KALBA TEISIAMIEJI

Bylai pasibaigus, prie teismo rūmų (iš kairės) Gintė Damušytė, Margiris Aistis, Virgus Volertas, Danutė Vaičiulaitytė, Vidmantas Rukšys, Birutė Zdanytė, Vytautas Volertas, jr., Simas Kudirka, Rimtautas Stirbys, advokatas Ernestas Raskauskas, Jūratė Krokytė-Stirbienė, Asta Banionytė-Conner ir Linas Kojelis; nuotraukoje nėra kun. Kazimiero Pugeviėiaus

Nuotrauka Aušros Bagdonavičiūtės

Praėjusiame “Į Laisvę” numeryje buvo gan detaliai aprašytos prie rusų ambasados Washingtone 1980 liepos 18 d. įvykdytos lietuvių jaunimo demonstracijos. Demonstrantų teismas Washingtono Aukštesniajame teisme įvyko gruodžio 3 d. Laikotarpyje tarp liepos 18 ir gruodžio 3 amerikiečių spaudoje, JAV Kongrse ir Amerikos lietuvių visuomenėje demonstrantų byla susilaukė didelio dėmesio. Po Simo Kudirkos įvykio, niekas kitas Lietuvos klausimo taip neišreklamavo, kaip Washingtono demonstracijos ir demonstrantų byla.

Prieš prasidedant teismui, CBS televizijos korespondentai kalbasi su Simu Kudirka (centre) ir Linu Kojeliu. Nuotrauka Aušros Bagdonavičiūtės

Teismo posėdyje gruodžio 3 d. kaltais pripažinti ir vienos dienos kalėjimo bausme nuteisti stud. Margiris Aistis, kun. Kazimieras Pugevičius ir “Bridges” redaktorius Rimantas Stirbys. Išteisinti — Jūratė Krokytė-Stirbienė, Virgus ir Vytautas Volertai, Danutė Vaičiulaitytė, Asta Banionytė, Linas Kojelis, Vidmantas Rukšys, Gintė Damušytė, Simas Kudirka ir Birutė Zdanytė. Prieš penkis demonstrantus — Ofeliją Baršketytę, Craig Hardy, Juozą Krakauską, Leoną Bernotą ir Vytenį Gurecką — dėl techniškų priežasčių bylos anksčiau buvo nutrauktos.

Nuteistieji duoda apeliacinius skundus aukštesniam teismui. Teisiamuosius gina adv. Ernestas Raskauskas. Teisiamieji dėkingi lietuvių visuomenei, kuri bylos reikalams suaukojo virš 13,000 dolerių. Stambiausią auką, 1080 dolerių, atsiuntė Lietuvių Fronto bičiuliai.

Prieš pat teismo posėdį demonstrantai paskelbė laišką Lietuvos jaunimui ir kreipimąsi į laisvojo pasaulio lietuvius. Laiškas Lietuvos jaunimui buvo išverstas į anglų kalbą ir kartu su kita medžiaga teismo dieną išdalintas teismo eigą stebėjusiems amerikiečių spaudos ir tarptautinių žinių korespondentams.

L. K.

ŽODIS LAISVOJO PASAULIO LIETUVIAMS

1980 liepos 18 d. lietuvių jaunimo iniciatyva, grupė jaunų žmonių, dalyvaujant Simui Kudirkai ir kun. Kazimierui Pugevičiui, prie sovietų ambasados Washingtone pravedė demonstracijas, kuriose švelnioje formoje buvo panaudota civilinio nepaklusnumo taktika. Iniciatoriai šia taktika siekė išbandyti iki šiol neišnaudotą veiklos būdą atkreipti šio krašto visuomenės ir valdžios dėmesį į lietuvių tautos vedamą kovą prieš rusų okupaciją. Mums buvo nesuprantama, kodėl mūsų veikėjai, ypač kurie garsinasi išimtina teise vadovauti Lietuvos laisvinimo kovai, ir taip pat mūsų jaunimas niekad iki šiol nėra panaudoję Amerikoje priimto protesto būdo — civilinio nepaklusnumo.

Šį pirmąjį bandymą laikome pasisekusiu. Per spaudą, radiją ir televiziją Lietuvos klausimas plačiai pasiekė Amerikos ir kitų kraštų visuomenę, per akciją JAV Kongrese — mūsų krašto valdžios institucijas. Šis įvykis taip pat tapo tarsi barometras mūsų pačių visuomenės jautrumui Lietuvos laisvės reikalu patikrinti. Demonstracijų dalyviai su pasitenkinimu gali konstatuoti, kad visuomenė tebėra jautri ir konkrečius, su Lietuvos laisve susijusius darbus visomis išgalėmis remia.

Įvykdytos demonstracijos, panaudojant civilinio nepaklusnumo taktiką, demonstrantus atvedė į teismo salę. Demonstracijų dalyviai to tikėjosi. Tačiau, iš vienos pusės, klysta tie, kurie mums priekaištauja, kad demonstracijomis siekėme sau garbės. Nesame didvyriai, nenorėjome tokiais būti, o net ir norėdami vargu būtume galėję. Tikrieji didvyriai yra tie, kurie veikia ir didelėmis bausmėmis rizikuoja okupuotoje Lietuvoje. Mes jiems lenkiame savo galvas ir savo kukliomis pastangomis reiškėme jiems savo solidarumą.

Iš antros pusės, klysta ir tie, kurie prieš demonstracijas manė ir dabar tebemano, kad demonstracijomis, teismais ir galimomis bausmėmis sutepsime savo gerą vardą ir savo kaktas pažymėsime nusikaltėlių ženklais. Mes manome kitaip: teisėtas protestas nėra nusikaltimas. Nusikaltimas yra užsimerkti prieš blogį. Nusikaltimas yra turimos laisvės nepanaudoti pavergtųjų tautų ir skriaudžiamųjų žmonių teisėms ginti. Protestuoti, net panaudojant civilinio nepaklusnumo taktiką, yra laisvo žmogaus teisė ir privilegija. Ir šiuo metu aukštose Amerikos valdžios pareigose turime žmonių, kurie protesto demonstracijose ne kartą yra buvę areštuoti ir nuteisti.

Savo protesto demonstracijomis mes niekuo nerizikavome, o tik prisiėmėme tam tikrus nepatogumus. Mes manome, kad tokius nepatogumus lengvai turėtų prisiimti kiekvienas žmogus, kuris nešioja garbingą lietuvio vardą, o pirmoje vietoje idealistiškai nusiteikęs jaunimas.

Tokios mažytės aukos iš mūsų laukia Lietuvos žmonės, Lietuvos jaunimas. Nepalikime jų vienų. Ar akmenys už juos kalbės, jei mes tylėsime?

LAIŠKAS LIETUVOS JAUNIMUI

Šiandien, gruodžio 3, Washingtono Aukštesniajame teisme prasideda byla Amerikos lietuvių grupės, kuri žinoma “Ambasados Aštuoniolika” vardu. Teisiamųjų grupė liepos 18 prisirakino prie sovietų ambasados, protestuodama prieš 1940 metais rusų įvykdytą ir dabar tebetęsiamą Baltijos valstybių okupaciją, prieš naujai vykdomą agresiją Afganistane ir remdama Amerikos vyriausybės paskelbtą olimpinių žaidynių Maskvoje boikotą.

Demonstracijas organizavo ir pravedė Amerikoje gimęs lietuvių jaunimas. Tik vienas demonstrantas gimęs Lietuvoje, o didžioji dalis kitų Lietuvos net savo akimis nematę. Areštuotų tarpe buvo 6 mergaitės ir 12 vyrų.

Eidami į teismą, mes nesijaučiame esą Amerikos valdžios persekiojami. Amerikoje, didžiųjų laisvių šalyje, kovotojai už laisvę, teisę, teisingumą ir žmoniškumą nėra persekiojami, bet įstatymų ir valdžios ginami ir globojami. Savo demonstracijomis mes tik prasilenkėme su Washingtono miesto potvarkiu, draudtžančiu demonstruoti arčiau negu 500 pėdų nuo užsienio atstovybės. Mes demonstravome, šį potvarkį žinodami, ir dabar teisme bandysime įrodyti, kad mūsų atveju tas potvarkis mums neturėtų būti taikomas.

Jūs, broliai ir sesės, priešindamiesi Maskvos okupacijai Lietuvoje, operuojate visai kitoje politinėje erdvėje. Pas jus nusikaltimus prieš tautas ir individus vykdo pati valdžia, kuri yra neteisėta ne tik Lietuvoje, bet ir pačioje rusų tautoje. Jus persekioja ir teisia valdžia, laužydama iškilmingai pasirašytas tarptautines sutartis ir savo konstituciją bei įstatymus. Jus teisia Kremliuje įsitvirtinęs nusikaltėlis, kuris save vadina “komunistų partija ir sovietų vyriausybė”.

Mielas jaunime Lietuvoje, mes savo demonstracijomis Washingtone, pasibelsdami į pasaulio sąžinę, pareiškėme jūsų teisėtai kovai solidarumą. Mes norime jus užtikrinti, kad laisvojo pasaulio lietuvių jaunimas jūsų balsą girdi, jūsų žingsnius seka ir jūsų širdžių plakimą jaučia. Savo solidarume mes esame su jumis, ir tas solidarumas ateityje stipriau reikšis ne žodžiais, bet konkrečiais darbais.

Tegu Dievas laimina jūsų šventą kovą.

Demonstracijų dalyviai:

Margiris Aistis, Asta Banionytė, Ofelija Baršketytė, Leonas Bernotas, Gintė Damušytė, Vytenis Gureckas, Craig Hardy, Linas Kojelis, Juozas Krakauskas, Simas Kudirka, kun. Kazimieras Pugevičius, Vidmantas Rukšys, Jūratė Krokytė-Stirbienė, Rimantas Stirbys, Danutė Vaičiulaitytė, Virgus Volertas, Vytas Volertas, Birutė Zdanytė.