PAPILDYMAS IR PATIKSLINIMAS

Praeitame Į LAISVĘ 67 (104) numeryje rašinio “JAV LB VII tarybos rinkimai” lentelėje (5 p.) trūko Bostono apygardos paylinkių duomenų VIII tarybos balsavimuose. Dabar Krašto valdybos vicepirmininko Balio Raugo rūpesčiu ir Bostono apy-gaidos valdybos pirmininko P. Jan-čausko paslaugumu (jiedviem labai ačiū) tie duomenys yra gauti. Bostono apygardos visų aštuonių LB tarybų balsavimo duomenų lentelė yra tokia:

Vt. Vt.


Šio numerio kaina 2.50 dol.

MALONŪS į LAISVĘ SKAITYTOJAI!

Nuoširdžiai linkėdamas jaukių Kalėdų švenčių ir kuo sėkmingiausių 1977-jų metų kiekvienam Jūsų, neišskiriant nė prenumeratos skolininkų, kartu norėčiau Jums priminti, kad su naujaisiais metais prasideda ir Į LAISVĘ prenumeratos atnaujinimas. Būkite geručiai. Nedelskite ją pasiųsti.

Jūsų

Aleksas Kulnys
Į LAISVĘ Administratorius 
7034 Hartcrest Dr.
Rancho Palos Verdes, Cal. 90274