1948 m. lapkričio 13 d. žūtis

1948 m. lapkričio 13 d. Ukmergės aps. Deltuvos vis. Kaušų k. (dabar - Ukmergės r. sav.) gyventojų Juozo ir Veronikos Kaušų daržinėje MGB vidaus kariuomenės 137-ojo šaulių pulko kareiviai vykdydami karinę operaciją, aptiko Vyčio apygardos Panevėžio rinktinės štabo bunkerį, kuriame slėpėsi 5 partizanai. Per susišaudymą buvo padegta daržinė. Visi partizanai nukauti. Žuvo rinktinės ir rajono vadas Antanas Stimburys-Tankistas, vado adjutantas Tomas Našlėnas-Radvila, vado pavaduotojas Marijonas Krogertas- Uosis, partizanai Jonas Ignatavičius-Jaunutis ir Antanas Kerbelys-Robinzonas.

Žuvusiųjų palaikai niekinti prie MGB Ukmergės aps. skyriaus pastato, vėliau užkasti Pivonijos šile prie Ukmergės m.

Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas.
1 dalis: Dariaus ir Girėno rinktinė, Didžiosios Kovos ir Vyčio apygardos, 

Vilnius: LGGRTC, 2014, p. 162.

Vyčio apygardos vadai su partizanais. Pirmoje eilėje sėdi iš kairės: būrio vadas Albinas Burbulis-Žilvinas, Vyčio apygardos vadas Alfonsas Smetona-Žygaudas ir Jonas Baravykas-Šakalys. Antroje eilėje stovi iš kairės: pirmas - Aleksas Auglys-Ridikas, antras - Alfonsas Gritėnas-Skalikas, trečias - Antanas Vaičiūnas-Rugelis, ketvirtas - Panevėžio rinktinės vado pavaduotojas Marijonas Krogertas- Uosis, penktas - Vladas Vaičiūnas (galimai sl. Jaunutis)., šeštas - Laimutis Petrikas-Švedrys, septintas Jonas Tumšys-Kytras, aštuntas - Jonas Gečiauskas-Garvežys. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

 

Kryžius 1948 m. lapkričio 13 d. šioje vietoje buvusioje Juozo ir Veronikos Kaušų sodyboje žuvusiems Vyčio apygardos Panevėžio rinktinės ir rajono vadui A. Stimburiui- Tankistui, jo adjutantui T. Našlėnui-Radvilai ir pavaduotojui M. Krogertui- Uosiui partizanams J. Ignatavičiui-Jaunučiui ir A. Kerbeliui-Robinzonui atminti. Bendras kryžiaus ir atminimo lentų vaizdas. Ukmergės r. Pivonijos sen. Kaušų k. Pastatytas 1992 m. R. Trimonienės nuotr., 2003 m.

 

ANTANAS STIMBURYS- TANKISTAS 

1920 01 10-1948 11 13

Antanas Stimburys gimė 1920 m. sausio 10 d. Ukmergės aps. Ukmergės vls. Žeimių k. Stanislovo Stimburio ir Onos Širvytės-Stimburienės šeimoje.

1947 m. rugsėjo mėn. paskirtas Vyčio apygardos partizanų būrio, veikusio Ukmergės apskrityje, vadu. 1948 m. vasarą paskirtas šios apygardos rajono, vėliau - Panevėžio rinktinės vadu, tebeėjo ir rajono vado pareigas.

2000 m. balandžio 11 d. A. Stimburiui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

TOMAS NAŠLĖNAS-RADVILA 

1915 04 07-1948 11 13

Tomas Našlėnas gimė 1915 m. balandžio 7 d. Ukmergės aps. Ukmergės vls. Rečionių k. Juozo ir Marijonos Našlėnų šeimoje.

Vyčio apygardos Panevėžio rinktinės vado adjutantas.

1999 m. birželio 24 d. T. Našlėnui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

MARIJONAS KROGERTAS- UOSIS

1927 08 10-1948 11 13

Marijonas Krogertas gimė 1927 m. rugpjūčio 10 d. Ukmergės aps. Ukmergės vls. Laičių k. Juozo Krogerto ir Onos Mučinskaitės-Krogertienės šeimoje.

Partizanas nuo 1945 m. gegužės mėn. Vyčio apygardos Juozo Survilos-Šarūno, vėliau - Antano Stimburio-Tankisto būrio partizanas. Vyčio apygardos Panevėžio rinktinės vado pavaduotojas.

1999 m. vasario 17 d. M. Krogertui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

JONAS IGNATAVIČIUS-SAUGIUKAS, JAUNUTIS

1928-1948 11 13

Jonas Ignatavičius gimė 1928 m. Ukmergės aps. Ukmergės vls. Laičių k.

Vyčio apygardos Panevėžio rinktinės partizanas.

ANTANAS KERBELYS-ROBINZONAS 

1909 10 20-1948 11 13

Antanas Kerbelys gimė 1909 m. spalio 20 d. Ukmergės aps. Ukmergės vls. Padbariškių k. Adomo ir Agotos Kerbelių šeimoje.

Nuo 1948 m. liepos mėn. Vyčio apygardos Panevėžio rinktinės partizanas.

2003 m. rugsėjo 9 d. A. Kerbeliui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

Parengė Rūta Trimonienė