Į Laisvę 1972 55(92)

     T U R I N Y S

Skaitytojų žodis .................................................... 2

Vytautas Vardys: Lietuva Kauno įvykių metais ........................ 4

Kazys Škirpa: Vėliavnešio gelbėjimas ............................... 16

Vytautas Vaitiekūnas: Lietuvos bendrojo lavinimo mokykla okupacijoje 25

J. Vingrelis: Po bolševikų kaukėmis ................................ 40

Solidarumas su tauta ............................................... 50

Veiksniuose ir veikloje ............................................ 53

Lietuvių Fronto Bičiulių gretose ................................... 65

Spauda, radijas, knygos ............................................ 72

“Į Laisvę” vedamieji ............................................... 79


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Lietuvių Fronto Bičiulių Vyr. Taryba

6441 So. Washtenaw Avenue Chicago, Ill. 60629

Dr. Kazys Ambrozaitis, Chesterton, Indiana

Dr. Zigmas Brinkis, Los Angeles, California

Dr. Petras Kisielius, Cicero, Illinois

Dr. Antanas Klimas, Rochester, New York

Aleksas Kulnys, Los Angeles, Califomia

Pilypas Narutis, Chicago, Illinois

Antanas Sabalis, Woodhaven, New York

Leonardas Valiukas, Los Angeles, Califomia

Lietuvių Fronto Bičiulių vyr. tarybai taip pat priklauso LFB kraštų pirmininkai ir “Į Laisvę” redaktorius

Europos Lietuvių Fronto Bičiulių Valdyba

Dr. Kajetonas J. Čeginskas (Švedija), sekretorius

Jurgis Barasas (Vokietija), iždininkas

Alina Grinienė (Vokietija), biuletenio redaktorė

Kun. Bronius Liubinas (Vokietija), ELI vedėjas

J.A.V. ir Kanados Lietuvių Fronto Bičiulių Centro Valdyba

Leonardas Valiukas, pirmininkas Post Office Box 75893 Los Angeles, California 90075 

Žibutė Brinkienė, vicepirmininkė 

Laima Kulnienė, vicepirmininkė 

Edmundas Arbas, vicepirmininkas 

Balys Graužinis, vicepirmininkas 

P. Algis Raulinaitis, iždininkas 

Jonas Prakapas, sekretorius

Rankraščiai, nuotraukos ir knygos siunčiamos redaktoriaus adresu:

Post Office Box 34461 Los Angeles, Calif. 90034

Metinė “Į Laisvę’’ žurnalo prenumerata Australijoje, JAV-se ir Kanadoje5.00 doleriai, visur kitur3.00 doleriai; atskiro numerio kaina2.00 doleriai.

Užsakymus ir prenumeratos mokestį siųsti administracijos adresu:

Mr. Aleksas Kulnys 3 Silver Eagle Road Rolling Hills Estates, Calif. 90274 U. S. A.

POLITIKOS ŽURNALAS 1972 — RUGSĖJIS — NR. 55 (92)

“Į LAISVĘ” — lietuvių politikos žurnalas.

Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai.

“Į LAISVĘ” (TOWARD FREEDOM),Lithuanian magazine of politics, published three times a year by theFriends of the Lithuanian Front.

Juozas Kojelis, Redaktorius/Editor
Post Office Box 34461
Los Angeles, California 90034

Aleksas Kulnys, Administratorius/Circulation Manager
3 Silver Eagle Road
Rolling Hills Estates, California 90274

Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.