Į Laisvę 1964 35(72)

    T u r i n y s
Ar utopija pavirs realybe ............................................... 1
L. Prapuolenis:Prisitaikymo politikos apraiškos 1941 ................... 10
V. Vaitiekūnas:Sovietinės indoktrinacijos bruožai ...................... 23

DARBAI IR IDĖJOS • Anapus: Kultūrinio gyvenimo apžvalga Lietuvoje 1963 (Mečys Musteikis);
Laisvųjų lietuvių: Bendruomenės kelyje (Vt. Vt.);
                            Lietuviai pasaulinėje mugėje (K. L. J. ir J. M.);
Idėjos spaudoje: Nuo problemos apie “ryšius su kraštu" prie problemos apie ryšius tarp generacijų;
Pasaulyje: Vatikano konsilija ir lietuviai; 
                            Tarpparlamentinė unija;
Vardai įvykiuose: Nauja bendruomenės vadovybė;
                            Smerš agentas Juozas Erelis ir kt. ................... 40-64


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Į LAISVĘ ATSTOVYBĖS

Anglijoje: S. Nenortas, 1 Ladbroke Gardens, London W. 11

Australijoje: N. Butkūnas, 9 Cowper St., St. Kilda, South Victoria 

Italijoje: Dr. Z. Ivinskis, Via Verbania 28, Interno 18, Roma 

JAV: LFB Sambūrių Valdybos

Kanadoje: V. Aušrotas, 189 Glenholme Avė., Toronto 10, Ont.

Švedijoje: P. Puida, Markvards g. 9, Stockholm, Va,

Šveicarijoje: Dr. P. Radvila, Werkgasse 50, Bern

Vokietijoje: Alina Grinienė, 8 Muenchen 54, Kristallstr. 8

Į Laisvę metinė prenumerata: JAV ir Kanadoje $3.00. Visur kitur — $2.00 Atskiras numeris $1.00.

Į LAISVĘ leidžia — Lietuvių Fronto Bičiuliai

Redaguoja: Antanas Mažiulis, dr. Antanas Klimas ir dr. Antanas Musteikis

Redakcijos adresas: A. Mažiulis, 56 Thomas Park, So. Boston, Mass. 02127; Telef. AN 8-7924

Viršelio vinjetė — dailininko Telesforo Valiaus

Administratorius: Vytautas Žiaugra, 16 Bellaire Rd., Roslindale, Mass. 02132

Į LAISVĘ — TOWARD FREEDOM, Lithuanian quarterly published by the Friends of the Lithuanian Front, 56 Thomas Park, Boston, Mass. 02127.