EUROPOS LFB KONFERENCIJA

Vl-tosios Studijų Savaitės metu, rugpjūčio 27 - 29 popietėmis vyko Europos Lietuvių Fronto Bičiulių metinė konferencija.

Visiems konferencijos dalyviams sukalbėjus Viešpaties Maldą, atidarymo žodį tarė ELFB Valdybos pirmininkas prof. Z. Ivinskis. Pokario metais mūsų lūkesčiai dėl Lietuvos neišsipildė. Emigracija mūsų eiles labai praretino. Atrodė, nedaug liko Europoje ir LF bičiulių. Tačiau 1953 m. Tiubingeno konferencijoje patikrinus savo jėgas, išrinkus valdomuosius organus ir pasiskirsčius pareigomis darbui, paaiškėjo, kad ir su likusiomis jėgomis dar šį tą padaryti galima. To pasėkoj, kasmet suruošiama Studijų Savaitė, jos metu sušaukiama konferencija, kasmet atnaujinama ir sustiprinama tarpusavio ryšiai, kas dėl dabartinės Lietuvos ir tarptautinės būklės yra labai svarbu. Nors beveik kasmet ELFB eilės praretėja emigruojančiais į užjūrius, tačiau kasmet susilaukiama ir naujų žmonių, iš naujo papildomos eilės. Kai Lietuvos išlaisvinimo galimybės yra susiaurėjusios rezistencijos klausimas tampa gyvybinės reikšmės; rezistencijos prieš tremties blogybes, išsaugoti savuosius nuo nutautėjimo, išsaugoti nepalūžusią dvasią. Prof. Z. Ivinskis, pasveikinęs brangius svečius min. dr. S. Bačkį, dr. V. Šmulkštį su žmona ir visus kitus, skelbia konferenciją atidarytą, pakviečia darbo prezidiumą ir linki darbingos nuotaikos.

Tolimesnėje programoje perskaitomas LFB Vyr. Tarybos pirm. prof. J. Brazaičio laiškas, kuriame išvardinti svarbiausi LFB atsiekimai per paskutiniuosius metus, su kokias sunkumais susidurta veikloje, santykiai su kitomis grupėmis, pastangos dėl vienybės atstatymo ir kita. Pabaigoje nuoširdūs sveikinimai visiems LF bičiuliams Europoje ir šiai konferencijai.

Žodžiu konferenciją pasveikino min.dr. S. Bačkis, reikšdamas pasigėrėjimą L. F. veikla, ir dr. Šmulkštys, drauge papasakodamas savo įspūdžius apie LF veiklą ir sutinkamas kliūtis JAV-bėse.

Pranešimai:    Vald. pirmininko — apie metinę ELFB veiklą, vicepirmininko — apie išleistus biuletenius vidaus reikalams, ELFB Kultūros Komisijos pranešimas apie surengtą St. Savaitę, ELI (Europos Lietuvių Informacijos) vedėjo — apie ELI veiklą spaudoje, kasininko ir ELFB Fondo valdytojo pranešimai apie pajamas - išlaidas ir piniginę būklę.

Išrinkti nauji valdomieji organai sekantiems metams: ELFB Valdyba, St. Savaitėms rengti komisija, ELFB Fondo Valdytojas ir ELI vedėjas.

Trumpai pasisakyta dėl lietuvių laisvajame pasaulyje veiklos artimoje ateityje.

Pasiūlyta Valdybai svarstyti, ar būtų įmanoma suruošti Stadijų Savaitę bendrai su įvairių pažiūrų lietuvių susigrupavimais, tikslu apsvarstyti lietuviškosios vienybės ir bendros veiklos galimybes.

Ieškota būdų, kaip tinkamiausiai reaguoti dėl sustiprintos antireliginės kovos Lietuvoje.

Aptartos galimybės rašyti mums palankiai vokiečių spaudai straipsnius, demaskuojančius bolševikų kėslus. Panašia tema pavizduojant sovietų terorą Lietuvoje, bus stengiamasi išleisti vokiečių kalba brošiūrą, sąryšy su sekančiais metais įvykstančia 20 metų sukaktim, kai Lietuva pavergta.

Iškelta mintis rengti Studijų Savaites svetimomis kalbomis kitataučių šviesuomenei, paskaitininkais įtraukiant ir svetimuosius intelektualus, tikslu pavaizduoti tikruosius komunizmo kėslus ir jo siautėjimą Lietuvoje bei kituose pavergtuose kraštuose.

Apsvarstyta ir priimta eilė rezoliucijų įvairiais aktualiais klausimais.

Pabaigoje perskaitytas ELFB sveikinimas tėvynei iš šios Studijų savaitės.

ELFB konferencija baigta Tautos Himnu.