NAUJOS KNYGOS

Alė Rūta, LAIŠKAS JAUNYSTEI, beletristika. Viršelis ir iliustracijos dail. Rasos E. Arbaitės; spaudė Pranciškonų spaustuvė Brooklyne; 131 psl., kaina 4.00 dol. Gaunama pas autorę (306 22nd St., Santa Monica, CA 90402) ir pas platintojus.

Jurgis Jankus, IR NEBEPASIMATĖM, pasakojimai. Aplankas Rūtos Čepaitytės; Lietuviškos Knygos klubo leidinys, spausdino “Draugo” spaustuvė Čikagoje. 343 pusi., kaina 7.00 dol. Gaunama “Drauge” ir pas platintojus.

Vladas Juodeika, DIDŽIOJI ILIUZIJA, marksizmas teorijoje ir tikrovėje, pirmasis tomas. Spaudė Lietuvių Enciklopedijos spaustuvė Bostone 1978; 720 pusi. Užsakymus siųsti šiuo adresu; Mrs. A. Pažiūra, 1284 Live Oak Dr., Anaheim, CA 92805.

Tomas Venclova, 98 EILĖRAŠČIAI, išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas Čikagoje 1977. Knygą apipavidalino Henrieta Vepštienė; tiražas 1,000. Spaudė M. Morkūno spaustuvė, 3001 West 59th Street, Chicago, Ill. 60629 U.S.A.

J. Kaributas, TEATRINIO VARGO KELIAIS, 50 teatrinio darbo metų, memuarai. Autoriaus leidinys. Spausdino Saleziečių spaustuvė Romoje 1977; 191 pusi. Gaunama pas autorių ir platintojus, kaina nepažymėta.

Kazys Almenas, SAUJA SKATIKŲ-, “Draugo” premijuotas romanas. Aplankas dail. V. O. Virkau. Spausdino “Draugo” spaustuvė Čikagoje; išleido Lietuviškos Knygos Klubas; 249 p., kaina 5.00 dol.