LAIŠKAI REDAKCIJAI

Išbalansuotas straipsnis

Leonardo Valiuko straipsnyje "Lietuvos bylos kėlimas ir gynimas svetimųjų tarpe” "Į Laisvę” nr. 49/86 randame daugybę sugestijų lietuviškai informacijai stiprinti. Istorinis nagrinėjamos problemos fonas, dalykiška argumentacija kritikoje ir pozityvios sugestijos puikiai išbalansuoja straipsnį, kas retai besutinkama dabartinėje lietuviškoje žurnalistikoje, ypač sprendžiant gyvąsias dienos problemas.

Dr. Zigmas Brinkis
Los Angeles, Calif.

Be reikalo apgailestauta

Aprašęs ateitininkų kongresą Čikagoje K. Baras apgailestavo, kad nebuvo paskelbta kongreso manifestacija ir kad nepriimtos rezoliucijos. Gerai, kad ir nebuvo priimtos, nes tokios rezoliucijos, kurios vėliau buvo priimtos ir paskelbtos kongreso vardu, ateitininkams garbės nedaro.

A. M.
Chicago, III.

Negailėkite vietos rezoliucijų žygiui!

Tikrai įdomi informacija apie rezoliucijų pravedimo darbą. Jei tik Rezoliucijoms Remti Komiteto pirm. L. Valiukas suranda protarpiais vieną ar kitą laisvesnę valandėlę, tegu parašo kiek galima daugiau apie tai.

Juozas Petrutis
New York, N. Y.

 

Reikia apgailestauti, kad vyskupas V. Brizgys atsisakė įsijungti į rezoliucijų pravedimo žygį ir davėsi net suklaidinamas a. a. dr. P. Grigaičio.

Kun. V. J. M.
Chicago, Ill.

Visa ta dokumentacija apie rezoliucijų pravedimą, kurios jau nemaža davėte “Į Laisvę” žurnale, įnešė daug šviesos visoje mūsų politinėje veikloje. Duokite tos dokumentacijos daugiau.

E. Baškys
 Detroit, Mieli.

Kritikuoja ir pritaria

K. Petkus kritikuoja “Darbininko” teigimą, kad Lietuvoje žmonės mieliau pasuką aparatus į Londono BBC, Muencheno Free Europe, Vatikano ar Madrido stotis, jei “Amerikos Balso” programos jų nepatenkinančios. Kitoje vietoje tam “Darbininko" tvirtinimui pritaria: “Be to, žmonės Lietuvoje gali pasiklausyti užsienio radijo ir svetimomis kalbomis, jei lietuviškos jų nepatenkina”, (žiūr. K. Petkaus straipsnį "Lietuviško radijo problemos”, “Į Laisvę”, nr. 49/86 — Red.).

Jonas A. Steponaitis
Detroit, Mich.

Nevykęs sugretinimas

"Naujoji Viltis” pirmajame numeryje rašo (žiūr. pusl. 145), kad “Į Laisvę” žurnalas talkinąs “Akiračiams” ir “Metmenims”, “neapgalvotai užsipuldamas veiksnius”. Skaitau "Į Laisvę” daugel metų ir tokių užsipuolimų nesu pastebėjęs. Teisybė, žurnale randu nemaža kietos kritikos veiksniams, bet kritika pozityvi. Ar nereiktų mums kartą praregėti ir kritiką pradėti skirti nuo puolimų. Kritika siekiama ką nors sustiprinti, puolimais — sumenkinti, šioje vietoje “Naujosios Vilties” redaktoriai, atrodo, tikrai “šauna pro šalį.

J. V. Vitkus
Chicago, III.

Rašyti apie priemones

- Džiaugiuosi “Į Laisvę” dėl keliamų problemų. Tačiau daugelis nesugebame surasti tinkamų priemonių toms problemoms spręsti. Visos lietuviškos organizacijos turi gerus tikslus, tačiau pritrūksta plano ir programų tų tikslų siekti. Pageidaučiau, kad žurnalas ir apie tai rašytų.

Jonas Šiaučiūnas
Cleveland, Ohio

“Į Laisvę” redakcija laukia skaitytojų pasisakymų žurnale keliamomis problemomis. Įdomesni laiškai bus skelbiami. Tačiau redakcijai turi būti žinomas laiško autoriaus vardas, pavardė ir adresas. Spausdinant gali būti naudojamas ir slapyvardis. Anoniminių autorių laiškai, nežiūrint jų vertės, nebus spausdinami.

Laiškus redakcijai siųsti šiuo adresu:    ‘‘Į Laisvę”, Post Office Box

34461, Los Angeles, California 90034.