LFB Čikagos apygarda juda

Levo Prapuolenio vadovaujama LFB Čikagos apygarda rodo džiugaus judrumo, čikagiečiai bičiuliai, atiduodami daug jėgų bendrinėms ir kitoms organizacijoms, pastaruoju metu žymiai suaktyvino ir frontininkų veiklą. Iš žymesnių įvykių pažymėtina:

Simpoziumas kartų skirtumams

ir jungtims panagrinėti įvyko 1970 m. spalio 30 d. Vyčių salėje. Simpoziumą atidarė apygardos pirmininkas L. Prapuolenis, vadovavo veikli jaunosios kartos atstovė, JAV LB tarybos narė Audronė Kubiliūtė. Diskusijų metu iškelta didžiulė lietuviškos šeimos, organizacijų, lituanistinių mokyklų reikšmė, ieškota būdų išjudinti lietuvybe nesidominčią jaunimo dalį, svarstyta kai kurių reformų klausimai ir prieita išvada, kad reiktų mažiau kalbėti, o daugiau veikti.

Pagrindiniai simpoziumo kalbėtojai buvo rašyt. Anatolijus Kairys, Kęstutis Girnius, Jonas Kavaliūnas, Komas Sakadolskis, Jonas Šoliūnas, prof. Balys Vitkus. Be jų diskusijose veikliai reiškėsi A. Gulbinskas, A. Kubiliūtė, Br. Nainys, P. Narutis ir kt. Jaunoji ir vyresnioji visuomenė rodė simposiumu didelį susidomėjimą.

Broniaus Kviklio paskaita apie kultūrinį genocidą ir jo pasekmes okupuotoje Lietuvoje Jaunimo centro salėje taip pat sutraukė nemaža klausytojų. Įvadą paskaitai padarė L. Prapuolenis, moderavo rašyt. A. Kairys. Prelegentas iškėlė daug platesnei visuomenei nežinomų liūdnų faktų, kurių nepastebi okupuotoje Lietuvoje atsilankę netgi skambiais titulais pasipuošę laisvojo pasaulio lietuviai. Visa eilė klausytojų aktyviai dalyvavo diskusijose.

LFB Vyr. Tarybos posėdžio dalyviams priėmimas įvyko 1970 m. lapkričio 21 karo veteranų namuose. Programai vadovavo Tarybos prezidiumo pirmininkas dr. Petras Kisielius. Čikagiečiai bičiuliai turėjo progos išgirsti Tarybos narių ir žymesnių svečių mintis ir nusistatymus aktualiaisiais lietuviško gyvenimo klausimais, o taip pat pareikšti savo pageidavimus vyriausios LFB vadovybės nariams. Priėmime kalbėjo buv. LFB tarybos prezidiumo pirm. dr. Ad. Damušis, PLB valdybos pirm. St. Barzdukas, “Aidų” redaktorius dr. J. Girnius, Rezoliucijoms Remti Komiteto pirm. L. Valiukas, buv. JAV LB centro valdybos pirm. Br. Nainys, LB Čikagos apygardos pirm. J. Jasaitis, “Ateities” redaktorius J. Šoliūnas, tėvas J. A. Bernatonis iš Vokietijos, dail. A. Valeška, Lietuvių Fondo valdybos pirm. dr. K. Ambrozaitis, buv. “Į Laisvę” redaktorius St. Daunys ir kt.    N. K-as