ATSIŲSTI LEIDINIAI

Literatūros Lankai, neperiodinis poezijos, prozos ir kritikos žodis. 1955 Nr. 6, leidžiamas Buenos Aires. Praleidžiant gausias svetimybes kreiptinas dėmesys į lietuvišką medžiagą: Antano Jasmanto — Patriotų sukilimas, arba poezijos kivirčas su tautybe, Juozo Girniaus — Dabarties beiliuzinė literatūra, Juliaus Kaupo — Meninės tikrovės ribos, Algirdo J. Greimaus — Jaunojo Kėkšto gyvenimas, Kazio Bradūno ir Eugenijaus Gruodžio eilėraščiai; recenzuojamos L. Andriekaus Plačios marios, P. Andriušio Tipelis, N. Mazalaitės Saulės takas ir Negestis, Alės Rūtos Trumpa diena, J. Kralikausko Urviniai žmonės, L. Žitkevičiaus Daiktai ir nuorūkos.

Casimiro Verax, Lituania y la URSS 1940-1955. Medellino Lietuvių Katalikų Komiteto išleista 1955, 64 pusl.

H. Sienkevičiaus, Kryžiuočiai, istorinis romanas, I tomas, vertė K. Jankūnas, išleido Karys New Yorke.

Stasys Yla, Laisvės problema,248 pusl. 1956.

Mūsų sparnai, Liet. evangelikų reformatų žurnalas, 1955 gruodis Nr. 8-9. Leidžiamas Chicagoje.

The Baltic ReviewNr. 6. Vyr-red. Alfreds Berzins, redaktoriai dr. Antanas Trimakas ir Johannes Klesment. Leidžiamas New Yorke. Dėmesio verti trys straipsniai, kurie užima 39 puslapius, kiti 25 puslapiai užkamšyti menkaverčiais ar labai praeinamos vertės dalykais ir dar taip subertais puslapiuose, kad tik daugiau vietos užimtų. Technikinis sutvarkymas neskoningas ir atsiduoda “kazionščina”. Nepalyginsi su studentų leidžiamu Lituanus, kuriame yra įdedama širdies.