Į Laisvę 1981 82(119)

     T U R I N Y S

Skaitytojų žodis ................................................... 2

Dr. Augustinas Idzelis: JAV užsienio politika ir tautybių klausimas

                       Sovietų Sąjungoje ........................... 6

Lietuvos žemės ūkio bėdos ......................................... 14

Kęstas Lingaila: Užmirštas kovų žmogus (Jonas Virbickas okupacijų

                sūkuriuose) ....................................... 17

Linas Rimkus: Susirinkome pasimokyti ir mintimis pasidalinti ...... 35

Poezija iš okupuotos Lietuvos ..................................... 44

Jie nebijo aukos ir kančios........................................ 46

Vytautas Volertas: Spauda: ką turime, ko reikalaujame, kas galima . 48

XX-jo amžiaus lietuvių tautos kančios kelias ...................... 57

I. Kaplanas: Lietuvių ir žydų santykiai praeity ir dabarty ........ 59

Nauji leidiniai ................................................... 68

“Į Laisvę” vedamasis............................................... 70

Juozas Baužys: Informacija apie “Į Laisvę” fondą ir Lietuviškų studijų

              centrą .............................................. 72


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA

P. Algis Raulinaitis, Tarybos prezidiumo pirmininkas 1501 Riverside Drive Burbank CA 91506, USA

Edmundas Arbas, Tarybos prezidiumo sekretorius 306 — 22nd Street Santa Monica, CA 90402, USA

Juozas Ardys, JAV ir Kanados LFB centro valdybos pirm. Fairview, Penn.

Vytautas Aušrotas, Weston, Ont., Kanada

Dr. Zigmas Brinkis, Tarybos prezidiumo narys, Los Angeles, Calif.

Dr. Kajetonas J. Čeginskas, Europos LFB pirmininkas, Muenchen, Vokietija

Kun. Viktoras Dabušis, Paterson, New Jersey

Dr. Kęstutis K. Girnius, Muenchen, Vokietija 

Vacys Pociūnas, “Į Laisvę” red., Independence, Ohio.

Linas Kojelis, Washington, D.C.

Antanas Sabalis, Woodhaven, New York

Dr. Rozalija Šomkaitė, So. Orange, New Jersey

Rankraščiai, nuotraukos ir knygos siunčiamos redaktoriaus adresu: 7328 Midland Road, Independence, Ohio, 44131

Užsakymus ir prenumeratos mokestį siųsti administracijos adresu: Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305

Metinė prenumerata: Australijoje, Jungtinėse Valstybėse ir Kanadoje — $7.00, kitur — $5.00.

Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.

Spaudžia TĖVŲ PRANCIŠKONŲ spaustuvė, 341 Highland Plvd., Brooklyn, N.Y. 11207

POLITIKOS ŽURNALAS

Nr. 82 (119) 1981 RUGSĖJIS

“Į LAISVĘ”— lietuvių politikos žurnalas.

Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai.

“Į LAISVĘ” (TOWARD FREEDOM): Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

Vacys Rociūnas, Redaktorius/Editor 7328 Midland Rd. Independence, Ohio 44131

Jonas Prakapas, Administratorius/Circulation Manager 14 Thelma Drive Bakersfield, CA 93305, USA