Blogiau negu saulėlydis

“Garsas”, 1970 m. rugpjūčio mėn. numeryje rašo:

“Ketvirtoji direktorių tarybos sesija pradėta 1 P. M., dalyvaujant visiems viršininkams ir direktoriams, kaip ir trečioje sesijoje.

Prez. šimutis pakvietė V. Jucių perskaityti straipsnį apie Susivienijimą, išspausdintą lietuvių žurnale “Į Laisvę” 1969 metais spalių mėnesį. Sekė atviros diskusijos. Prez. L. Šimutis savo pastabose pažymėjo, kad straipsnyje yra aiškinimų be pagrindo arba visai neteisingų. Adv. Mack pareiškė, kad jeigu straipsnyje yra melo, žurnalo leidėjai yra atsakingi... Dr. V. Šimaitis laiko tokius žurnalo aiškinimus kenksmingus Susivienijimui.

Mrs. Balanda pasiūlė, kad adv. E. Mack ištyrinėtų straipsnį, kaip jis yra išspausdintas politiniame žurnale “Į Laisvę” ir jeigu jis pasirodytų kenksmingas Susivienijimui traukti atsakomybėn. Dr. V. Šimaitis parėmė. Pasiūlymas priimtas vienbalsiai” (Citatos kalba netaisyta — Sb. J).

Nesunku suprasti, kad kai kuriems Lietuvių Katalikų Susivienijimo vadams parūpo susivienijimo narių tarpe pavaryti antifrontininkišką propagandą. Tam reikalui buvo panaudotas 1969 m. spalio mėn. “Į Laisvę” numeryje paskelbtas R. S. Rukuižos straipsnis “Susivienijimų saulėlydis”. Bet kad Susivienijimas prisigyveno saulėlydį, “viršininkams ir direktoriams” dalyvaujant priešpietiniame tos pačios dienos posėdyje pasakė pats Susivienijimo prezidentas L. Šimutis: “Susivienijimo narystė yra kritiškoj padėty”.

Kodėl rūstybė nukreipta tik prieš “Į Laisvę”? Ar kai kam dar vis tebesisapnuoja “herojiški” “Jaunimo žygių” laikai?

(Dėkojame dr. VI. Šimaičiui už nemokamą “Į Laisvę” reklamavimą. Iš tos sesijos dalyvių gautos dvi naujos “Į Laisvę” prenumeratos — Adm.).