Vardai įvykiuose

TARP JUBILIATŲ

Juozas Prunskis,kun. dr., redaktorius, keliautojas, šventė savo 25 žurnalistinio darbo metus. Jo jubilėjus pažymėtinas tuo, kad padarė rimtą žingsnį sulaužyti įprastines jubilėjines tradicijas. Yra mada jubiliatui dovanoti automobilius, pinigus ar kitus apygerius daiktus, o jis parodė, kad tokia proga pats jubiliatas gali padaryti auką. Prunskis paaukojo 2,500 dol. įvairioms premijoms. Kai kurie draugai, jį už tai sveikindami, betgi atkreipė dėmesį į tai, kad ir jis savo premijomis aplenkė lituanistinį mokslą. Ten pat Chicagoje šventė 75 savo amžiaus metus dailininkas Adomas Varnas. Tai buvo visuomenės pagarbos ir šilumos demonstracija jam už tai, kad jis visada ėjo su visuomene gyvas ir judrus. Net ir dabar. Ta proga suruošta paroda buvo jo viso gyvenimo kūrybos manifestacija.

Julius Starka, buvęs operos chormeisteris, susilaukė 70 metų. Tas sukaktis jis praėjo tyliai, nes jis pats nepaprastai tylus ir kuklus žmogus, bet didelio skonio ir kruopštus atsidėjęs muzikas. Dabar jis sau taip pat tyliai vargoninkauja Brooklyne lenkų parapijoje.

Muzikas Alfonsas Mikulskis savo darbo 25 ir jo vadovaujamas Čiurlionio ansamblis 15 metų iškilmingai ir vertai atšventė. Tai vienas iš ryšių, kuris visas sroves gražiai jungia.

TARP LIETUVOS VARDO GARSINTOJŲ

Lietuvos vardą ir informaciją kukliai, bet simpatingai pristato angliškajai studentijai studentų draugijos leidžiamas “Lituanus”. Tai garsintojas “bevardis”. O iš individualių asmenų, kurie įeina su savo žodžiu ar darbu tarp svetimųjų, dabar vėl teko pastebėti keletą. Antanas Maceina išleido naują savo veikalą vokiečių kalba “Geheimnis der Bosheit”. Leidinys Herderio. Aldona Stempužienė Clevelande laimėjo dienraščių paskelbtą dainavimo konkursą, kur iš 94 kandidatų buvo atrinkti 3 vyrai ir 3 moterys. Algimantas Šalčius, žurnalistas, laiškais N. Y. Times ir kongresmanams tinkamai atkreipė dėmesį ir sulaukė jų pasisakymo dėl sovietų atnaujintos propagandos už repatriaciją. Marija Gimbutienė parašė angliškai enciklopedijai platų straipsnį apie Lietuvos ir lietuvių proistorę. Kazys Čibiras Verax išleido vėl dvi naujas knygas apie Lietuvą ispanų kalba: “Imperio dėl Geno-cidio” (1954) ir “Lithuania Lo Que Fue, Lo Que Es”.

Benediktas Babrauskas, rašytojų draugijos pirmininkas, parašė straipsnį apie naująją lietuvių literatūrą Oklahomos universiteto žurnale “Books Abroad”.