IŠTRAUKOS IŠ MŪSŲ SĄŽINĖS KANKINIŲ LAIŠKŲ

LKB Kronika Nr. 53, 1982 m, gegužės 31 d.

Iš VYTAUTO SKUODŽIO laiško, rašyto 1982 m. vasario mėn.

. .. Jau greitai metai, kaip esu čia. Nereikia norėti, kad laikas greičiau lėktų. Jis ir taip perdaug greitai bėga. Jeigu gyvenimas prasmingas ir turiningas, nors savo dvasioje jį reikia gyventi kiek galima ilgiau.... Nuoširdžiai dėkoju visiems man rašantiems..

(Doc. V. Skuodis nuteistas 7 m. griežto režimo lagerio ir 5 m. tremties).

Iš JULIAUS SASNAUSKO laiško, rašyto 1981 m. gruodžio 11 d.

"... Šiandien du metai, kai Jūs mane išleidote į tolimą ir ilgą kelionę ... Benamiui klajūnui ilgesys nutiesia kelią į namus, ir jam šilta, gera prie savo svajonių laužo.. . Todėl netiesa, kad mums viską atėmė,iš ten mes išsinešėme kažką daugiau, negu tilpo rankose ir ko neįmanoma atimti kartu su laisve.... Lyg nematomas požeminis šaltinis sugrįžimo viltis maitino netgi tada, kai viskas rodės neatšaukiamai prarasta. O dar daugiau ji užpildo dabartinį gyvenimą. Tik jos dėka šis kraštas nė vienai dienai, nė vienai valandai netaps savas. Ji ir šį vėjuotą vakarą pražysta sniego sukūriuose pačiais skaisčiausiais žiedais. Ir mes tikrai sugrįšime! Dievas surinks po pasaulį išklydusius savo vaikus ir parves į pažadėtą žemę, į Lietuvą, kad vėl būtume kartu su savaisiais. Ta viltis kiekvienam tepalengvina laukimą . ..”

(Sargas Julius Sasnauskas nuteistas 1.5 griežto režimo lagerio ir 5 metus tremties).

Iš ANASTAZO JANULIO laiško, rašyto 1982 m. sausio 17 d.

"... Pradėjau antrą pusę bausmės. Iš to sekančios lengvatossąlyginės. Vienintelė teisėta lengvata — 5 kg. siuntinys per metus. Gandas, kad, atlikus pusę bausmės, leidžia rašyti per mėnesį ne du, o daugiau laiškų neteisingas ..

(Vargonininkas A. Janulis nuteistas 3.5 m. griežto režimo lagerio).