KŪČIŲ VAKARĄ

KARIŪNAS

Tokia smarki šį vakarą patrankų kanonada,
Vargu per naktį šaudymas benusileis.
O šventas vakaras . . . Ateis šią naktį Kristus,
Ateis į mūšio lauką mirštantiems jų nuodėmių atleist.


Ateis šį vakarą į apkasus mažasis Kristus,
O sviediniai padangėje vaitos ir kauks.
Ateis Jisai ir čia suklups tarp užtvarų plieninių,
Jis šauks, bet balsas jo nebegalės lėktuvų ūžesio prašaukt.


Kareiviai Jį paliks ir eis atakon,
O lūpos Jo “O Tėve, jiems atleisk” kuždės.
Ir eis kareiviai per pusnis. Kulkosvaidžiai kvatos.
Ir liesis kraujas iš kareivio ir iš Kristaus pervertos širdies.

Tokia smarki šį vakarą patrankų kanonada,
O mėlyna naktis jau lenkiasi ties apkasais.
Danguj žvaigždžių tiek daug. Tai mūs Kūčių žvakutės.
Danguj Kūčių šviesa, — o apkasuos ir širdyse tamsu visai.

Iš partizanų poezijos