INFORMACIJA ANGLIŠKAI KALBANTIEMS

Baltų biuletenis, išeinąs kas du mėnesiai, užsisakomas: Post Office Box 29657, Los Angeles, CA. 90029. Prenumerata — $25.00 metams.

Baltų Lyga turi didelių ir svarbių užsimojimų. Jiems įvykdyti reikia skubios finansinės paramos. Kovai už Baltijos valstybių laisvę jokia auka neturėtų būti per didelė!

Išeina 10 kartų per metus. Leidžia JAV L.B. Biuletenio tikslas — atnaujinti ir sustiprinti ryšius tarp lietuvių kilmės amerikiečių, juos informuoti apie lietuvių kultūrą, apie padėtį okupuotoje Lietuvoje, iškelti lietuvių kilmės asmenis, akcentuoti Lietuvos troškimą vėl gyventi laisvoje valstybėje kaip laisva tauta.

Redaktorius dr. Stasys Goštautas. Prenumerata — 5 dol. metams. Adresas: Bridges, 341 Highland Blvd, Brooklyn, N.Y. 11207.