LAIŠKAS VLIKO PIRMININKUI

Su dideliu nustebimu skaitėme Eltos informacijų birželio - liepos m. 1163/4 numerį.

253 puslapio antraštė “Patriotinių politinių žurnalų atsiliepimai apie VLIKą” lyg tai duoda suprasti, kad kiti žurnalai, kaip pvz. “Į Laisvę”, nėra patriotiniai. Šis įspūdis ypatingai sustiprėja, kai paskaitai paduodamas vadinamų patriotinių žurnalų ištraukas. Ypač, kad vienoje iš tų ištraukų ušpuolama viena iš VLIKą sudarančių grupių — Lietuvių fronto bičiuliai.

Lietuvių fronto bičiulių sąjūdis, visą laiką būdamas VLIKe, niekada nenukrypo nuo savo ir VLIKo pagrindinio tikslo — nepriklausomos Lietuvos atstatymo.

Kyla klausimas, ar VLIKo Informacijos tarnyba supranta savo uždavinį? Mūsų nuomone, pagrindinis VLIKo Informacijos tarnybos uždavinys yra informuoti visuomenę, bet neperspausdinti iš kitos spaudos politinių grupių tarpusavio koliojimosi ar rietenų. Ypatingai, kad paduodamos ištraukos yra jau labai pasenusios (Varpas 1978/79). Negi Informacijos tarnyba yra taip atsilikusi?

Maloniai prašome VLIKo valdybą atkreipti į iškeltus informacijos nenormalumus rimtą dėmesį ir duoti atatinkamas direktyvas Informacijos tarnybos vedėjui.

Šia proga norime pastebėti, kad ELTA anglų kalba yra pozityviai ir profesionaliai redaguojama.

Su pagarba,

P. Algis Raulinaitis
LFB Tarybos pirmininkas