ATSIŲSTA PAMINĖTI

Antanas Maceina, BAŽNYČIA IR PASAULIS, bažnytinio gyvenimo kaita po II Vatikano Susirinkimo. Kritinis skerspiūvis. Išleido Vakarų Europos Lietuvių Sielovada 1970 m. Aplankas Kazio Veselkos. Spaudė “Draugo" spaustuvė, 3434 W. 63rd St., Chicago, Illinois 60629. Tiražas 2000 egz., 157 pusi. Kaina 2 dol.

Jurgis Gliauda, AITVARAI IR GIRIA, Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio premijuotas romanas. Laisvosios Lietuvos knygų leidyklos leidinys Nr. 1. Viršelis dailininko Antano Rūkštelės. Spaudė Morkūno spaustuvė Čikagoje. Premijos mecenatai Ona ir Valerijonas šimkai.

Anatolijus Kairys, DU BROLIUKAI, Amerikos Lietuvių Vaiko Ugdymo d-jos leidinys nr. 17. Viršelis ir iliustracijos dail. Juozo Kiburo; 78 p. Spaudė M. Morkūno spaustuvė, 6051 So. Ashland Avė., Chicago, Ill., 60636, 1970 m.

Bronius Budriūnas, LIETUVIO GIESME, mišriam chorui, žodžiai V, Mykolaičio - Putino. Premijuota P. L.B. Valdybos tautinių giesmių konkurse 1968 m. JAV LB Kultūros Fondo leidinys Nr. 47, Čikaga, 1970.

Danutė Brazytė - Bindokienė, MIESTE NESAUGU, premijuota apysaka jaunimui. JAV LB Kultūros Fondo leidinys Nr. 44. Čikaga, 1970. Viršelis ir iliustracijos Jūratės Eidu-kaitės. Spaudė Immaculata Press, Putnam, Conn.

Česlovas Grincevičius, GEROJI VASARA, mozaikinis romanas. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, aplankas dail. N. Vedegytės - Palubinskienės. Spausdino Draugo spaustuvė, 197.0 m., 4545 W. 63rd Street, Chicago, Illinois 60629; kaina 5 dol.