Į Laisvę 1991 112(149)

     T U R I N Y S

Vedamieji .................................................................. 2

       Pirmenybė kovojusiai tautai

       Dar kartą: atiduok ką privalai

Nuo redaktoriaus stalo: Į laisvę laisvėje .................................. 4

Julius Keleras, Ar vox populi — vox dei? (komentaras) ...................... 6

Skaitytojų žodis ........................................................... 7

Feliksas Jucevičius, Lietuva dvidešimtojo amžiaus paskutiniame dešimtmetyje 10

Vidmantas Valiušaitis, Ginti valstybę ir demokratiją ...................... 16

Vytautas A. Dambrava, Laisvės prošvaistė .................................. 20

Arūnas Bubnys, Lietuvių antinacinė rezistencija ........................... 32

Vytautas Volertas, Užslėpto Dievo liberalizmas ............................ 47

Povilas Žumbakis, Dėl Lietuvos konstitucijos projektų (paskaitos santrauka) 54

Algirdas Statkevičius, Kokios konstitucijos reikia Lietuvai? .............. 55

Prisimenant Daumantą (Juliaus Kelero pokalbis su Nijole Bražėnaite) ....... 62

Juozas Baužys, Optimizmas realybės šešėlyje (reportažas) .................. 69

Iš partizanų poezijos ..................................................... 75

Mintys iš svarstybų Dainavoje ............................................. 76

Nauji leidiniai, informacija, mirusieji ................................... 78


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Šiame numeryje prisimenami istoriniai įvykiai, kada prieš 50 metų lietuvių tauta sukilo prieš sovietus ir pradėjo pusę šimtmečio trukusią rezistenciją. Visa tai suteikia tam tikrą foną ir dabarties įvykiams, vėl nepriklausomą gyvenimą pradėjusiai Lietuvai. Tauta, įskaitant ir išeiviją, pradeda rūpintis klausimais, liečiančiais valstybės ateitį. Iškyla naujos konstitucijos projektai, mintys apie demokratiją, toleranciją, pakantą, Lietuvos reikšmę ,,globaliniame pasaulio kaime”.

* * *

Skaitykime ir dalinkimės savo mintimis laiškuose. Prenumeruokime Į laisvę žurnalą sau ir skaitytojams Lietuvoje!

Į LAISVĘ leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai tris kartus per metus.

Redaktorius: Juozas Baužys.

Redakcijos talkininkai: Česlovas Grincevičius ir dr.Kazys Ambrozaitis.

Administratorius: Jonas Prakapas.

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) — a Lithuanian magazine of politics and cultural life published three times a year by Lietuvių Fronto Bičiuliai.

Editor: Juozas Baužys. Business and circulation manager: Jonas Pakapas.

Redakcijos adresas: J. Baužys 9240 Cliffside Ln., Orland Park, IL 60462, USA

Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA

Prenumerata JAV ir Kanadoje — 10 JAV dolerių; Australijoje, Pietų Amerikoje ir Europoje — 15 JAV dolerių.

Garbės prenumerata: 20 JAV dolerių.

Spausdina „Draugo” spaustuvė:

4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629.

NR. 112 (148) 1991 RUDUO

REZISTENCINĖS MINTIES IR POLITIKOS ŽURNALAS

Viršelyje: fragmentas iš įrašų Lietuvos parlamento rūmų sienoje. Nuotr. M. Ambrazaitienės.

Autoriaus pavarde ar slapyvardžiu pasirašyti straipsniai nebūtinai atstovauja leidėjų ar redakcijos nuomonei ir yra atviri diskusijoms • Nepakeičiant autoriaus minties, straipsniai gali būti taisomi ir tvarkomi redakcijos nuožiūra • Redakcijai siunčiami laiškai ir atsiliepimai pasirašomi tikrosiomis pavardėmis.