LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ VYRIAUSIOJI TARYBA PASISAKO VLIKO, ALTO IR LB KLAUSIMAIS

I LFB Vyt. Tarybos 1976.III.6-7 posėdžių nutarimų

I

—    Lietuvių Fronto Bičiulių Vyriausioji Taryba remia iniciatyvą Vlike, kad Lietuvos vadavimo organizacijos sąranga būtų peržiūrėta; remia visas pastangas, kad Lietuvos vadavimo organizacijos sąranga ir veikla būtų pritaikytos laiko reikalavimam, nepaneigiant Lietuvos grupių simbolinės reikšmės, tačiau pasitelkiant ir išeivijos gyvąsias jėgas Lietuvos vadavimo organizacijos ir veiklos paveikumui sustiprinti bei jų tęstinumui užtikrinti.

—    Lietuvių Fronto Bičiulių Vyriausioji Taryba pasisako už sudarymą bendro Lietuvos vadavimo informacijų centro, kurio vienu pagrindinių uždavinių turėtų būti supažindinamas su Lietuvos ir lietuvių tautos padėtimi buvusių kolonijų, tapusių nepriklausomomis valstybėmis ir Jungtinių Tautų nariais, ir užsitikrinimas jų palankumo Lietuvai. Lygiai svarbus antras tokio informacijų centro uždavinys batų studijuoti padėtį okupuotoje Lietuvoje ir su tos padėties reikalavimais atitinkamai derinti laisvųjų lietuvių talką pavergtajai tautai.

II

—    Lietuvių Fronto Bičiulių Vyriausioji Taryba pagarbiai nusilenkia mūsų senosios išeivijos vadovavusiųjų politinei išminčiai bei ryžtui suorganizuoti vieningą Amerikos Lietuvių Tarybą kovai dėl Lietuvos išvadavimo. Pagarbiai nusilenkia Amerikos Lietuvių Tarybos didelėms ir sėkmingoms pastangoms organizuojant Bendrąjį Amerikos Lietuvių Šalpos FondąBalfą, gelbstint Europoje D. P. padėtį nuo sovietinių užmačių ir provokacijų, rūpinantis įstatymu dėl D. P. imigravimo į Jungtines Valstybes, apdairiai pravedant JAV kongreso komiteto sudarymą sovietinei agresijai prieš Baltijos valstybes tirti ir t.t. Tačiau iš pagarbos Amerikos Lietuvių Tarybos pozityviajai veiklai ir jos rezultatams Lietuvių Fronto Bičiulių Vyriausioji Taryba su juo didesne širgdėla apgailestauja Amerikos Lietuvių Tarybos mūsų išeivijos tautinei gyvybei nuostolingą nepalankumą Lietuvių Bendruomenės organizacijai nuo pat jos pradinės užuomazgos ligi šių dienų.

—    Lietuvių Fronto Bičiulių Vyriausioji Taryba labai vertina Jungtinių Valstybių Lietuvių Bendruomenės organų pastangas ir laimėjimus tiek išeivijos lietuvybei ugdyti, tiek ir talkinant mūsų tautos siekimams Lietuvos valstybinei nepriklausomybei atstatyti ir sovietiniam okupantui priversti, kad gerbtų žmogaus pagrindines teises bei laisves.

—    Lietuvių Fronto Bičiulių Vyriausioji Taryba, turėdama prieš akis abiejų organizacijųAlto ir JAV LBteigiamų indėlį išeivijos ir Lietuvos labui, bet konstatuodama tarp šių dviejų organizacijų kilusią ir visą išeiviją palietusią nedarną, nuoširdžiai prašo abiejų organizacijų vadovybes nedelsiant imtis konkrečių žingsnių tarpusaviam susipratimui ir vieningam bendradarbiavimui pasiekti.

—    Lietuvių Fronto Bičiulių Vyriausioji Taryba reiškia didelį susirūpinimą dėl prasidėjusio Amerikos lietuviuose pasiraustinio bandymo Jungtinių Valstybių Lietuvių bendruomenės organizaciją sprogdinti iš vidaus, kiršinti išeiviją tarpusavyje ir kliudyti bei kenkti Amerikos lietuvių organizuotoms pastangoms savo tautinei gyvybei ir tautiniam solidarumui puoselėti bei išlaikyti.