RAŠO POGRINDŽIO Į LAISVĘ DARBUOTOJAS:

 (...) Gavau nepilnus Brazaičio raštus, 7 atskirus „Į laisvę” numerius ir dar kelias kitas knygas. Už tai dėkoju jums.

Žiūrėdamas į Jūsų  ,,Į laisvę” išorinę išvaizdą, prisimenu aną pogrindinę, kuri buvo tokia menkutė, skurdi. Taigi iš išvaizdos labai negiminiškos. O idėjiškai, manau, abi jos yra artimesnės. Prie anos pogrindinės ir aš esu nagus prikišęs, nes nuo nr. 2 1943 m. pradžioje iki 1944 m. birželio mėn. buvau vienas iš pagrindinių juodadarbių jos gamintojų (rinkimas, spausdinimas). Kitas toks buvo a.a. Povilas Malinauskas, dalyvavęs juodame darbe ir dar išgabenęs produkciją pagrindiniam paskirstymui ir palaikęs ryšį su redakcija. Buvo ir trečias žmogus, kuris išmokė rinkti ir kitų dalykų, o pradžioj ir pats rinkęs, aprūpinęs dažais ir kt. Tai labai svarbus žmogus, bet be jo atsiklausimo jo pavardės nesakau. Iš viso tą „lizdą" žinojo 6 žmonės, 3 jų jau mirė.

Anuometinės pogrindinės „Į laisvę" tiražas buvo 10 tūkst. egz. Nr. 1 daug mažiau, gal tik keli tūkstančiai, nes jis buvo gaminamas kitoj vietoj ir pačiu primityviškiausiu būdu.

Toje pačioje vietoje buvo atspausdinti „Vardan tiesos", „Pogrindžio kuntaplis" (iniciatorius Gailiūnas) ir „Lietuvos Judas" (iniciatorius A. Sakas).

P. Malinauskas buvo didelis idealistas ir kaip žmogus labai geras. Išgyveno nelegaliai 5 metus tarp Kauno, Tauragės ir Rygos. Turėjo ryšių su pogrindžiu, buvo 2 kartu susitikęs su Lukša. Suimtas Kaune ir laikomas kurį laiką Kauno saugume buvo labai skaudžiai mušamas. Po mėnesio išvežtas į Vilniaus saugumą.

(...)

Turiu pasakyti, kad iš Jūsų leidyklos išleistų knygų Lietuvoje daugiausiai buvo elektrografiniu būdu gaminamos „Vienų vieni". Buvo daug laidų, kai kurios labai geros kokybės, nors tiražai, suprantama, nedideli. Tada žmonės, įsigyję tokias knygas, patys skaitydavo ir duodavo kitiems, o dabar lengvai nusipirkę nei patys skaito, nei kitiems duoda. Be to, ta knyga buvo skaitoma per „Laisvosios Europos" radijo lietuviškas laidas jau tada, kai tas radijas nebebuvo trukdomas (...)

J. G. — Kaunas
1992, birželis