AMERIKOS IR KANADOS LFB KOFERENCIJOJ MALDA UŽ LAISVĖS KOVŲ AUKAS

Gerasis Tėve! Iš amžių glūdumos Tu pašaukei mus būti Rūpintojėlio žemės ir Gintaro kranto karžygiais. Vis tobulėti ir kurti, vis nerimti ir siekti — tai Tavoji valia mūsų širdyse. Tad lietuviai vien maldauja dvasiai užsimojimo, o širdžiai drąsos.

Šią lemiamą tautos egzistencijos valandą mes klajūnai prisimename visus žuvusius šventoje laisvės kovoje. Išlieto kraujo klanai, sudarkytų lavonų krūvos, išniekintų asmenybių tvaikas mūsų akių netemdo. Ne! Prieš mus iškyla garbingi Sibiro taigų kankiniai, herojiški Žaliojo Miško didvyriai ir visi Tėviškės žemės sūnūs ir dukterys, kurie verčiau žuvo, negu sutiko vergauti.

Laimink jų auką, Viešpatie! Skaidrink jų dvasią, Viešpatie! Tegu ji spindi prie Tavo sosto laimės šviesa. Tebūna ji mums, kovūnams, ir pasididžiavimu, ir pavyzdžiu, ir paraginimu. Tavyje, Viešpatie, mūsų viltis, nes Tu vienas esi Šventas, Galingas ir Amžinas. Amen.

Kun. K. Balčys