Į Laisvę 1970 50(87)

     T  U  R  I  N  Y  S
Laiškai redakcijai .................................................. 2
Zenonas Ivinskis: Lietuvos Steigiamasis Seimas ...................... 3
Bernardas Brazdžionis: Vaidila Valiūnas prie užgesusio švyturio .... 26
Bronius Nainys: Tauta ir išeivija laisvės kovoje ................... 28
Rezoliucijoms Remti Komitetas laimi kovą ir JAV-bių Senate (1. vlk.) 33
Algimantas Gečys: Jėgų telkimas Lietuvos laisvei ................... 47
Dr. Vyt. Lukša: Jaunimo darbuotojų paruošimas ...................... 52
Jurgis Gliauda: Epilogas ........................................... 54
Dr. R. S. Daugvydas ir Dr. M. T. Milgaudas:
                  Rusai nužudė lietuvį profesorių .................. 57
Saulius Giedrys: Aukštosios matematikos kilpos ..................... 59
Fab. Žirgulis: Už laisvę verta mirti ............................... 61
Laisvinimo veiksniuose ............................................. 64
Lietuvių Fronto Bičiulių gretose ................................... 73
Spauda, radijas, knygos ............................................ 80
“Į Laisvę” vedamieji ............................................... 93


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Platintojų dėmesiui

Visus platintojus maloniai prašome su administracija atsiskaityti už 1969 ir 1970 metų numerius. Neparduotus žurnalo egzempliorius grąžinti.

Atskiro “Į Laisvę” numerio kaina 2 doleriai.

Ta pačia proga “Į Laisvę” redakcija ir administracija dėkoja platintojui Vaciui Prižgintui, Los Angeles, Calif., kuris žurnalo naudai atsisako jam priklausančio nuošimčio.

• • •

Mokestis už “Į Laisvę”

Pradedant 1971 metais, Australijoje gyvenantiems “Į Laisvę” skaitytojams mokestis pakeliamas 2 doleriais. Buvusis mokestis vargu padengė ekspedicijos ir pašto išlaidas. Taigi nuo 1971 metų “Į Laisvę” Australijoje, Kanadoje ir JAV-se kainuos 5.00 doleriai, visur kitur — 3.00 doleriai.

Prenumeratos mokestį siųsti žurnalo administratoriui šiuo adresu:

Mr. Aleksas Kulnys 1510 East Merced Avenue West Covina, California 91790 U. S. A.

Kaip galima “Į Laisvę” žurnalui pagelbėti?

a.    Parašyti rašinį aktualia lietuviška problema.

b.    Laišku redakcijai kritiškai įvertinti perskaitytą numerį.

c.    Parekomenduoti žurnalą jo dar neskaitančiam.

d.    Administracijai prisiųsti adresus asmenų, kurie galėtų “Į Laisvę” užsiprenumeruoti.

e.    Užprenumeruoti žurnalą savo draugams, pažįstamiems ar savarankiškai gyvenantiems šeimos nariams.

f.    Skirti “Į Laisvę” reikalui piniginę auką.

POLITIKOS ŽURNALAS 1970 GRUODIS NR. 50 (87)

Juozas Kojelis

Redaktorius/Editor Post Office Box 34461 Los Angeles, Calif. 90034

Aleksas Kulnys

Administratorius / Circulation Manager ’510 East Merced Avenue West Covina, Calif. 91790

Lietuvių Fronto Bičiulių Vyr. Taryba/

Board of Directors of the Friends of the Lithuanian Front 6441 So. Washtenaw Ave. Chicago, Ill. 60629

Dr. Kazys Ambrozaitis  Chesterton, Indiana

Dr. Zigmas Brinkis  Los Angeles, California

Dr. Petras Kisielius  Cicero, Illinois

Dr. Antanas Klimas   Rochester, New York

Pilypas Narutis  Chicago, Illinois

Levas Prapuolenis  Chicago, Illinois

Dr. Antanas Razma  Joliet, Illinois

Antanas Sabalis  Woodhaven, New York

Leonardas Valiukas  Los Angeles, California


“Į LAISVĘ”— lietuvių politikos žurnalas. Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai.

“Į LAISVĘ”(TOWARD FREEDOM), Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

* Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.