio  LPKTS žymeniu, o 2019 03 30  LPKTS 30 –čio įkūrimo proga 1- ojo laipsnio žymeniu. 2004 05 13 LR Prezidento dekretu  apdovanota  Vyčio Kryžiaus Ordino Medaliu. 2017m. TS – LKD partijos  Auksiniu ženklu „Lietuvos ąžuolai“   2019 02 11 Lietuvos kariuomenės vado įsakymu „ 100 metų atkurtai Lietuvai“   - Lietuvos kariuomenės medaliu.

T. p. keletu padėkos raštų

2002m mano iniciatyva ir lėšomis buvo pastatytas paminklas Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 44-tos kuopos  2-o būrio partizanams jų žūties vietoje ir Kryžius sovietmečiu sunaikintam mano gimtajam  Vytautiškių kaimui atminti.

Dalyvavau  autoriaus teisėmis Visuotinės lietuvių enciklopedijos (VLE) leidyboje.

Domiuosi ir tyrinėju pokario kovų istoriją. Ją skleidžiu FB, tikslu kad šis  tarpsnis dėl kovos už Tėvynės Laisvę nebūtų užmirštas.

                                                                Aldona  Vilutienė 

                         2. Kryžius sunaikintam okupacijos metais Vytautiškių kaimui atminti.       

                         3. Štabo žūties vietoje.

                          4. Paminklas partizanų žūties vietoje Vytautiškių kaime. 

                         5. Šio paminklo šventinimas

                            6.  Tauro partizanų muziejaus atidarymas: V. Landsbergis ir A.Vilutienė