Į Laisvę 1982 85(122)

     T U R I N Y S

Skaitytojų žodis ................................................. 2

Algimantas S. Gečys: Lietuvos laisvinimo veikla:

                    Kaip yra ir kaip galėtų būti ................. 7

Anatolijus Kairys: Rašytojų tyla ................................ 21

Dr. Bronius Nemickas: Apgaulės ir smurto sąmokslas .............. 24

Prezidento Proklamacija ......................................... 29

Balys Gaidžiūnas: Partizano mirtis .............................. 30

Vytautas Vaitiekūnas: Bendruomenė rinkimuose .................... 31

Vytautas Volertas: Laiko rėžiai valdžioje ir žmonėse ............ 36

Bronius Zumeris: Du lietuviai — du draugai, o Tėvynei tik vargai  47

Nauji leidiniai.................................................. 68

Vedamasis ....................................................... 71


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA

P. Algis Raulinaitis, Tarybos prezidiumo pirmininkas,

1501 Riverside Drive Burbank, CA. 91506, USA

Edmundas Arbas, Tarybos prezidiumo sekretorius,

306-22nd Street Santa Monica, CA 90402, USA

Dr. Zigmas Brinkis, Tarybos prezidiumo narys, Los Angeles, CA.

Juozas Kojelis, Tarybos prezidiumo narys, Santa Monika, CA.

Dr. Kazys Ambrazaitis, Dunes Acres, Chesterton, Ind.

Vytautas Aušrotas,Weston, Ont. Kanada

Juozas Ardys,Fairview, Penn.

Dr. Kajetonas J. Čeginskas, Europos LFB pirm., Muenchen, Vokietija

Alina Grinienė, Muenchen, Vokietija 

Dr. Petras Kisielius, Cicero, Ill.

Balys Raugas, JAV ir Kanados LFB centro valdybos pirmininkas, 415 Main St, Delran, N.J. 08075

Vacys Rociūnas, “Į Laisvę” red., Independence, Ohio

Antanas Sabalis, Woodhaven, New York

Rankraščiai, nuotraukos ir knygos siunčiamos redaktoriaus adresu: 7328 Midland Road, Independence, Ohio, 44131

Užsakymus ir prenumeratos mokestį siųsti administracijos adresu: Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305

Metinė prenumerata: Australijoje, Jungtinėse Valstybėse ir Kanadoje — $7.00, kitur — $5.00.

Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.

Spaudžia TĖVŲ PRANCIŠKONŲ spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Nr. 85 (122) 1982 RUGSĖJIS

“Į LAISVĘ” — lietuvių politikos žurnalas.

Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai.

“Į LAISVĘ” (TOWARD FREEDOM): Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

Vacys Rociūnas, Redaktorius/Editor 7328 Midland Rd. Independence, Ohio 44131

Jonas Prakapas, Administratorius/Circulation Manager 14 Thelma Drive Bakersfield, CA 93305, USA