Į Laisvę 1957 13(50)

Šis numeris skiriamas specialiau lietuviškosios politikos tremtyje klausimams.

Kitame numeryje numatomi jaunimo pasisakymai iš jaunimo kongreso ir kiti lietuviškosios kultūros klausimai.

T u r i n y s
Vytautas Vardys: Lietuviškosios politikos perspektyvos .............. 1
Juozas Brazaitis: Vienybė, iliuzija, utopija ....................... 14
Dokumentų šviesoje: Pasitarimai dėl vieningos egzilinės politinės
         vadovybės ................................................. 23

Antanas Musteikis: Intelektualai ir kasdienybė ..................... 41
Vytautas Vaitiekūnas: Lietuvos nepriklausomybė revoliucijos paunksmėje. 
         Rusijos lietuvių seimo 40 m. sukaktį minint ............... 48

A. V. D.: Ryšys, jaunosios rezistencijos vaizdai ................... 62
Žilvinas: Karalaitė prie girnų (iš partizanų poezijos) ............. 69
DARBAI IR IDĖJOS:  .............................................. 70-96
Anapus: Dar viena sovietinio režimo aukų rūšis (Pranas Jančauskas); 
Pasauly: Katelbachas Kaune (S.), 
         Dialogas tarp lenkų ir lietuvių (U.); 
Tremtyje: Lietuvos ministeriui Povilui Žadeikiui mirus (J. B.), 
         Jaunimo kongresas (St. Barzdukas); 
         Pasaulėžiūrų kova ir “nusiginklavimas" (St. Yla), 
         Kai kas apie Vasario 16 gimnaziją; 
Idėjos spaudoje: Spaudos talka vienybei žudyti, 
         Dominavimo pastangos apskaldė vienybę ir su Baltais. 
         Tarp 14 “partijų” rastos gyvos tik 2 “partijos”, 
         Jaunimo kongresas senimo akimis. 
         Jaunimas jau dalyvauja laisvinime konkrečiais darbais; 
Laiškai (Dr. J. Sakalausko, dr. Pr. V. Raulinaičio, dr. A. Ramūno Paplausko)


PDF   Fotografinė kopija   BOX 


Į LAISVĘ bendradarbiai: Dr. M. Anysas, dr. K. Ambrozaitis, R. Bačkis, kun. K. Balčys, St. Barzdukas, dr. Z. Brinkis, dr A. Damušis, A. V. Dundzila, dr. J. Grinius, A Grinienė, dr. Z. Ivinskis, V. Jonikas, kun. St. Yla, dr. J. Kazickas, kun. D. Kenstavičius, dr. A. Kučas, K. Kudžma, dr. A. Maceina, A. Mažiulis, dr. A. Musteikis, M. Musteikis, P. Narutis, A. Pocius, L. Prapuolenis, dr. A. Ramūnas Paplauskas, A. Sabalis, V. Sidzikauskas, S. Sužiedėlis, A. Šalčius, R. Šomkaitė, Ed. Turauskas, V. Vaitiekūnas, J. Vidzgiris, V. Vardys, dr. V. Vygantas.

 

MIELI SKAITYTOJAI,

Į LAISVĘ administracija nori drauge su Jumis pasidžiaugti praėjusiame Į L. numery pasiųstų administracijos vokelių sulauktu skaitytojų dėmesiu. “Jūsų nuostabi kantrybė, — rašo vienas skaitytojas, — išjudino net mane, nebylųjį LFB akmenį. Atleiskite, mea culpa. Su nuoširdžiais sveikinimais prisiunčiu ir dvi dešimtines. Viena “Į Laisvę”, antroji — bičiulio įmokoms”.

Ar nelinksma? Arba vėl kitas skaitytojas porina: “Aš labai atsiprašau, kad buvau toks netvarkingas. Siunčiu 6 dol. už 1956 ir 1957 m. prenumeratą ir 4 dol. auką”.

Panašių pasisakymų grįžę vokeliai gana apsčiai pargabeno. Administracija nuoširdžiai už tą dėmesį dėkoja ir tikisi, kad tie gražūs pavyzdžiai patrauks ir tuos, kurie, be abejo, dėl labai rimtų priežasčių lig šiol dar nespėjo vokelio įmesti pašto dėžėn.

Jūsų

Į LAISVĘ administracija