GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJA

Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos rūmai 1994 metų dedikacijos iškilmių metu.

VIDMANTAS VITKAUSKAS

Lietuvos, o taip pat ir mūsų mokyklos gyvenimas, nepasižymi didelėm permainom. Visos mokyklos susiduria su panašiomis problemomis—švietimo įstaigoms katastrofiškai trūksta lėšų, dėl mažų atlyginimų mokyklas palieka užsienio kalbų mokytojai, negalintys išlaikyti savo šeimų. Trūksta pinigų ne tik mokyklų remontams, bet ir techninių priemonių bei knygų pirkimui. Pavėluotai mokami atlyginimai mokytojams. Visa tai mažina mokyklų iniciatyvą, energingumą. 1990 metais pradėta krašto švietimo reforma bandė sudaryti palankesnes sąlygas mokyklų ir mokytojų darbo formų bei veiklos atnaujinimui.

Tačiau šiandieninė Lietuvos Seimo dauguma (LDDP) nori revizuoti svarbiausias švietimo reformos nuostatas, vėl sugrąžinti mokyklas ir mokytojus į unitarinę, komandinę (nenoriu sakyti, sovietinę) sistemą. Visa tai nerimą kelia ypač toms mokykloms, kurios nebijo rodyti iniciatyvos, įgyvendinti svarbiausius mokinių ugdymo principus. Tai pačios aktyviausios mokyklos, siekiančios tapti gimnazijomis.

Pirmoji Juozo Lukšos gimnazijos abiturientų laida 1995 m. su gimnazijos direktoriumi Vidmantu Vitkausku (trečioje eilėje prie sienos). Nuotr. L. Šmerausko

Garliavos J. Lukšos vidurinė mokykla-gimnazija šiais mokslo metais pradės penktuosius savo gyvavimo metus. Pernai išleidome pirmąją abiturientų laidą. Mokyklą baigė 24 mokiniai. Šiais metais mokyklą baigė 41 mokinys. Birželio 22 d. įvyko brandos atestatų įteikimo ir išleistuvių šventė. Abiejų šių laidų abiturientai sėkmingai išlaikė egzaminus, parodė puikias žinias.

Mūsų gimnazija nuosekliai eina savo pasirinktu keliu. Kasmet organizuojamos įvairiatemės istorinės ar religinės konferencijos, susitikimai su žymiais politikos, mokslo, kultūros ir Bažnyčios žmonėmis. Tradicinėmis tapo mokinių rekolekcijos Garliavos bažnyčioje, ekskursijos partizanų kovų vietomis, karinės-sportinės stovyklos, šiemet tokia stovykla buvo birželio 13-14 d. netoli Rumšiškių, prie Kalvių ežero. Mokiniai lankė Rumšiškių buities muziejų, dalyvavo sportinėse-karinėse varžybose, dainavo lietuviškas patriotines dainas. Šias stovyklas padeda rengti Kauno

Krašto apsaugos savanoriai. Gimnazijoje taip pat aktyviai veikia jaunieji ateitininkai, kudirkaičiai. Tai tikras mūsų akademinio jaunimo žiedas.

Šiemet mokykloje vėl lankėsi daug mūsų tautiečių iš užsienio: aplankė jau antrą kartą Jonas Pajaujis iš Švedijos, svečiavosi p. Vida Vaitiekūnienė iš Australijos, Arvydas Žygas iš JAV, J. Aukštaitis iš Kanados ir kt.

Juozo Lukšos gimnazijos mokiniai lanko partizanų kovų vietas. Nuotr. L. Šmerausko

Būtinai noriu paminėti mūsų bičiulių tautiečių paramą mokyklai—ne tik iš BALF'o, bet ir iš pavienių užsienyje gyvenančių lietuvių. Per BALF'ą gavome siuntas riešutinio sviesto, drabužių vaikams ir jaunuoliams, kuriuos išdalinome nepasiturintiems mokiniams, našlaičiams, vaikams iš daugiavaikių šeimų. Iš Kanados mus nuolat remia Vytautas Krikščiūnas, užprenumeravęs mums „Tėviškės Žiburius", atsiuntęs daug vertingų knygų lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis, įvairių žurnalų, muzikos plokštelių ir kt. Iš JAV reguliariai gauname dienraštį „Draugą", net nežinome, kas jį užprenumeravo. Gauname ir žurnalą laisvę". Visiems mūsų geradariams esame nepaprastai dėkingi.

Išskirtinai noriu padėkoti dr. Nijolei Bražėnaitei, kurios paramą ir dėmesį mokykla nuolat jaučia. Jos dėka mokykla gavo ir du kompiuterius su spausdintuvais, kurie jau sėkmingai naudojami mokymo tikslams. Neseniai p. Bražėnaitė parėmė ir mūsų mokytojus, dalyvavusius APPLE kursuose Vilniuje.

Didelė padėka ir visiems man nežinomiems geradariams, kurie remia ne tik mūsų gimnaziją, bet ir Juozo Lukšos-Daumanto fondą, šių žmonių dėka keturi mūsų abiturientai š.m. vasario mėn. gavo pirmąsias fondo stipendijas. Žinau, kad buvo kritikos dėl vieno šio fondo nuostatų paragrafo, jog stipendijų neturėtų gauti buvusių stribų ar aktyvių komunistų vaikai. Sutikdami, kad tai nedemokratiškas punktas, mes jį iš fondo įstatų išėmėme. Tam neprieštaravo ir J. Lukšos-Daumanto fondo komitetas.

Aukas, skiriamas J. Lukšos-Daumanto fondui, JAV ir Kanadoje gyvenantieji gali siųsti šiuo adresu: Alfonsas Pargauskas, 8908 Butterfield Lane, Orland Park, IL 60462, USA;, čekį išrašant „Center for Lithuanian Studies" vardu ir nurodant, kad auka skiriama J. Lukšos-Daumanto fondui. (Red.)