Į Laisvę 1969 46(83)

     T U R I N Y S
Laiškai redaktoriui ............................................................. 2
“Į Laisvę” įžanginiai ........................................................... 4
Laiko reikalavimai: — Pažinkime patys save (kun. dr. Leonardas Andriekus, O.F.M.) 6
Aktyvieji frontininkai: — Juozas Ardys ir Aleksas Kulnys ........................ 8
Iškilioji lietuvių rašytoja — Alė Rūta ......................................... 11
Iš namų (ištrauka iš Alės Rūtos naujo romano “Vieniši pasauliai”) .............. 12
Gyvybiniai tautos reikalai: —
      Lietuvių organizacijos ir jų tikroji paskirtis (V. J. Dienys);
      Neišnaudojamos auksinės progos Lietuvos vardui garsinti (V. S. Germanus);
      BATUN-as ir jo tikslai (Vytautas Tumas);
      ir Susivienijimų saulėlydis (R. S. Rukuiža) .............................. 16
Sovietų ir nacių byla dėl Užnemunės ruožo (dr. Jonas Balys) .................... 24
Suaktyvintina kova dėl Lietuvos laisvės (pašnekesys su dr. Eliziejumi Draugeliu) 42
Naujų kelių ieškotojai Lietuvos laisvinimo darbe ............................... 47
Darbai ir įvykiai (laisvųjų ir pavergtųjų lietuvių darbų ir žygių apžvalga) . 63-96

 

PDF   Fotografinė kopija   BOX 

 

Ar jau atnaujinai “Į LAISVĘ” žurnalo prenumeratą 1969 metams?

•    Jei ne, tai padaryk dar šiandien, pasiųsdamas savo prenumeratos mokestį.

•    Prenumeratos mokestis: $5.00 (JAV-se ir Kanadoje); visur kitur — $3.00.

•    Surask bent vieną naują “Į LAISVĘ” prenumeratorių; arba — užsakyk “Į LAISVĘ” žurnalą savo giminaičiui ar draugui.


NUOŠIRDI PADĖKA CHICAGOS FRONTININKAMS

Chicagos ir apylinkės frontininkai, vadovaujami 1968 metais dr. Kazio Bobelio, surinko “Į LAISVĘ” žurnalui paremti 740 dolerių. Nuoširdus dėkui dr. Kaziui Bobeliui, jo kadencijos kitiems valdybos nariams ir visiems frontininkams, kurie tą sumą sudėjo ir paskyrė žurnalo leidimui paremti. Ir kitų vietovių frontininkai galėtų pasekti LFB Chicagos sambūrio pėdomis.

Visas aukas malonėkite siųsti tiesiog žurnalo administratoriui. Chicagiškiai tuos 740 dolerių pasiuntė per LFB Centro valdybą, kuri tik po gero pusmečio tą sumą persiuntė žurnalo administracijai. Administratoriaus adresas: Mr. Aleksas Kulnys, 1510 East Merced Avenue, West Covina, California 91790.

Dar kartą ačiū chicagiškiams!

“Į LAISVĘ” žurnalo redakcija ir administracija

“Į Laisvę” platintojų dėmesiui!

•    Atskiro numerio kaina 2doleriai.

•    Visi platintojai prašomi atsiskaityti su administracija už išplatintus 1967 ir 1968 metų numerius.

•    Malonėkite grąžinti neparduotus numerius administratoriui.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ POLITIKOS ŽURNALAS 1969 — SPALIS — Nr. 46 (83)

LEONARDAS VALIUKAS Redaktorius / Editor Post Office Box 75893 Los Angeles, Calif. 90005

ALEKSAS KULNYS Administratorius / Circulation Manager 1510 East Merced Avenue West Covina, Calif. 91790


LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ VYRIAUSIOJI TARYBA / BOARD OF DIRECTORS OF THE FRIENDS OF THE LITHUANIAN FRONT

DR. ADOLFAS DAMUŠIS Pirmininkas / Chairman of the Board of Directors 8050 Hartwell Detroit, Michigan 48228

DR. KAZYS AMBROZAITIS Chesterton, Indiana

KUN. VIKTORAS DABUŠIS Paterson, New Jersey

DR. PETRAS KISIELIUS Cicero, Illinois

DR. ANTANAS KLIMAS Rochester, New York

DR. VYTAUTAS MAJAUSKAS Detroit, Michigan

PILYPAS NARUTIS Chicago, Illinois

DR. PRANAS PADALIS Detroit, Michigan

LEVAS PRAPUOLENIS Chicago, Illinois

LEONARDAS VALIUKAS Los Angeles, California

• • •

Į LAISVĘ”, Lietuvių Fronto Bičiulių ketur mėnesinis politikos žurnalas.

“Į LAISVĘ” (TOWARD FREEDOM), Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

* Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.