NEIŠNAUDOJAMOS AUKSINĖS PROGOS LIETUVOS VARDUI GARSINTI

Kasmet rudenį Frankfurt’o mieste (Vakarų Vokietijoje) vyksta knygų paroda, kurioje savo leidinius išstato visų pasaulio kraštų pajėgesnės leidyklos. Tokių leidyklų, žinoma, yra tūkstančiai, o jų leidinių šimtai tūkstančių. Vokiečių susidomėjimas šia paroda yra didelis. Leidyklų ir lankytojų orientacijai kasmet išleidžiama 20,000 egzempliorių apie 500 puslapių parodos vadovo - katalogo, informuojančio vokiečių, anglų ir prancūzų kalbomis.

Lietuvis lankytojas, įsigijęs šį puikų ir vokišku kruopštumu paruoštą katalogą, ieško Lietuvos vardo. Deja, jo kataloge nėra, nes šioje parodoje niekas neatstovauja nei Lietuvai nei bet kuriai lietuvių leidyklai.

Latviai savo skyrių 1968 metų parodoje turėjo ir planavo turėti ir 1969 metų rudenį. Latvių knygos skyrius (1968 metais) buvo erdvus, skoningai įrengtas, kuriame dirbo keletas jaunų, atraktyvių, tautiniais rūbais apsirengusių studenčių latvaičių, laisvai kalbančių keliomis kalbomis. Skyrius buvo pavadintas“Lettische Buecher” (latvių knygos). Čia savo leidinius buvo išstačiusios visame laisvajame pasaulyje esančios latvių knygų leidyklos. Ir daug, ir gražių, ir labai puošnių knygų bei leidinių džiugino parodos lankytojo akį. Ypač patraukliai atrodė 12 tomų “Latvju Dainas” (latvių dainos), iš nepriklausomybės laikų leidinio perspausdintos ir išleistos tremtyje (Danijoje). Tie dainų tomai apima 60,080 originalių dainų ir 775,257 varijantų. Puošnus ir gausus (10 tomų) buvo pasakų ir padavimų leidinys, išleistas 1968 metais JAV-se. Su pasididžiavimu jaunosios latvaitės rodė lankytojams jau 5 tomus išleistos Latvijos istorijos. Būtų galima suminėti dar visą eilę to latvių knygos skyriaus gerųjų pusių, bet į tolimesnes detales čia nė nemėginsiu eiti.

Toje parodoje savo skyrių galėtų turėti ir lietuviai. Tai auksinė proga garsinti Lietuvos vardą kitataučių tarpe. Kiek teko patirti, išlaidos būtų tikrai nedidelės. Lietuviai turėtų tikrai ką parodyti! Iniciatyvos imtis tam turėtų PLB valdyba. Pinigais galėtų paremti Lietuvių Fondas, gi “juodąjį darbą”, be abejo, sutiktų atlikti LB Vakarų Vokietijos krašto vadovybė. Šio rudens parodoje jau būtų nebeįmanoma dalyvauti, nes užpildyti pareiškimai turi pasiekti rengėjus iki balandžio mėnesio pradžios. Pats laikas būtų pradėti ruoštis 1970 metų knygos parodai Frankfurto mieste! Rengėjų adresas: Buchmesse G.m.b.H., 6 Frankfurt a. M. 1, Kleiner Hirschgraben 10/12, Vakarų Vokietija.

Tai tik vienas pavyzdys. Be abejo, tokių neišnaudojamų, progų mūsų reikalo garsinimui yra šimtai. PLB valdyba turėtų turėti specialią tam tikslui komisiją, kuri rūpintųsi “nepražiopsoti” nė vienos panašios galimybės lietuvių ir Lietuvos reikalų kėlimui bei gynimui.

V. S. Germanus

 

TAPK “Į LAISVĘ” ŽURNALO PLATINTOJU!

•    Be abejo, turi visą eilę pažįstamą lietuvių tarpe.

•    Prikalbink bent vieną iš savo pažįstamą užsisakyti “Į Laisvę” žurnalą.

•    Prenumeratos mokestį ir to asmens pilną ir tikslą adresą (nepamirštant duoti ir “zip code”) siusti tiesiog žurnalo administratoriui, kurio adresas yra šis: Mr. Aleksas Kulnys, 1510 East Merced Avenue, West Covina, California 91790.

•    Prenumeratos mokestis metams: $5.00 (JAV-se ir Kanadoje); visur kitur — $3.00.