Lietuvių fronto bičiulių KREIPIMASIS Į LIETUVĄ

Lietuvių Fronto Bičiuliai esame politinis-rezistencinis sąjūdis, pradėjęs aktyvų antinacinį ir antikomunistinį pasipriešinimą Lietuvoje ir tęsęs rezistencinę veiklą Vakarų pasaulyje. Įkvėpti Lietuvos partizanų kovos ir prisimindami Lietuvos tremtinių kančias, Lietuvių Fronto Bičiuliai per ilgą pokario laikotarpį stengėsi Lietuvai pagelbėti, dalyvaudami Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir įvairių sąjungų veikloje, rengdami metines lietuviškųjų studijų savaites Amerikoje ir Europoje, leisdami knygas ir žurnalą Į laisvę lietuviškai dvasiai ir kultūrai ugdyti, organizuodami išeivijos dalyvavimą Amerikos politikoje, remiant Lietuvos laisvės bylą ir okupacijos nepripažinimą. Jie skatino Baltijos tautų solidarumą bei kūrybines išeivijos iniciatyvas Lietuvos kultūriniam lobiui turtinti ir politinei laisvei atgauti.

Niekada nepraradę tikėjimo į Lietuvos valstybės atstatymą, Lietuvių Fronto Bičiuliai siekė tautinės ir demokratinės Lietuvos atkūrimo, pasisakydami, kad tautiškumas neįmanomas be demokratijos ir demokratija negalima be lygių teisių bet kurios tautybės, religijos ar idėjinių pažiūrų Lietuvos žmonėms. Daugelį kartų Lietuvių Fronto Bičiuliai svarstė ir siūlė pilnutinės demokratijos Lietuvoje sukūrimą tiek politinėje ir ekonominėje, tiek socialinėje ir kultūrinėje plotmėje, remiantis krikščioniškųjų Vakarų vertybių ir istorinės tautos tradicijos pagrindais.

Kaip ir visiems Lietuvos žmonėms, Lietuvių Fronto Bičiuliams Vakaruose rūpi demokratijos klestėjimas Lietuvoje ir ateinantieji seimo rinkimai, pirmieji Lietuvai laisvę atgavus.

Atgimimo laikotarpiu stipriai rėmę Lietuvos Atgimimo Sąjūdį, dabar reiškiame pasitenkinimą tvirtu Lietuvos žmonių ir Lietuvos vadovybės nusistatymu, kuriuo buvo iškovota nepriklausomybė ir iškeltas Lietuvos vardas. Tikimės, kad greit bus pasiektas ir okupacinės kariuomenės išvedimas iš Lietuvos bei iš jos Baltijos kaimynių.

Stebėdami paskutiniuosius įvykius, reiškiame pritarimą dabartinės vyriausybės blaiviai ir pragmatiškai politikai, ieškant sprendimų, ne priešų, siekiant tarptautinių saugumo garantijų ir stengiantis vykdyti ekonominę reformą, pagrįstą privačia iniciatyva ir laisvos rinkos bei socialinio teisingumo pagrindais. Siūlome balsuotojams remti tuos kandidatus, kurie valstybinius reikalus stato aukščiau savų ekonominių ir partinių interesų ar ideologijos ir kurie yra atviri kompromisams, nes be kompromisų demokratiniai sprendimai yra nepasiekiami.

Tikime, kad rinkėjai, gerai susipažinę su kandidatų praeitimi, užsitikrins, kad renkamieji yra tyros asmeninės ir politinės praeities žmonės, asmeninį integralumą pademonstravę dar sovietinio valdymo metais ir nebendradarbiavę su sovietinėmis įstaigomis kaip VSK (KGB).

Esame taip pat įsitikinę, kad vien tik priklausymas Komunistų partijai praeityje nelaikytinas ištikimumo tautai ir valstybei pažeidimu ar net nusikaltimu. Apie atskirų asmenų nusikaltimus palikime spręsti teismams. Tačiau laukiame, kad rinkėjai nepasiųs į seimą senojo nomenklatūrinio stiliaus ar dogmatinio intelektualizmo vadovų, kurie vien tik dėl politinių aplinkybių ar tautos spaudimo rėmė Lietuvos nepriklausomybės siekius 1988-91 metais. Naujosios Rytų Europos patirtis rodo, kad tik šviesaus galvojimo, senajame režime neįsisenėję ir asmeninių interesų neturintys vadai yra atviri demokratinei vakarietiškai valstybės bei visuomenės perorganizavimo vizijai ir pajėgūs dirbti ekonominei gerovei, socialinei taikai ir demokratiniam bendravimo būdui sukurti.

Kviečiame giminingas partijas ir grupes jungtis į pajėgius vienetus, kurių išrinkimas garantuotų pastovios ir atsakingos vyriausybės sudarymą.

Lietuvių Fronto Bičiulių Tarybos prezidiumas