ATSIŲSTA PAMINĖTI

Vladas Ramojus, KRITUSIEJI UŽ LAISVĘ, II tomas, Į Laisvę Fondo Lietuviškai Kultūrai Ugdyti leidinys Nr. 9, 1969 m. Spaudė pranciškonų spaustuvė, 910 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y. 11221. Dailininkas — Pr. Lapė. 195 psl.; kaina nepažymėta.

Andrius Norimas, BE NAMŲ, premijuota istorinė apysaka jaunimui. JAV LB Kultūros Fondo leidinys Nr. 42. Spaudė Draugo spaustuvė, 4545 W. 63rd Street, Chicago, Ill. Viršelį - aplanką piešė autorius; 200 p., kaina 3.50 dol.

Aloyzas Baronas, IŠDŽIŪVUSI LANKA, novelės, išleido lietuviškos Knygos Klubas, 1970 m. Spaudė Draugo spaustuvė, 4545 W. 63rd St., Chicago, Illinois 60629. 234 ps., aplanką piešė Kazys Veselka, kaina 4.50 dol.

Birutė Pukelevičiūtė, RUGSĖJO ŠEŠTADIENIS, premijuotas romanas, išleido Lietuviškos Knygos Klubas, 1970    m., spausdino Draugo spaustuvė, 4545 W. 63rd Street, Chicago, Illinois 60629; viršelis ir vinjetės — Kazys Veselka; 237 p., kaina 5.00 dol.

Vincas Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE; išleido Lietuviškos knygos klubas 1970 m. Chicagoje. Atspaudas iš “Draugo” kultūrinio priedo 1969 m. liepos mėn. 26 d., rugpiūčio mėn. 2, 9 16, 23 ir 30 d. Spaudė Draugo spaustuvė, 4545 W. 63rd Street, Chicago, Ill. 60629; 49 p., kaina 1.00 dol.

Vytautas Vaitiekūnas, A SURVEY OF DEVELOPMENTS IN CAPTIVE LITHUANIA in 1965-1968. Published by the Committee for a Free Lithuania, 29 West 57th Street, New York, N. Y. 10019.

THE LITHUANIAN WOMAN, editor — Birutė Novickis, editorial staff: Irena Banaitis and Maria Noreika, illustrations by Paulius Jurkus. Published by the Federation of Lithuanian Women’s Clubs, printed by Franciscan Press, N. Y., 1968, 198 p.

Gražina Krivickienė - Gustaitytė, VILNIUS LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOSE, išleido Lietuviškos Knygos Klubas 1970 m., spausdino Draugo spaustuvė, 4545 W. 63rd Street, Chicago, Illinois 60629. Kalbą redagavo ir žodynėlį paruošė dr. Pr. Skardžius. Aplankas Marijos Žymantienės - Biržiškaitės, 384 p., kaina 5.00 dol.

Petras Maldeikis— MEILĖ DVIDEŠIMTAJAME AMŽIUJE, išleido Lietuviškos Knygos Klubas, spausdino Draugo spaustuvė 4545 W. 63rd Street, Chicago, Illinois 60629. Viršelį piešė P. Jurkus. 273 p., kaina 5.00 dol.

Juozas Švaistas,ŠAUNUS PENKETUKAS, JAV LB Kultūros Fondo leidinys Nr. 38. Iliustravo dail. Zita Sodeikienė. Spaudos darbus atliko M. Morkūno spaustuvė Čikagoje 1969 metais. Tiražas 1000 egzempliorių, 78 p., kaina 3.00 dol.