Europos LF Bičiuliai

17-sios Lietuviškųjų studijų savaitės metu Stuttgarde - Hohenheime (žiūr. J. Griniaus “Septynioliktoji Lietuviškų studijų savaitė Vokietijoje”, “Į Laisvę” nr. 49/86) įvyko aštuonioliktoji metinė Europos LFB konferencija. Konferencijai vadovavo dr. K. J. Čeginskas, sekretoriavo bič. M. Milvydienė.

Apyskaitinį pranešimą padarė valdybos pirmininkas dr. Z. Ivinskis. Didžiausias Europos LF bičiulių darbas — tai Lietuviškųjų studijų savaičių suorganizavimas. Jas LFB pradėjo, vėliau išplėtė, o dabar jos apima visus Vokietijos lietuvių organizuotus vienetus. 18-tajai Liet. studijų savaitei organizuoti šioje konferencijoje buvo sudaryta komisija: dr. K. J. Čeginskas (talkinant dr. J. Griniui) — moderatorius, A. Grinienė — meno vadovė ir J. Barasas — techniškų reikalų vadovas. Dėl sekančios studijų savaitės dauguma pasisakė už aukštesnį lygį ir panašias sąlygas, kaip Stuttgarde. Pageidauta aktualių temų, nemušant mokslinio lygio, apimant įvairias lietuvių kultūros sritis. Bus bandoma, kaip ir praeityje, įtraukti paskaitininkų ir iš užsienio, nes tai stiprina studijų patrauklumą.

Be kasmetinių studijų savaičių Europos frontininkų valdyba savo kadencijos metu suorganizavo Bad Woerishofene visuomeninių studijų seminarą (1969.XII.30 - 1970.1. 4). Vadovavo gimnazijos direktorius V. Natkevičius, kun. B. Liubinas ir dr. J. Grinius. Dalyvavo 27 jaunuoliai. Praėjo labai sėkmingai. Kitas, kad ir negausus LFB ir jaunimo susitikimas įvyko 1970. II.21 Lorsche. A. Grinienė painformavo, kad veiklos metų bėgyje išleisti keturi biuletenio “Europos LF Bičiulis” numeriai. ELI vedėjas kun. B. Liubinas per tą laiką parašė ir išsiuntinėjo 73 rašinius spaudai: “Europos Lietuviui” 26, “Darbininkui” 18, “Draugui” 15, “Tėviškės žiburiams” 10, “šaltiniui” 2, “Ateičiai” ir “Lietuvių Dienoms” po 1. (Įdomu, koks Europos LF bičiulių nusistatymas “Į Laisvę” atžvilgiu? — Red.).

Europos LF Bičiulių valdyba palikta ta pati: prof. dr. Z. Ivinskis — pirm., dr. K. J. Čeginskas — sekret., J. Barasas — ižd., A. Grinienė — biuletenio red. ir kun. B. Liubinas — ELI vedėjas.

Baigdamas konferenciją dr. Z. Ivinskis ragino bičiulius išlaikyti rezistencinę dvasią ir bičiuliškumą.

Ši Europos LF Bičiulių konferencija vyko Lietuviškųjų studijų savaitės metu, tad pritrūko laiko kai kurias aktualias problemas giliau panagrinėti. O jos šaukte šaukiasi sprendimų. Todėl valdybos nutarimu 1970 m. sausio mėn. 2-3 d. d. kviečiamas žieminis ELFB suvažiavimas, kuriame numatyta aptarti ryšių su kraštu klausimas, 1941 metų sukilimo sukakties minėjimas, J. Lukšos ir J. Butėno žuvimo dvidešimtmečio atžymėjimas, Vasario 16 gimnazijos ir kiti klausimai. Kiekvienu klausimu numatyti referentai, kad svarstymai nevirstų improvizaciniais pašnekesiais. (Paskutinėmis žiniomis šis suvažiavimas nukeliamas į vasarą — Red.).

Č.I.