Į Laisvę 1978 72(109)

     T U R I N Y S

Skaitytojų žodis ........................................ 2

Dr. Bronius Nemickas: Kelias į Lietuvos nepriklausomybę . 4

Dr. Aleksandras Štromas: Politinė sąmonė Lietuvoje ..... 11

Tomas Venclova: Dėl dr. A. Štromo paskaitos ............ 23

P. A. Raulinaitis: Lietuviškas žvilgsnis į eurokomunizmą 26

Stasys Barzdukas: Kartu su Juozu Bačiūnu ............... 34

Alė Rūta: Žydės gražesni žiedai ........................ 41

Leonardas Valiukas: Mums reikia konkrečių darbų ........ 44

J. Pašilis ir K. Gimžauskas: 1977 metinis Vliko seimas . 47

Jaunimo demonstracijos ................................. 50

J. Kj.: Politinės studijos Kalifornijoje ............... 52

Aleksandra Vaisiūnienė: Lietuviai Venecueloje .......... 58

“Į Laisvę” vedamieji ................................... 70


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA

P. Algis Raulinaitis, Tarybos prezidiumo pirmininkas 1501 Riverside Drive Burbank CA 91506, USA

Edmundas Arbas, Tarybos prezidiumo sekretorius 306 — 22nd Street Santa Monica, CA 90402, USA

Juozas Ardys, JAV ir Kanados LFB centro valdybos pirm. Bloomington, Illinois

Vytautas Aušrotas, Weston, Ont., Kanada

Dr. Zigmas Brinkis, Tarybos prezidiumo narys, Los Angeles, Calif.

Dr. Kęstutis J. Čeginskas, Europos LFB pirmininkas, Muenchen, Vokietija

Kun. Viktoras Dabušis, Paterson, New Jersey

Dr. Kęstutis K. Girnius, Chicago, Illir.ois

Juozas Kojelis, “Į Laisvę” red., Santa Monica, Calif.

Linas Kojelis, Princeton, New Jersey Antanas Sabalis, Woodhaven, New York Dr. Rozalija Šomkaitė, So. Orange, New Jersey

Rankraščiai, nuotraukos ir knygos siunčiamos redaktoriaus adresu: 747 — 23rd Street, Santa Monica, CA 90402

Užsakymus ir prenumeratos mokestį siųsti administracijos adresu: Aleksas Kulnys, 7034 Hartcrest Drive, Rancho Palos Verdes, CA 90724.

Metinė prenumerata: Australijoje, Jungtinėse Valstybėse ir Kanadoje — $7.00, kitur — $5.00.

Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.

Spaudžia TĖVŲ PRANCIŠKONŲ spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Nr. 72 (109) 1978 — BALANDIS

POLITIKOS ŽURNALAS

“Į LAISVĘ” — lietuvių politikos žurnalas.

Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai.

“Į LAISVĘ”(TOWARD FREEDOM): Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

Juozas Kojelis,
Redaktorius/Editor 747 — 23rd Street Santa Monica, CA 90402

Aleksas Kulnys,
 Administratorius/Circulation Manager
7034 Hartcrest Drive
Rancho Palos Verde, CA 90247