Turinys, metrika

Redakcija: Dvasia ir interesas ............................. 1
Vis. Studijų Biuras: Valstybė ir demokratija (iš ciklo
     “Į pilnutinę demokratiją”) ............................... 5

Zigmas Brinkis: Svarstymai dėl sveikatos reikalų tvarkymo .... 11
Rožė Šomkaitė: Kaip aš savo profesijoje galiu geriausiai
     prisidėti prie Lietuvos atstatymo ....................... 16

Antanas Mažiulis: Į Laisvę pirmas lapas ...................... 22
Antanas Pocius: Kapitonas Pranas Gužaitis ir pogrindis ....... 27
Darbai ir idėjos: ......................................... 32-64
Anapus: Rezistencijos dvasia koncentracijos stovyklose (J. Scholmer); 
     Reformos Sovietų koncentracijos lageriuose ("Obser-ver”); 
     Laisvojo ir sovietinio darbininko padėtis (Vt. Vt.); 
Tremtyje: Trejų metų perspektyvoje (J. Brazaitis); 
     Ties vieno lietuvio klaipėdiečio byla (J. B.); 
     Tarptautinis istorijos mokslų kongresas Romoje (Z. Ivinskis); 
Gyvoji mintis: Tarptautinių sambūrių (ekipų) kelias (Ed. Turauskas);        
     Akademinės diferenciacijos paraštėje (J. Gailėnas); 

     Pradžioje naujo amžiaus (A. Maceina); 
     Idėjos spaudoje; 
     Vardai įvykiuose; 
     Laiškai 

Į LAISVĘ rašė:

Kun. K. Balčys, J. Brazaitis, Z. Brinkis, J. Būtėnas, A. Damušis, J. Grinius, Z. Ivinskis, J. Kazickas, K. Kudžma, A. Maceina, A. Mažiulis, A. Musteikis, M. Musteikis, P. Narutis, A. Pocius, L, Prapuolenis, A. Sabaliauskas, V. Sidzikauskas, S. Sužiedėlis, A. Šalčius, R. Šomkaitė, Ed. Turauskas, V. Vaitiekūnas, J. Vidzgiris, V. Žvirzdys.

Artimiausiuose nr. rašys:

K. Ambrozaitis, K. Brazauskas, V. Grigaliūnas-Glovackis, St. Juzėnas, V Jonikas, kun. R. Krasauskas, A. Ramūnas-Paplauskas.

MIELIEJI SKAITYTOJAI,

Kas iš mūsų nenori būti prisimintas ir pasveikintas Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga. Tai taip žmoniška. Bent kartą per metus bent trumpu šiltu pasveikinimu pabendrauti.

Į Laisvę skaitytojus lanko iš Amerikos jau aštuntas kartas, drąsindama savimi pasitikėjimą, stiprindama Lietuvos išsilaisvinimo viltį, skatindama budėjimą ir rezistenciją prieš tremties dvasią, ugdydama meilę bei ištikimybę žuvusiems, žūstantiems ir tebekovojantiems Tėvynės lietuviams, draugams, pažįstamiems ir nepažįstamiems, bet broliams.

Tačiau ir Į Laisvę bendravimas su skaitytojais remiasi abipusiškumu. Jam palengvinti su šiuo į Laisvę numeriu skaitytojus aplanko vokas. Tai priminimas ir prašymas. Priminimas tiems, kurie lig šiol dar neturėjo progos atsilyginti ir paremti į Laisvę leidimą. Prašymas visiems skaitytojams pasinaudoti voko paslaugumu 1956 m. Į Laisvę prenumeratai.

Nuoširdžiai sveikindama savo Mielus Skaitytojus Kalėdų ir Naujųjų Metų, Į Laisvę tikisi, kad Jūsų paremtas Kalėdų senelis grąžins jai vokų dvigubai daugiau ir, svarbiausia, netuščius.

Į Laisvę

Į LAISVĘ RĖMĖJAMS NUOŠIRDŽIAI AČIŪ

Į Laisvę reikalams aukojo: Dr. P. Kisielius $25.00, V. Sinkevičius $25.00, Dr. K. Ambrozaitis $10.00, P. Bagdonas $10.00, J. Kavaliūnas $10.00 Dr. Valis Labokas $10.00, K. Račiūnas $10.00, A. Šleževičius $10.00, M. Jurgaitis $6.00, S. Barzdukas $5.00, A. Gulbinskas $5.00, V. Mačys $5.00, A. Dzirvonas $5.00, J. Mikelinskas $4.00, A. Pocius $4.00, Č. Grincevičius $2.00, St. R. $2.00, St. P. $2.00.

Mieliesiems Į Laisvę rėmėjams jos leidėjai nuoširdžiai dėkoja.


Žodžiai apie mažųjų ir pavergtų tautų išnaudojimą šio nr. 21 psl. buvo pasakyti Jungtinėse Tautose 1948 Sovietų Sąjungos atstovo Gromyko.

"Į LAISVĘ” ATSTOVYBĖS:

Australijoje:A. Grigaitis, 86 Gheringhap St., Goelong, Vic. N. Butkūnas, 9 Cowper St., St. Hilda, Vic.

D. Britanijoje: V. Akelaitis, 41 Bloemfontein Ave., Shepherds / Bush, London W. 12.

Italijoje:Dr. Z. Ivinskis, via Brescia 16, Roma.

Jungtinėse Valstybėse:Chicago, Ill. — S. Daunys, 2234 So. Sawyer Ave., tel.: CLifside 4-6690; Cleveland, Ohio — K. Gaižutis, 6815 Lawnview Ave.; Detroit, Mich. — B. Polikaitis, 15483 Ward St.; Los Angeles, Calif. — J. Ąžuolaitis, 2012 N. Catalina St.; Philadelphia, Pa. — A. Gaigalas, 335 Titan St., tel.: HO 7-4176; Waterbury, Conn. — V. Vaitkus, 85 Arnold St.

Kanadoje:Hamilton, Ont. — J. Pleinys, 113 Cannon St. E., Tel.: 2-2698; Toronto, Ont. — VI. Girčys, 31 Concord Ave., Tel.: OL 2156, Sudbury, Ont. — J. Urbonas, 1421 Pelissier St., tel.: CL 6-3049.

V. Vokietijoje:J. Medušauskas, Schellstr. 12/8, Muenchen 13.

Švedijoje:P. Dūda, Markvards g. 9, Stockholm, Va.

Šveicarijoje:Dr. P. Radvila, Werkgasse 50, Bern.

“Į LAISVĘ” METINĖ PRENUMERATA: Amerikoje (Šiaurės ir Pietų) — $3.00; Australijoje ir D. Britanijoje — L.-10; Italijoje — L.900-; Prancūzijoje — Fr.750.-; Švedijoje — Kr.8.-; Šveicarijoje — Fr.8.-; V. Vokietijoje — DM.6.-.

ATSKIRAS NUMERIS: Amerikoje — $.0.75; Australijoje ir D. Britanijoje — L.-2.50; Italijoje — L.250,-; Prancūzijoje — Fr.200,-; Švedijoje — Kr.2.-; Šveicarijoje — Fr.2.-; V. Vokietijoje — DM.1.75. (Norintieji gauti oro paštu primoka faktines oro pašto išlaidas).


Į LAISVĘ leidžia — Lietuvių Fronto Bičiuliai.

Redakcijos kolegija: vyr. redaktorius — Juozas Brazaitis, redaktoriai — Dr. Juozas Kazickas ir Dr. Antanas Musteikis.

Viršelio vinjetė — dailininko Telesforo Valiaus.

Redakcijos ir administracijos adresas: 23 Linden Street, Brooklyn 21, N. Y., Tel.: GLenmore 3-9522.

Į LAISVĘ — TOWARD FREEDOM, Lithuanian magazine published quarterly by the Friends cf the Lithuanian Front, 23 Linden St., Brooklyn 21, N. Y.