1993 STUDIJŲ SAVAITĖS, ATSIŲSTA PAMINĖTI

1993 STUDIJŲ SAVAITĖS

•    2-roji Į laisvę fondo lietuviškų studijų savaitė Lietuvoje rengiama 1993 liepos 11-18 dienomis Birštone. Šios savaitė tema — „Lietuvos Nepriklausomybei 75-ri". Rengia JLF Lietuvos filialas. Laukiama svečių iš Amerikos ir kitų kraštų. Tuo tarpu platesnių informacijų dėl kainų, registracijos dar neturime.

•    40-ji Europos lietuviškų studijų savaitė bus rugpjūčio 1-8 dienomis Augsburge, Vokietijoje. Savaitę organizuoja Alina Grinienė ir R. Hermanas. Moderatoriai: dr. K. Čeginskas, dr. S. Girnius ir V. Natkevičius. Jau galima registruotis šiuo adresu: A. Girnius, Diamantstr, 8000 Muenchen 50. Nakvynė ir maistas — 490 DM. Registracijos mokestis — 100 DM.

 

•    37-ji JAV ir Kanados lietuviškų studijų savaitė ir vėl bus Dainavoje rugpjūčio 1-8 dienomis. (Gaila, kad jos laikas sutampa su Europos savaite.) Rengia LFB, organizuoja specialus komitetas. Platesnės informacijos bus skelbiamos spaudoje. Kas norėtų iš anksto registruotis, prašome kreiptis šiais adresais: M. Petrulienė, 30115 Brookview, Livonia, MI 48152, arba V. Naudžius, 5733 N. Sheridan Rd., #29-C, Chicago, IL 60660.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

21/METŲ — kas padaryta ir ko nepadaryta atgavus Nepriklausomybę? Straipsnių rinkinys, kuriame keliami klausimai: ką Sąjūdis padarė, ko jis nepadarė ir ką dar galėtų padaryti. Rašo net 26 Lietuvos autoriai: teologai, filosofai, ekonomistai, rašytojai ir kt. Paminėsime tik kelias pavardes: kun. V. Aliulis, D. Kuolys, J. Tumelis, VI. Vilimas, R. Vaičiūnaitė, K. Saja, J. Mikelinskas ir daug kitų. Šį 108 psl. rinkinį 1992 metais Vilniuje išleido Lietuvos Respublikos piliečių chartija ir Į laisvę fondo Lietuvos filialas. JAV gaunama pas knygų platintojus.

ASMUO IR VALSTYBĖ, 1941 metų sukilimo 50-mečiui paminėti konferencijos, įvykusios Kaune 1991 birželio 22, pranešimai. Nedidelėje (68 psl. teksto ir 20 psl. nuotraukų) knygelėje sudėta 12-kos ten kalbėjusių autorių kalbos bei pranešimai. Juose atsispindi sukilimo įvykių apžvalga kartų požiūrio ir nuomonių pliuralizmo dvasioje. Pačią konferenciją organizavo ir šį leidinį išleido Į laisvę fondo Lietuvos filialas. Išleista 1992 m. pabaigoje.

1991    SUVAŽIAVIMO DARBAI -JAHRESTAGUNG. Tai paskaitos, skaitytos Lietuvių Kultūros Instituto Vokietijoje 1991 m. suvažiavimo metu. Visos paskaitos ten skaitomos vokiečių kalba, tad ir šiame leidinyje jos taip išspausdintos. Autoriai: Arthur Hermann, Friedrich Waitz von Eschen, Jonas Norkaitis, Vincas Bartusevičius. Platus įvairių Lietuvos Atgimimo laikotarpio dokumentų skyrius. Išleido Lietuvių kultūros Institutas, Lampertheim. Redagavo V. Bartusevičius. 195 psl.