EUROPOS LFB PIRMININKO PROF. ZENONO IVINSKIO ŽODIS

— Windsoro konferencijon susirinkusiems JAV ir Kanados LF bičiuliams prašome perduoti mūsų gražiausius sveikinimus iš Europos. Mes didžiuojamės jų veikla, o ypač ta, kurią jie beveik vieni neša ant savo pečių, kaip Į Laisvę ir LFB organizacijos medžiaginių pagrindų stiprinimas. Linkime jiems ir toliau būti nepailstančiais lietuviškojo pasipriešinimo Šaukliais ir kovotojais tame žemyne, nuo kurio stiprybes ar silpnumo nūdien žymia dalimi priklauso ne tik lietuviškosios, bet ir visos Vakarų civilizacijos ateitis. Linkime ir toliau kantriai bei ištvermingai eiti užsibrėžtu keliu suglaustomis gretomis apie Lietuvių Fronto Įgaliotinį Tremtyje. Tegu mūsų bičiuliai anapus Atlanto žino, kad šiapus mes sekame jų darbus su didele simpatija ir savo ruožtu darome viską, kad pasipriešinimo dvasios darna persunktų lietuviškąjį gyvenimą tremtyje iki kaulo smegenų.—

Z. Ivinskis