Skelbimai

Į LAISVĘ ATSTOVYBĖS

Australijoje: N. Butkūnas, 9 Cowper St., St. Kilda South, Vic. A. Grigaitis, 21 Brunswick St., Fitzroy, Vic.

Britanijoje: J. Bružinskas, 46 Springeliffe, Brandford 8, York’s.

Italijoje: dr. Z. Ivinskis, Via Brescia 16, Roma.

Jungtinėse Valstybėse: A. Salys, 6540 So. Artesian Ave., Chicago 29, Illinois. Telef.: RE 7-6621; B. Polikaitis, 15483 Ward St., Detroit 21, Mich.; J. Ąžuolaitis, 2012 N. Catalina St., Los Angeles, Calif.; A. Gaigalas, 325 Titan St., Philadelphia, Pa. Telef.; HO 7-4176. A. Vaitkus, 85 Arnold St., Waterbury, Conn; A. Sabalis, 251 Alphonse St., Rochester N. Y. V. Rociunas, 1892 Lampson Rd., Cleveland 12, Ohio.

Kanadoje: Vl. Girčys, 31 Concord Ave., Toronto, Ont. Telef.: OL 2156; J. Pleinys, 113 Cannon St., E. Hamilton, Ont. Telef.: 2-2698; J. Urbonas, 1421 Pelissie St., Windsor, Ont. Telef.: CL 6-3049.

Švedijoje: P. Duda, Markvards g. 9, Stockholm, Va.

Šveicarijoje: Dr. P. Radvila, Werkgasse 50, Bern.

Vokietijoje: A. Grinienė, Kristallstr. 8, Muenchen 54.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAI

Į Laisvę skaitytojai, pakeitę savo adresus, tuojau praneškite administracijai.

Į LAISVĘ administracijoje galima gauti ankstesniųjų Į Laisvę žurnalo nr. nr. Kreiptis į administraciją:

1936 S. 49 Ave., Cicero 50, Illinois.

Į LAISVĘ METINĖ PRENUMERATA:Amerikoje (Šiaurės ir Pietų) $ 3.00; Australijoj ir D. Britanijoj — L.10: Italijoj — L. 900; Prancūzijoje — Fr. 750, Švedijoje — Kr. 8; Šveicarijoje Fr. 8; Vokietijoje — DM.6.

ATSKIRAS NUMERIS:Amerikoje — $1.00; Australijoje ir Britanijoje — L.3; Italijoje — L.300; Prancūzijoje — Fr. 250; Šveicarijoje — Fr. 3; Švedijoje — Kr. 3; Vokietijoje — DM. 2.

Norintieji žurnalą gauti oro paštu primoka faktines oro pašto išlaidas.