Vardai įvykiuose

Nauja Bendruomenės vadovybė

Tarybos pirmininku išrinktas V. Volertas, sekr. E. Armonienė, prezidiumo nariais P. Vileišis, B. Nemiekas ir J. Šlepetys.

Centro valdybos pirmininku taryba perrinko buvusį pirm. J. Jasaitį ir patvirtino jo pasirinktus valdybos narius: vicepirmininkę M. Rudienę, vicepirm. Z. Dailiką, jis ir Kultūros fondo pirmininkas, vicepirm. J. Ignatonį, jis ir švietimo tarybos pirm., vicepirm., J. Jurkūną, jis ir bendruomenės organizaciniams reikalams, narį V. Kleizą, jis ir jaunimo reikalams, iždininką M. Šimkų, protokolo sekr. J. Paštuką ir sekret. K. Janušką. Į Kontrolės komisiją taryba išrinko dr. S. Biežį, kn. A. Trakį ir VI. Vijeikį. Į Garbės teismą — V. Sidzikauską, dr. A. Klimą, dr. J. Matulionį, J. Jankų ir V. Bražėną.

Nauja LFB Vyr. Taryba. Korespondenciniu būdu į LFB Vyr. Tarybą išrinkti kn. K. Balčys, J. Brazaitis, dr. K. Čeginskas, A. Grinienė, dr. Z. Ivinskis, dr. J. Kazickas, L. Prapuolenis, R. Šliažas ir dr. R. Šomkaitė. Be jų į tarybą įeina JAV Kanados LFB ir Europos LFB pirmininkai ir Į Laisvę vyr. redaktorius.

Naują Krikščionių Demokratų Sąjungos Valdybą išrinko K. D. S-gos konferencija gegužės 30-31 Clevelander pirm. A. Kasiulaitis, vicepirmininkai S. Lūšys, P. Razgaitis ir P. Vainauskas, ižd. H. Idzelis, sekretorius P. Kliorys ir nariai dr. J. Balčiūnas, P. Balčiūnas, A. Gražiūnas, dr. K. Šidlauskas ir A. Tamulionis. Valdybos branduolys iš Chicagos perkeltas į Clevelandą.

Balfo 20 metų sukakties seimas

įvyko spalio 17-18 New Yorke. Seimo dauguma pasisakė už Balfo centro įstaigos perkėlimą į Chicagą. Bet kadangi Balfo įstatai tam klausimui reikalauja dviejų trečdalių seimo daugumos, centro įstaiga tuo tarpu pasiliko New Yorke, nors direktorių dauguma išrinkti iš Chicagos. Ligšiolinis Balfo pirmininkas dr. prel. J. Končius nesutiko kandidatuoti į naują Balfo vadovybę ir seimas jį išrinko Balfo garbės pirmininku. Naują Balfo vadovybę sudaro seimo rinkti 16 direktorių: dr. E. Armonienė, J. Arštikis, J. Audėnas, D. Bobelienė, A. Brazis, A. Dzirvonas, kn. P. Garšva, J. Gribauskas, N. Gugienė, kn. F. Gureckas, kn. V. Martinkus, E. Paurazienė, dr. R. Sidrys, kn. B. Sugintas, V. Šimkus, kn. A. Trakis; Katalikų Federacijos 3 skirti: S. Dzikas, I. Petrauskas, dr. A. Skėrys, Socialistų Sąjungos 3 skirti: S. Bredis, J. Sonda ir B. Spudienė ir Tautininkų Sąjungos 3 skirti: E. Čekienė, dr. V. Ramanauskas ir A. Senikas. Direk torių susirinkimas Balfo pirmininku išrinko kn. V. Martinkų, vicepirmininkais — dr. E. Armonienę, E. Če-kienę, B. Spudienę ir dr. A. Škėrį, gen. sekretore N. Gugienę, protokolo sekr. S. Dziką ir iždininku A. Seni-ką.

Alto suorganizuotas Amerikos Lietuvių Kongresas įvyko Washingtone birželio 26-28. Vyriausias kongreso organizatorius buvo inž. A. Rudis, dabartinio Alto pirmininko kandidatas į savo įpėdinius. Jis savomis lėšomis išleido patraukliai apipavidalintą kongreso programą, tačiau jam nesisekė atkreipti į kongresą Washingtono politinių sluoksnių dėmesio, nors buvo suorganizuotas susitikimas su Washingtono spaudos atstovais ir radijo komentatoriais. Nesisekė patraukti ir svetimųjų jaunimo dėmesio specialiai tam uždaviniui skiriant vieną kongreso posėdį. Pačių lietuvių veikėjų buvo suvažiavę per 500, bet negausi Washingtono lietuvių kolonija, ir stengdamos, negalėjo sudaryti kongresui kiek masyviškesnio užnugario ir bent kiek atsverti tomis dienomis Washingtone vykusį masinį ukrainiečių sąskrydį.

JAV ir Kanados LFB sambūrių atstovų konferencija įvyko Clevelande gegužės 23-24. Išklausė J. Brazaičio pranešimą apie laisvės perspektyvas ir dr. V. Vardžio apie LFB veiklos reikalus. Valdybos biuletenis teigia, kad ‘‘reikia ir su nuleista galva prisipažinti, kad mūsų idealizmas mažėja, bičiuliškumas ir organizaciniai reikalai pradedami matuoti dolerio matu”. Nors “iš kitos pusės, mūsuose yra dar bičiulių, kurie nenori nusileisti iš perdėtai idealistiškų aukštybių”.

Į Laisvę Fondas išleido 4 knygas, kurių leidimas kaštavo $16,700.00. Stambiausias fondo rėmėjas yra dr. Albinas Šmulkštys iš Riverside, N. J., davęs fondui per $2,000.00 Mačernio poezijai išleisti.

Dr. A. Geručiorūpesčiu, Laisvosios Europos Komitetui paremiant, gegužės 8-11 Ziuriche įvyko Baltiečių Kultūros Dienos. Buvo meno paroda, žemėlapių paroda, koncertas ir dr. J. Ereto bei E. Schapperio paskaitos.

PLB Valdybasavo pirmininko J. Bachuno vasarvietėje Tabor Farm, Mich. birželio 6-7 buvo sukvietusi lietuvių spaudos ir radijo darbuotojų pasitarimą.

Rugpjūčio 9-16 Vasario 16-sios gimnazijos patalpose Vokietijoje ir Dainavos stovyklavietėje, Mich. lygiagrečiai vyko lietuvių studijų savaitė. Europinės studijų savaitės bendroji tema buvo — krikščionybė moderniame pasaulyje, amerikinės lietuvių jaunimo savaitės — idėjos ir darbai 20 metų išeivijos perspektyvoje. Stovyklas globojo Vokietijos ir JAV LB valdybos.

Rugsėjo 5-7 Fordhamo universiteto patalpose New Yorke įvyko VI Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimas. Jis dirbo sekcijomis: istorijos (4 paskaitos), lietuvių literatūros ir kalbos mokslo (2 paskaitos), filosofijos (1 paskaita), medicinos (2 paskaitos), tiksliųjų ir gamtos mokslų (3 paskaitos), politi-nių ir socialinių mokslų (1 pranešimas), teisės mokslų (1 pr.), pedagogikos ir psichologijos mokslų (1 pr.), teologijos (3 paskaitos), pilnaties susirinkimuose 2 paskaitos. Suvažiavimo darbuose ir dalyviuose buvo nemaža jaunimo. Suvažiavimo mecenatai buvo bičiuliai A. ir J. Kazickai. Akademija turi apie 180 narių. Jos centras yra Romoje. Jos pirmininkas kun. prof. A. Liuima, S. J.

Vasario 16-sios giihnazijds direktorius kn. B. Liubinas, lydimas kun. L. Jankaus ir Bostono LB atstovo J. Vembrės, aplankė Bostono kardinolą R. J. Cushingą ir jo 25 metų vyskupavimo sukakties proga įteikė jam Sibiro lietuvaičių maldaknygės įvairiomis kalbomis 10 laidų.

Kun. Dr. A. Bačkis popiežiaus yra paskirtas diplomatinėms pareigoms Vatikano nunciatūroje Filipinuose.

Nidos knygų klubas išleido bičiulio A. Barono novelių knygą "Saulės sugrįžimas”. New Yorko F. Preagerio leidykla išleido dr. M. Gimbutienės-Alseikaitės knygą “Ancient Peoples and Places”.

Dr. Viktoro Jasaičio moksliniam pa gerbimui viena Cascade Cartridge, Inc. laboratorija yra pavadinta Jasaičio vardu.

Prel. M. Krupavičius atšventė savo kunigystės 50 metų sukaktį ir spaudoje pagarsėjo savo neapdairiai

kontraversine poetės S. Neries apologija ir savo išstojimu už B. Goldvva-terio kandidatūrą į JAV prezidentus.

A. Venckus išrinktas Europos Jaunųjų Krikščionių Demokratų Tarptautinės Unijos kongreso tos unijos vykdomojo komiteto nariu.

Dr. V. Vygantas trečiai kadencijai perrinktas katalikų studentų internacionalo Pax Romaną pirmininku. Pax Romana priklauso 72 kraštų katalikų studentų organizacijos. Už nuopelnus katalikiškajai akcijai lietuvių Kunigų Vienybė dr. Vygantą atžymėjo specialiu medaliu, kuris jam buvo įteiktas Katalikų Mokslo Akademijos Suvažiavime.

Bičiulis dail. K. Žoromskis rugsėjo 13-20 turėjo savo paveikslų parodą Detroite, Mich. Parodą globojo Michigano Liet. Gydytojų Draugija.

Mirė: Lietuvos generalinis konsulas New Yorke, buv. 1923 Klaipėdos kraš to sukilėlių vadas Jonas Budrys rugsėjo 1. Palaidotas tautinėse kapinėse Chicagoje; Lietuvos savanorių organizatorius ir 1919-1920 Lietuvos laisvės karų veteranas atsargos generolas Vincas Grigaliūnas - Glovackis gegužės 16 Kolumbijoje; Lietuvos nepriklausomybės atstatymo Vasario 16-sios akto signataras, prelatas Kazimieras Šaulys gegužės 2 d. Šveicarijoje; visuomenininkas, šalpos organizatorius, daug rašęs periodikoje sveikatos ir vaikų ligų klausimais dr. Vincas Tercijonas rugsėjo 12 New Yorke.

Į LAISVĘ ŽURNALUI AUKOJO:

$22.00— Dr. A. Razma; $7.00 — kun. S. Morkūnas; $4.00 — Iz. Mališka; Po $3.00- J. Kucėnas, S. Dalgis, J. Kaseliūnas (Colombia), J. Buitkus, L. Padleckas; Po $2.00— dr. D. Jasaitis, Ig. Kazlauskas, G. Dragunevičius, S. Laniauskas, S. Vidmantas, T. Blinstiubas, K. Pakulis, Č. Mickūnas, J. Urbonas, S. Kungys, I. Skeivys, R. Šomkaitė, dr. V. Adams, V. Vaitiekūnas, J. Stelmokas, V. Juodeika, L. Dambriūnas, V. Kazlauskas; Po $1.00— B. Paramskas, A. Vaitiekūnas (Australija), J. Prakapas. Ačiū!