Pranešimai

THE WHITE HOUSE WASHINGTON

1982 m. gegužės 21

Man malonu perduoti šilčiausius sveikinimus Amerikos Baltų Laisvės Lygai ir visiems dalyvaujantiems Žmogaus teisių pietuose.

Dėkoju Lygai ui jos ištikimybę laisvės principams ir laisvės siekimą visai žmonijai, o ypač jos rūpimiems Baltijos kraštams: Lietuvai, Latviai ir Estijai.

Baltijos kraštų amerikiečiai ypač gerai supranta neįkainuojamą laisvės vertę. Leiskite man užtikrinti, kad visi mūsų piliečiai gyvena jūsų viltimi, kad vieną dieną jūsų kilmės kraštai prie Baltijos jūros atgaus laisvę.

Jungtinės Amerikos valstybės ir toliau pripažįsta laisvas Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybes ir niekada nepripažins tų valstybių jėga inkorporavimo į Sovietų Sąjungą.

Mes pasiliekame tvirtai įsipareigoję už laisvo apsisprendimo principą ir visų žmonių teisę pasirinkti valdžios formą, kokioje jie norėtų gyventi.

Su geriausiais linkėjimais jūsų labai maloniam vakarui ir sėkmingai konferencijai.

Nuoširdžiai

RONALD REAGAN


Mylimai Motinai

A. A.

ANELEI ARDIENEI

Lietuvoje mirus, jos sūnų JUOZĄ ARDĮ, LFB Tarybos narį ir Clevelando LFB sambūrio pirmininką ir jo šeimų bičiuliškai užjaučiame ir kartu liūdime.

LFB TARYBA, CENTRO VALDYBA ir CLEVELANDO SAMBŪRIS