Į Laisvę 1956 9(46)

Juozas Brazaitis: Rytai ir Vakarai mumyse ............... 1
Zigmas Brinkis: Svarstymai dėl sveikatos reikalų tvarkymo
       (pradžia Nr. 8-45) .................................. 6

Antanas Kučas: Vilniaus seimas ............................ 14
Kazys Ambrozaitis: “Į Laisvę” pradeda rodytis iš pogrindžio 23
Kazys Brazauskas: Nuo pogrindžio iki Atlanto pylimo ....... 26
Vincas Jonikas: Tautinės vertybės ir jauni žmonės ......... 28
DARBAI IR IDĖJOS:
Anapus: Gedvilas perdavė Lietuvą Šumauskui;
        Istorijos Tauragės maisto kombinate (L. Prapuolenis);
Pasauly: Kova dėl laisvės antrą pokario dešimtmetį praėjus (L. D.);
         Europiečio atsisveikinimas su Europa (J. Eretas);
         Kongresmanas Philip Philbin kalbėjo;
Tremtyje: Konsolidacijos reikalas sesijoje ir po sesijos (J. B.);
          L. F. Bičiuliai pasisakė;
          Lietuvių-Vokiečių Draugija slidžiame kelyje;
Gyvoji mintis: Pariotizmo pagrindai tremtyje;
               Jaunimo akis užkliudė visuomeninį lauką;
               Idėjos spaudoje;
               Vardai įvykiuose;
               Laiškai;
               Atsiųsti leidiniai


PDF   Fotografinė kopija   BOX 


Į LAISVĘ rašė:

Dr. K. Ambrozaitis, K. Brazauskas, J. Brazaitis, dr. Z. Brinkis, dr. A. Darnusis, dr. J. Grinius, dr. Z. Ivinskis, V. Jonikas, dr. J. Kazickas, dr. A. Kučas, K. Kudžma, dr. A. Maceina, A. Mažiulis, dr. A. Musteikis, M. Musteikis, P. Narutis, A. Pocius, L. Prapuolenis, A. Sabaliauskas, V. Sidzikauskas, S. Sužiedėlis, A. Šalčius, R. Šomkaitė, Ed. Turauskas, V. Vaitiekūnas, J. Vidzgiris, V. Žvirzdys.

APIE SĄŽINĖS GRAUŽIMĄ

“Į Laisvę” skaitytojas iš Californijos S. R. rašo: “Užtikęs spaudoje žinutę apie naujo “Į Laisvę” numerio pasirodymą, prisiminiau, kad aš dar nesu vertas to numerio gauti. Visuomet jaučiau sąžinės graužimą, gavęs laikraštį ar žurnalą, o ypač laukiamą ir mielą, už kurį dar nesu atsilyginęs. Kad tokio sąžinės graužimo nejausčiau per šv. Velykas, siunčiu $10.00 už š. m. “Į Laisvę” prenumeratą.”

Ačiū už tą velykinį sąžiningumą bičiuliui S. R. ir daugybei kitų skaitytojų, kurie prenumeratą atsiuntė.

Su geriausiais linkėjimais

Į LAISVĘ ADMINISTRACIJA