Dvi lietuvės informuoja 4000 delegačių

SPAUDA, RADIJAS, KNYGOS

“Darbininkas”, 1970 m. liepos 15 numeryje rašo:

Birželio 8-12 San Antonio mieste, Texas valstijoj, vyko “General Federation of Women’s Clubs” suvažiavimas. Suvažiavimai vyksta kasmet. Dalyvauja 64 valstybės, šis suvažiavimas buvo gausus. Dalyvavo apie 3-500 delegačių ir narių ir 500 svečių.

Lietuvėm moterim šį kartą atstovavo Lietuvių Moterų Klubų Federacijos atstovė, Washingtono klubo pirmininkė Elena Mažeikienė, vietoje negalėjusios dalyvauti LMKF pirmininkės V. Leskaitienės, ir Galina Židonienė, dabartinė Pabaltijo Moterų Tarybos pirmininkė.

Jom teko dalyvauti gausiuose priėmimuose, pasirodyti su lietuviškais tautiniais drabužiais, išdalinti leidinių ir kitokių davinių, kalbėtis su spaudos atstovais, įvairiom progom priminti, kokiai tautai jos atstovauja, kas toji Lietuva, koks jos dabartinis likimas...

Pačią svarbiausią suvažiavimo dieną, birželio 11, vietos dienrašty “San Antonio Express” buvo paskelbtas žinomasis David Lawrence straipsnis “Plight of Baltic States”. Tai buvo malonus sutapimas, prisidėjęs prie lietuvių pareiškimo poveikio”.

(Straipsnį David Lawrence parašė, prašomas JAV LB Informacijos komisijos pirmininko Leonardo Valiuko. — Red.).