Į Laisvę 1956 11(48)


Turinys

Martynas Anysas: A. a. Viktoras Gailius ............... 1
Bernardas Brazdžionis: Valiūnas lanko milžinkapį ..... 13
Vytautas Vygantas: Kartų bendravimo problema tremtyje  14
Juozas Brazaitis: Rezistencija 15 metų fone .......... 22
Vaclovas Sidzikauskas: Pasaulio politika ir Lietuva .. 31
Antanas Maceina: Kovon su vakariečio iliuzijomis ..... 35
DARBAI IR IDĖJOS: ................... 38-64
Anapus: Nikitos Chruščiovo strategija ir Lietuva (J. B.); 
Pasaulyje: Baltijos valstybių suverenumas gyvas (Vytautas Vaitiekūnas); 
           Katalikai ir politika JAV (Vytautas Vardys); 
Tremtyje: Totalistinis ir demokratinis žmogus lietuviškame “bestselleryje”, 
           Katalikų Federacijos sukaktis (J. M.); 
           Idėjos spaudoje; 
           Vardai įvykiuose; 
Gyvoji mintis: Apie antrąją, dvidešimtojo šimtmečio pusę (Charles Malik); 
Laiškai


PDF   Fotografinė kopija   BOX 


Šis nr. skirtas Amerikos ir Kanados LF Bičiulių konferencijos Windsore idėjoms.

Į LAISVĘ rašė:

Dr. M. Anysas, dr. K. Ambrozaitis, kun. K. Balčys, K. Brazauskas, J. Brazaitis, dr. Z. Brinkis, dr. A. Damušis, A. V. Dundzila, dr. J. Grinius, dr. Z. Ivinskis, V. Jonikas, dr. J. Kazickas, dr A. Kučas, K. Kudžma, dr. A. Maceina, A. Mažiulis, dr. A Musteikis,. M. Musteikis, P. Narutis, A. Pocius, L. Prapuolenis, dr. A. Ramūnas, A. Sabaliauskas, V. Sidzikauskas, S. Sužiedėlis, A. šalčius, R. Šomkaitė, Ed. Turauskas, V. Vaitiekūnas, J. Vidzigiris, V. Vardys, dr. V. Vygantas.

KOREKTŪRA

Į LAISVĘ Nr. 10 K. M. Nemuros straipsny “Pilietybės prasmė” 10 pusl. antroj skilty antroj pastraipoj atspausdinta:

“Kai pvz. vietoje Lietuvos valstybinio kontinuiteto eksponento — Lietuvos piliečio Pajaujo Lietuvos valstiečių liaudininkų egzilinės grupės priešakyje atsiranda jau Amerikos pilietis Pajaujis-Javis, — Lietuvos valstybinio kontinuiteto ir valstybinio ryšys tarp lietuvio patrioto ir svetimąją tautybę prisiėmusio jo brolio.”

TURI BŪTI:

“Kai pvz. vietoje Lietuvos valstybinio kontinuiteto eksponento — Lietuvos piliečio Pajaujo Lietuvos valstiečių liaudininkų egzilinės grupės priešakyje atsiranda jau Amerikos pilietis Pajaujis-Javis, Lietuvos valstybinio kontinuiteto ir valstybinio solidarumo ryšys tarp Lietuvos liaudininkų ir egzilinių trūksta, lygiai kaip trūksta tautinio solidarumo ryšys tarp lietuvio patrioto ir svetimąją tautybę prisiėmusiojo jo brolio."

Dėl šios klaidos autorių atsiprašome.