VARDAI IR [VYKIAI

Dr. Vytauto Vardžio pomirtinė anglų kalba knyga „Lithuania: The Rebel Nation", leidžiama universitetinės Westview leidyklos kartu su Columbia universiteto Harrison institutu, pasirodys knygų rinkoje š.m. spalio mėn. Knyga turės arti 300 psl. Jos turinyje—Lietuvos istorijos šak-nys, Nepriklausomybės laikotarpis, okupacijos metai, rezistencija, Sąjū-džio reformos, kelias į laisvę. Šalia dr. V. Vardžio, buvusio Oklahomos universiteto politinių mokslų katedros profesoriaus, antroji šios knygos autorė, pagal leidyklos informaciją, yra Judita Sedaitis, Stanfordo universiteto Tarptautinio saugumo tyrimų centro bendradarbė.

Povilas Vaičekauskas, buvęs politinis kalinys Sibire, jau ilgesnį laiką gyvenąs Čikagoje, reiškiasi Lietuvos partizanų globos fondo veikloje. Jis taip pat yra Lietuvos politinių kalinių sąjungos skyriaus Čikagoje valdybos narys ir Lituanistikos tyrimų ir studijų centro mokslinis bendradarbis.

Dr. Juozas Kazickas, žymus lietuviškosios išeivijos finansininkas, „Neris International" korporacijos vadovas visą laiką buvo ir tebėra aktyvus Lietuvių fronto bičiulių narys, šiais metais dr. J. Kazickas paskyrė 1000 dol. Į laisvę fondo Lietuvos filialo kasmetinei rezistencinei premijai. Premija bus įteikiama studijų savaitės metu, liepos 10-14 d. Telšiuose.

Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) rėmėjų sambūris JAV paskelbė konkursą už straipsnį, atskleidžiantį stambiųjų Lietuvos valstybės, pramonės bei prekybos pareigūnų ekonominius, finansinius nusikaltimus po 1990 kovo 11d. Atsiųsti straipsniai turi būti pagrįsti įrodomąja medžiaga. Konkursas baigsis 1997 kovo 11. Skiriamos trys premijos: po 12, 8 ir 4 tūkstančius litų. Platesnė informacija gaunama rašant šiuo adresu: Tėvynės sąjunga, P.O. Box 2189, Bridgeview, IL, 60455, USA.

Alfonsas Nakas, žurnalistas, išsamių recenzijų apie „Į laisvę" žurnalo numerius „Tėviškės žiburiuose" autorius, kovo 3 d. atšventė savo deimantinę gyvenimo sukaktį. „Į laisvę" žurnalas nuoširdžiai jį sveikina ir linki sveikatos ir tolimesnės kūrybos.

Birutė Jasaitienė, uoli JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirmininkė š.m. birželio 9 d. bus apdovanota Korp. Giedros premija kaip metų moteris, pasižymėjusi krikščioniškų idealų tarnyboje.

Užsakykime Į laisvę žurnalą savo giminėms, draugams, mokykloms ir bibliotekoms Lietuvoje. Užsakant iš užsienio prenumerata tik 5 US doleriai.

DR. S. A. Bačkiui — 90 METŲ

Prieš 90 metų, 1906 vasario 10 Pantakonių km., Joniškėlio vls. gimė dr. Stasys Antanas Bačkis, Lietuvos diplomatų šefas, teisininkas, savo diplomatinę veiklą pradėjęs 1930 metais. Paryžius (nuo 1943), vėliau Vašingtonas (nuo 1976) ir vėl Paryžius (1989-1991) — tai postai, kuriuose jis atstovavo okupuotos Lietuvos reikalus. Nuo 1978 iki 1987 S. A. Bačkis buvo Lietuvos diplomatų šefas.

Nuo jaunų dienų dr. S. A. Bačkis yra ateitininkas, kurį laiką buvo Ateitininkų Federacijos Garbės teismo nariu ir pirmininku. Dalyvauja aktyviai LKM Akademijos ir apskritai įvairioje visuomeninėje veikloje. Dabar, grįžęs į Lietuvą, sukaktuvininkas su žmona Ona gyvena Vilniuje. Sūnus Ričardas šiuo metu yra Lietuvos Respublikos ambasadorius Prancūzijoje, o jaunesnysis sūnus Audrys yra Vilniaus arkivyskupas. 90 metų amžiaus sukakties proga dr. S. A. Bačkis buvo Lietuvoje prisimintas ir pagerbtas Joniškėlyje, Vilniuje ir kitur įvykusiose konferencijose.

„Į laisvę" žurnalo leidėjai ir skaitytojai sveikina Jubiliatą, sulaukusį garbingo amžiaus, ir linki tolimesnės Viešpaties palaimos!

PRISIMINTAS DR. JUOZAS GIRNIUS

Dr. Juozo Girniaus atminimui skirta popietė įvyko 1996 valandžio 14 d. Jaunimo centre, Čikagoje. Ją surengė jungtinis Ateitininkų Federacijos ir Lietuvių fronto bičiulių komitetas, vadovaujamas dr. Petro Kisieliaus. Popietė pradėta šv. Mišiomis, kurias atnašavo kun. dr. K. Trimakas. Giedojo sol. D. Stankaitytė. Akademinę dalį trumpu žodžiu pradėjo M. Remienė. Programai vadovavo J. Baužys. Pagrindinę paskaitą apie dr. Girnių skaitė dr. Aldona Vasiliauskienė iš Vilniaus. Kalbėjo velionio žmona Ona Gimiuvienė (jos kalba spausdinama šiame numeryje). Aktorė Audrė Budrytė paskaitė ištraukas iš J. Girniaus raštų. Užbaigiamąjį žodį tarė Ateitininkų Federacijos vadas Juozas Polikaitis. Muzikinėje dalyje fleita grojo Rima Polikaitytė ir dainavo Dariaus Polikaičio vadovaujamas vyrų oktetas.