Nauja LFB vadovybė

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ GRETOSE

Bendrinės stovyklos metu Dainavoje 1970 m. rugpiūčio 9-16 d. d. buvusioji LFB vyr. taryba ir centro valdyba pareigas perdavė naujai išrinktiesiems organams.

1966 metais išrinktąją LFB vyr. tarybą sudarė dr. Adolfas Damušis (pirm.), dr. Kazys Ambrozaitis, kun. Viktoras Dabušis, dr. Petras Kisielius, dr. Antanas Klimas, dr. Vytautas Majauskas, Pilypas Narutis, dr. Pranas Padalis, Levas Prapuolenis ir Leonardas Valiukas.

JAV - Kanados centro valdybon įėjo J. Mikonis (pirm.), J. Žilionis ir dr. J. Skrinska (vicepirm.), VI. Čyvas (sekret.), J. Vasaris (ižd.), V. Rociūnas (biul. red.) ir V. Paliūnas (biul. admin.).

LFB veiklą abi šios vadovybės organizavo bendruose posėdžiuose ir pasitarimuose. Maždaug visame praėjusiame dešimtmetyje ar net ilgiau frontininkai didžiuosius lietuviškus įsipareigojimus vykdė ne savo vardu, bet bendrinių organizacijų apimtyje. Labai dažnai dėl šios taktikos LF bičiuliai iš kai kurių kitų grupių (dažniausiai nieko nedirbančių) yra susilaukę nepagrįstų priekaištų. Prieš tai, kai frontininkų veikla labiau koncentravosi savos organizacijos rėmuose, jiems būdavo primetamas “separatistų” vardas, kai stipriau įsiliejo į bendrinių organizacijų veiklą, buvo kaltinami “infiltracija” ir “valdžios troškimu”, pagal posakį “eisi per dvarą — gausi mušti, neisi per dvarą — gausi mušti”.

Šiuo metu LFB veiklos taktikoje vėl padarytas tam tikras posūkis. Ir jį pasiūlė ne kaltinimai, bet paties gyvenimo reikalavimai.

Pagrindiniai šios veiklos principai priimti LFB vyr. tarybos ir centro valdybos pasitarime Čikagoje 1970 m. kovo mėn. 1 d. čia buvo pasvertos lietuviškų veiksnių ir savos jėgos ir apsispręsta jų neeikvoti tose srityse, kuriose lietuviški veiksniai bent patenkinamai dirba. Pagal LFB New Yorko kolektyvo paruoštą planą šiame pasitarime buvo apsispręsta už visą eilę gyvybiškai reikšmingų darbų, kurių iki šiol niekas nevykdo. Paruoštasis planas nesikerta su jokios lietuviškos organizacijos užsimojimais. (Reikia manyti, kad šio plano vykdymas neatitrauks frontininkų jėgų ir iš santaikinio darbo bendrinėse organizacijose. — Red.).

Šiame pasitarime, kuris naudojosi malonia Tėvų Marijonų globa, buvo surasti sprendimai “Į Laisvę” žurnalo reikalu ir įgyvendinti sklandus pasikeitimai. Taip pat nutarta LFB atstovu VLIK-o taryboje paskirti dr. Bronių Radzivaną, vietoje pasitraukusio A. Sabalio, kuris palieka antrininko pareigose.

Praėjusios kadencijos centro valdyba savo veiklos aktyvan gali įrašyti trijų labai sėkmingų stovyklų Dainavoje suorganizavimą, finansinės paramos “Į Laisvę” žurnalui ir lituanistinėm studijom Fordhamo universitete paskyrimą, paramos reikalingiem bičiuliam konkrečia forma parodymą ir visą eilę smulkesnių organizacinių darbų.

LFB vyr. tarybos ir centro valdybos rinkimus šiais metais pravedė speciali komisija, kurios pirmininku pasitarimų Čikagoje metu buvo pakviestas LFB Detroito sambūrio pirmininkas J. Urbonas.

Korespondenciniu balsavimu sekančių 3 m. kadencijai į vyr. tarybą išrinkti: dr. Kazys Ambro-zaitis, dr. Zigmas Brinkis, dr. Petras Kisielius, dr. Antanas Klimas, Pilypas Narutis, Levas Prapuolenis, dr. Antanas Razma, Antanas Sabalis ir Leonardas Valiukas.

Tuo pačiu metu buvo išrinkta ir JAV ir Kanados LFB centro valdyba, kurion įėjo: Vincas Akelaidyba, kurion įėjo:    J. Mikonis — pirm., dr. J. Skrinska ir dr. Č. Kuras — vicepirm., Vl. Palubinskas — sekr., J. Žilionis — ižd., V. Petrulis — iždo sekr., ir V. Akelaitis — biuletenio red. Centro valdybos adresas: J. Mikonis, 24526 Chardon Rd., Cleveland, Ohio 44143.

B. L,