Nauji leidiniai, informacija, mirusieji

NAUJI LEIDINIAI

REGNUM. Tai gražiai išleistas ir įdomus 150 psl. leidinys. Viršelio paskutiniam psl. rašoma: „Regnum yra knyga kūrybai ir kriterijams. Jie yra atidengiami tradicijoje. Visa tai skirta, išleista ir spausdinta Lietuvos sostinėje Vilniuje Anno Domini MCMXQ". Rašo Lietuvos ir pasaulio kultūrininkai, poetai, spalvotos meno reprodukcijos. Knyga verta platesnio aptarimo. Pasistengsime tai padaryti. Ačiū Vaidotui Dauniui, knygą prisiuntusiam.

Pranas Kuraitis, FILOSOFIJOS RAŠTŲ RINKTINĖ. Redagavo Antanas Vaičiulaitis. 382 psl. tome sutelkta prel. Prano Kuraičio filosofiniai raštai ir mąstymai, jo mintys apie kitus filosofus, pasisakymai įvairiais klausimais. Knyga nėra lengva skaityba, bet būtina kiekvienam kultūringam žmogui. Išleido 1990 m. Ateities leidykla. Kietais viršeliais, aplankas dail. N. Palubinskienės. Kaina nepažymėta.

Andrius Norimas, GYVENIMO DULKĖS. Novelės ir apybraižos su plačia laiko skale — nuo senovės lietuvių kovų su kryžiuočiais iki pat dabartinio Lietuvos atgimimo. 199 psl. knyga skaitoma lengvai. Išleido Literatūros mylėtojų talka, Čikagoje 1991. Viršelis autoriaus. Kaina 8 dol.

AUKSO LYRA, Vakarų pasaulio poezijos rinkinys. Sudarė ir vertė Alfonsas Tyruolis. Knygą išleido 1990 m. lietuviškos knygos klubas, Čikaga. 259 psl., viršelis dail. P. Aleksos. Kaina 9 dol., kietais virš. 12 dol.

VARPAS, 1991, Nr. 26. Redaktorius Antanas Kučys. Šiame 144 psl. žurnalo numeryje, kaip ir visada, yra įdomių straipsnių lietuviškojo gyvenimo politinėmis bei kultūrinėmis temomis, plačios spaudos ir knygų apžvalgos. Numerio kaina 5 dol. Leidžia Varpininkų filisterių draugija.


38-TOJI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ

Europos lietuviškųjų studijų savaitė, iš eilės jau 38-toji, šią vasarą buvo Huettenfelde, Vokietijoje, Vasario 16 gimnazijoje, liepos 28 — rugpjūčio 4 dienomis. Dalyvių buvo apie 120 iš Lietuvos ir daugelio pasaulio kraštų. Vyriausia savaitės organizatorė — Alina Grinienė, o moderatoriai — dr. Kęstutis Girnius ir dr. Kęstutis Ivinskis.

Paskaitas skaitė: A. Hermanas — „Rytprūsiečiai Lietuvoje 1945-1948", dr. K. Girnius — „Politinis įsipareigojimas", kun. dr. P. Rabikauskas — „Jėzuitai Lietuvoje”, V. Bartusevičius

— „Vokietijos politika Lietuvos atžvilgiu", J. Tumelis ir V. Katkus — „Baltijos sąjunga kaip nepriklausomybės ir saugumo laidas", dr. J. Norkaitis apie Lietuvos ekonomines problemas, A. Šmitas — „Išeivijos švietimo klausimai", min. D. Kuolis apie Lietuvos švietimo uždavinius, P. Narutis — „Sukilimas be šūvio".

Buvo taip pat surengta įdomus simpoziumas, nagrinėjęs pozicijos ir opozicijos Lietuvoje temas, 1941 metų sukilimo minėjimas su pamaldomis, Medininkų aukoms pagerbti „Liūdesio vakaronė", koncertas, išvyka į Heidelbergą.

Ateinančiais metais 39-toji studijų savaitė įvyks Austrijoje, netoli Garmischo rugpjūčio 2-9 dienomis.

PLJ KONGRESAS

Septintasis Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas įvyks 1991 gruodžio 18 — 1992 sausio 8 Pietų Amerikoje — Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje. Laukiama apie 400 lietuviško jaunimo.

Kongreso rengimo išlaidoms, ir ypatingai iš Lietuvos atvykstantiems kelionių apmokėjimui reikalinga visų lietuvių finansinė parama. Sudarytas prie PLB specialus talkos komitetas yra paskelbęs šiam kongresui remti aukų vajų. Aukas galima siųsti: Lithuanian World Community Foundation, 1851 Skyview Dr., Sparta, MI 49345.

LIETUVOS VAIKŲ VILTIS

JAV LB Socialinių reikalų taryba įsteigė „Lietuvos vaikų vilties" komitetą, kurio tikslas yra: padėti Lietuvoje gyvenantiems invalidams vaikams atvažiuoti į JAV ir pasinaudoti Shriners ligoninėse veltui teikiama mediciniška pagalba, koordinuoti informaciją, telkti lėšas vaikų atvežimui ir pragyvenimui, surasti vertėjus, palaikyti kontaktus ir ryšius su gydytojais. Su komitetu bendradarbiauja gydytojai Lietuvoje, atrinkdami gydymo reikalingus vaikus.

Tikimasi, kad ši JAV LB Socialinių reikalų tarybos programa, pradėjusi savo veiklą Čikagoje, bus išplėsta visoje Amerikoje, kur tik yra Shriners ligoninės ir JAV LB socialiniai skyriai. Komitetui vadovauja dr. Regina Kulienė, dr. V. šaulys, B. Jasaitienė ir kt. Platesnės informacijos bus suteiktos kreipiantis į komiteto koordinatorę šiuo adresu: Teresė Drūtytė — Šoliūnienė, „Lietuvos vaikų viltis", 2711 W. 71st St., Chicago, IL 60629, USA.


AR SUMOKĖJOTE PRENU-MERATA UŽ Į LAISVĘ ŽURNALĄ? AR ATSIUNTĖTE SAVO AUKA?MIRĖ KUN. KĘSTUTIS BALČYS

Šių metų liepos 25 d. Amsterdame, NY, po sunkios ligos mirė kun. Kęstutis Balčys, ilgametis lietuvių Šv. Kazimiero parapijos klebonas, tikrai gyvos dvasios lietuvis, jautrus ir draugiškas žmogus. Gimęs 1924 m. Dortmonte, Pennsylvanijoje, ir su tėvais 1933 m. grįžęs į Lietuvą, mokėsi Panevėžyje, vėliau VDU Teologijos fakultete ir Kauno kunigų seminarijoje. Ten gavęs subdiakonatą, 1947 metais kaip Amerikos pilietis išvyko į JAV ir Rochesteryje užbaigęs studijas 1949 buvo įšventintas kunigu ir paskirtas vikaru į Amsterdamo lietuvių parapiją, o vėliau tapo tos parapijos klebonu.

Kęstutis Balčys mėgo ir studijavo muziką, turėjo gražų baritono balsą, dirigavo chorams. Iš Lietuvos išvykęs vėliau negu visi pabėgėliai, kun. Kęstutis turėjo naujesnių žinių apie Lietuvos okupaciją. Suėjo į sąlytį su Lietuvių Fronto ir LFB žmonėmis, pats įsijungdamas į Lietuvių Fronto bičiulius, dažnai dalyvaudamas jų veikloje ir studijų savaitėse. Tačiau labiausiai jį traukė Lietuva. Net keletą kartų atostogoms jis vyko ten apsilankyti, susitikti su studijų draugais. Tai ne visiems išeivijos lietuviams patiko, nepatiko ir kai kuriems iš LFB bendraminčių. Kun. Kęstutis, būdamas labai jautrus ir susilaukęs nepagrįstų įtarinėjimų, pasitraukė iš aktyvaus organizacinio LFB gyvenimo, nors iki pat mirties pasiliko artimas Lietuvių fronto bičiulių idėjoms. Ilsėkis ramybėje, mielas bičiuli! (jb)


PRAKTIŠKA PAGALBA LIETUVAI

Lietuvoje šiuo metu prasideda nelengvas gyvenimo atstatymo ir išvystymo laikotarpis. Šiam darbui palengvinti reikalinga ir užsienio specialistų pagalba, ypač pačių užsienio lietuvių.

Purdue University Calumet kancleris dr. James Yackel, gerai suprasdamas sunkią Lietuvos padėtį, yra pasiryžęs sudaryti užsieniuose gyvenančių lietuvių prekybos, ekonomikos ir viešosios administracijos specialistų grupę. Šie žmonės būtų kviečiami dalyvauti Lietuvoje vykdomuose specialiuose projektuose.

Turintieji šiose srityse patyrimo ir praktiškai pasiryžę Lietuvai pagelbėti prašomi kreiptis šiuo adresu: Dr. Feliksas Palubinskas, Head Management Department, Purdue University, Calumet, Hammond, IN 46323. Tel.: (219) 989-2607 arba (219) 989-2388.


Į LAISVĘ FONDAS LIETUVIŠKAI KULTŪRAI UGDYTI AMERICAN FOUNDATION FOR LITHUANIAN RESEARCH, INC. 8908 W. Butterfield Ln., Orland Park, ILL 60462

ir

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ CENTRAS CENTER FOR LITHUANIAN STUDIES, INC.

1901 South 49th Ct., Cicero, IL 60650

yra dvi Lietuvių Fronto bičiuliu sukurtos institucijos:

Į LAISVĘ FONDAS tiesiogiai rūpinasi reikalingiausiu veikalų užsakymu ir leidimu. Kai kurių knygų spausdinimas perkeltas į Lietuvą, kur jos gali būti išleistos žymiai didesniais tiražais. Prenumeruokime, pirkime ir platinkime Į Laisvę Fondo leidinius, remkime šio fondo darbus. Knygų užsakymai, atsilyginimas už jas ir aukos siunčiamos ĮLF iždininko adresu: A. Pargauskas, 8908 VV. Butterfield Ln., Orland Park, IL 60462.

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ CENTRAS finansiškai remia visas lietuviškas kultūrines ir politines pastangas:

•    Remia Į Laisvę Fondo knygų leidimo darbus,

•    Skiria stipendijas, išmoka honorarus užsakytiems veikalams,

•    Lietuvoje įsteigtą Į Laisvę Fondo filialą aprūpina moderniomis spaudos darbams atlikti priemonėmis,

•    Yra įsipareigojęs remti būtinai reikalingą Lietuvių Informacijos Centro skyriaus Washingtone darbą.

Visiems šiems uždaviniams reikalinga finansinė talka. Tai yra konkretūs darbai ir įsipareigojimai, kuriems visų mūsų širdys ir kišenės privalėtų būti atviros. Visos aukos, kurios išrašomos CENTER FOR LITHUANIAN STUDIES, INC. vardu gali būti nurašomos nuo JAV federalinių pajamų mokesčių.

Aukas siųsti Lietuviškų Studijų Centro iždininkui šiuo adresu: Kostas Dočkus, 1901 South 49th Ct., Cicero, IL 60650.


Šio numerio kaina 3.50 dol.