Lietuvių Fronto Bičiulių 13-toji studijų savaitė

•    Visi Bičiuliai ir jų šeimų nariai kviečiami dalyvauti 13-toje studijų ir poilsio savaitėje.

•    Kviečiami į šią studijų savaitę ir “bičiulių bičiuliai”.

Organizuojama 13-toji LFB poilsio ir studijų savaitė.

•    Data: 1969 metų rugpjūčio mėnesio 10 - 17 dienomis.

•    Vieta:    Dainavos jaunimo stovykla (Manchester, Michigan, JAV).

•    Organizatoriai ir pravedėjai:

Lietuvių Fronto Bičiulių centro valdyba. Visais poilsio ir studijų savaitės reikalais rašyti valdybos pirmininkui adresu: Mr. Juozas Mikonis, 24526 Chardon Road, Cleveland, Ohio 44143, telefonas: (216) 531-2190.

Poilsio ir studijų savaitė nebus uždara. Į ją. kviečiami visi Lietuvių Fronto Bičiuliai (ir jų šeimų nariai) bei "bičiulių bičiuliai”. Bičiuliai prašomi apie tai painformuoti visus savo pažįstamus ir draugus ir juos pakviesti į šią poilsio ir studijų savaitę.

Aktuali ir įdomi programa. LFB

centro valdyba planuoja ir ruošia aktualią ir įdomią programą. Paskaitininkais pakviesti žymieji mūsų politikai ir kultūrininkai. Paskaitose, pranešimuose, simpoziumuose ir diskusijose bus nagrinėjami lietuvybės išlaikymo ir Lietuvos vadavimo klausimai.

Meninė ir linksmoji programa. Stovykloje, aišku, netruks koncertų, žodžio meno programų bei linksmavakarių.

Religinė programa. Stovyklos kapelioniu sutiko būti kun. G. Kijauskas, S.J., Lietuvių Jėzuitų provinciolas, jaunimo apaštalas. Jis kas rytą stovykloje atlaikys šv. Mišias ir paruoš bei praves kitą religinę programą.

Dalyvaus LFB vadai. LF Bičiuliai gali didžiuotis visa eile savo narių, kurie šiuo metu groja pirmaisiais smuikais didžiuosiuose laisvojo pasaulio lietuvių žygiuose ir darbuose. Visi tie iškilieji ir darbštieji nariai yra pažadėję dalyvauti šioje poilsio ir studijų savaitėje. Be abejo, jie ten tars savo svarius žodžius gyvybiniais mūsų tautos klausimais.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ POILSIO IR STUDIJŲ SAVAITĖS PASKAITININKAI

Lietuvių Fronto Bičiulių poilsio ir studijų savaitėje, kuri įvyks 1989 metų rugpjūčio mėnesio 10-17 dienomis Dainavoje, paskaitas skaitys ar pranešimus padarys šie asmenys:

•    DR. ADOLFAS DAMUŠIS, LFB Vyr. Tarybos prezidiumo pirmininkas;

•    JUOZAS MIKONIS, LFB Centro valdybos pirmininkas;

•    DR. VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ;

•    DR. ANTANAS MUSTEIKIS;

•    VYTAUTAS VAITIEKŪNAS; ir

•    DR. RIMVYDAS ŠILBAJORIS.

Paskubėkime užsiregistruoti! Kasmet dalyvių skaičius didėja. Gana sunkoka buvo visus dalyvius sutalpinti 1968 metais. Šių metų poilsio ir studijų savaitė gali būti dar gausesnė dalyvių skaičiumi. Bičiuliai ir kiti lietuviai raginami registruotis kaip galima anksčiau. Visais reikalais rašykite ar telefonuokite LFB Centro valdybos pirmininkui Juozui Mikoniui.