Rėmėjai, metrika

Į LAISVĘ RĖMĖJAI

Į LAISVĘ reikalams aukojo:

J. Ardys $15.00, S. Daunys $14.00, Dr. K. Ambrozaitis, V. Ramonas, V. Sinkevičius po $10.00, Dr. Majauskas, Dr. P. Razutis, S. Rudys po $7.00, Dr. Z. Brinkis, V. Galvydis po $4.00, V. Barisas $2.50, L. Barauskas, kun. M. Cyvas, K. Dabulevičius, J. Gelumbauskas, K. Gimžauskas, Č. Grincevičius, A. Masaitis, B. Michelevičius, I. Mališka, K. Pakulis, J. Pažemėnas, Dr. Z. Prūsas, Dr. V. Ramanauskas, A. Šmulkštys po $2.00.

Į LAISVĘ rėmėjams nuoširdžiai ačiū.

LFB VALDYBA


“Į LAISVĘ” ATSTOVYBĖS:

Australijoje: A. Grigaitis, 21 Brunswick St., Fitzroy, Vic. N. Butkūnas, 9 Cowper St., St. Hilda, Vic.

D. Britanijoje: V. Akelaitis, 41 Bloemfontein Ave., Shepherds / Bush, London W. 12.

Italijoje: Dr. Z. Ivinskis, via Brescia 16, Roma.

Jungtinėse Valstybėse: S. Daunys, 2234 So. Sawyer Av., Chicago 23, Ill., tel.: CLifside 4-6690; K. Gaižutis, 953 Maud Ave., Cleveland 3, Ohio; B. Polikaitis, 15483 Ward St., Detroit 21, Mich.; J. Ąžuolaitis, 2012 N. Catalina St., Los Angeles, Cal.; A. Gaigalas, 335 Titan St., Philadelphia, Pa., tel.: HO 7-4176; V. Vaitkus, 85 Arnold St., Waterbury, Conn., A. Sabalis, 251 Alphonse St., Rochester, N. Y.

Kanadoje:VI. Girčys, 31 Concord Ave., Toronto, Ont., tel.: OL-2156; J. Pleinys, 113 Cannon St. E., Hamilton, Ont., tel.: 2-2698; J. Urbonas, 1421 Pelissier St., Windsor, Ont., tel.: CL-63049.

Vokietijoje:J. Medušauskas, Sckellstr. 12/3 r., Muenchen.

Švedijoje:P. Dūda, Markvards g. 9, Stockholm, Va.

Šveicarijoje:Dr. P. Radvila, Werkgasse 50, Bern.

"Į LAISVĘ” METINĖ PRENUMERATA: Amerikoje (Šiaurės ir Pietų)— $3.00; Australijoje ir D. Britanijoje — L.-10; Italijoje — L.900-; Prancūzijoje — Fr.750.-; Švedijoje — Kr.8.-; Šveicarijoje — Fr.8.-; V. Vokietijoje — DM.6.-.

ATSKIRAS NUMERIS: Amerikoje — $.0.75; Australijoje ir D. Britanijoje — L.-2.6; Italijoje — L.250-; Prancūzijoje — Fr.200,-; Švedijoje — Kr.2.-; Šveicarijoje — Fr.2.-; V. Vokietijoje — DM.1.75. (Norintieji gauti oro paštu primoka faktines oro pašto išlaidas).


Į LAISVĘ leidžia — Lietuvių Fronto Bičiuliai.

Redakcijos kolegija: vyr. redaktorius — Juozas Brazaitis, redaktoriai — Dr. Juozas Kazickas ir Dr. Antanas Musteikis.

Viršelio vinjetė — dailininko Telesforo Valiaus.

Redakcijos ir administracijos adresas: 219 Montauk Ave., Brooklyn 8, N. Y. Tel.: TAylor 7-5041.

Į LAISVĘ — TOWARD FREEDOM, Lithuanian magazine published quarterly by the Friends of the Lithuanian Front, 219 Montauk St., Brooklyn 8, N. Y.


Pakeitę savo adresus, tuojau praneškite administracijai.

Laikraščiui rašykite taip pat tik dabartiniu jo adresu: Į LAISVĘ, 219 Montauk Ave., Brooklyn 8, N. Y.